Europese Technische Expertgroep ‘Sustainable Finance’ publiceert taxonomie van ‘groene activiteiten’

De Europese Technische Expertgroep Duurzame Financiering heeft op 18 juni jl. een classificatiesysteem (‘taxonomie’) gepubliceerd dat screeningscriteria bevat voor 67 activiteiten in de sectoren landbouw, bosbouw, industrie, energie, transport, water en afval, ICT en gebouwen welke “een substantiële bijdrage kunnen leveren aan het tegengaan van klimaatverandering”. Op die manier kunnen onder meer institutionele beleggers beter nagaan welke (ondernemings)activiteiten nu al ‘groen’ zijn en welke werk maken van een transitie naar een (netto) koolstofvrije economie in 2050.

Op die manier wordt ook bijgedragen aan het creëren van betrouwbare ‘groene’ (beleggings)producten en labels. Het classificatiesysteem loopt vooruit op de inwerkingtreding van de Europese ‘taxonomieverordening’ waarover momenteel binnen de Europese Raad nog (moeizaam) wordt onderhandeld. De Europese expertgroep publiceerde op 18 juni jl. ook zijn definitieve advies aan de Europese Commissie over geharmoniseerde, Europese criteria voor wanneer obligaties als ‘groen’ mogen worden bestempeld (‘green bonds’). Tot slot publiceerde de expertgroep op dezelfde dag zijn ontwerpadvies over standaarden voor het samenstellen van de ‘EU klimaattransitiebenchmarks’ en de ‘Op Parijs afgestemde EU-benchmarks’. Dergelijke indices moeten binnenkort op grond van een nieuwe Europese verordening worden geïntroduceerd om onder meer institutionele beleggers te helpen om de CO2-voetafdruk van hun beleggingsportefeuille te verminderen.

Belanghebbenden kunnen nog tot 2 augustus a.s. reageren op het ontwerpadvies.

Bron: Nieuwsbrief juni Eumedion

Share Button