Alle ogen zijn gericht op CSRD, maar hoe zit het met Taxonomy Regulation?

Regelmatig wijzen nieuwsberichten, blogs en podcasts op het nieuwe ESG-modewoord: Corporate Sustainability Reporting Directive, kortweg CSRD. Begrijpelijk, want het heeft nogal wat voeten in de aarde om je organisatie voor te bereiden op zo’n transformatie. Maar hoe zit het met andere ESG-vereisten die hand in hand gaan met de CSRD? Als je de CSRD-vereisten vanuit een ander perspectief bekijkt, komt een ander belangrijk ESG-onderwerp aan het licht: Taxonomy Regulation, kortweg TR. Nieuwe vereisten? Nee, niet direct. Maar intensiever voor bedrijven die onder de CSRD vallen? Absoluut.

Samenhang van CSRD en TR in duurzaamheidsrapportage

Stel je voor dat je een vermogensbeheerder bent die onder de reikwijdte van de CSRD valt. Bij het opstellen van de duurzaamheidsverklaring onder de CSRD kom je een koppeling tegen tussen CSRD en TR door het lezen van de eerste (van de 12!) European Sustainability Reporting Standard, ESRS.

In deze ESRS wordt uitgelegd dat de duurzaamheidsverklaring de informatie moet bevatten overeenkomstig artikel 8 TR – en bijbehorende gedelegeerde verordeningen – die de inhoud en andere modaliteiten van deze informatie specificeren. Bovendien wordt uitgelegd dat deze informatie afzonderlijk identificeerbaar moet zijn in deze verklaring.

De volgorde van de duurzaamheidsverklaring onder CSRD moet dus uit 4 delen bestaan:

  1. algemene informatie,
  2. milieu-informatie met inbegrip van de informatie overeenkomstig artikel 8 van de TR,
  3. sociale informatie en
  4. governance informatie.

Artikel 8 Taxonomy Regulation

De implementatie van de vereisten van artikel 8 TR was verdeeld over twee fasen. In fase 1 moesten financiële ondernemingen in kalenderjaar 2022 en 2023 bekendmaken in welke mate hun activiteiten al dan niet in aanmerking kwamen van de taxonomie (‘taxonomy-eligible’). Vanaf kalenderjaar 2024 moeten financiële ondernemingen het totale bedrag van hun op de taxonomie afgestemde activiteiten (‘taxonomy-aligned’) bekendmaken tegenover hun niet op de taxonomie afgestemde activiteiten (‘non-taxonomy-aligned’).

Vanaf 2024 moet onze vermogensbeheerder dus volgens artikel 8 TR informatie opnemen in zijn duurzaamheidsverklaring over hoe en in welke mate zijn activiteiten op de TR zijn afgestemd. Wat is het verschil tussen activiteiten die in aanmerking komen voor de taxonomie en activiteiten die zijn afgestemd op de taxonomie? Is de formulering zo belangrijk? Ja, dat is het geval.

Taxonomy-eligible vs Taxonomy-aligned

Taxonomy-eligible betekent dat een economische activiteit voldoet aan technische screeningscriteria van de 6 klimaatdoelstellingen:

  • beperking van klimaatverandering;
  • aanpassing aan klimaatverandering;
  • duurzaam gebruik en bescherming van water en mariene hulpbronnen;
  • overgang naar een circulaire economie;
  • preventie en bestrijding van verontreiniging; en
  • bescherming en herstel van biodiversiteit en ecosystemen.

Ongeacht of die economische activiteit voldoet aan één of alle technische screeningscriteria.

Taxonomy-alignment vereist volledige naleving van alle aspecten van de TR, inclusief alle technische screeningscriteria.

Met andere woorden, taxonomy-alignment legt de lat aanzienlijk hoger voor deze vermogensbeheerder in vergelijking met voorgaande jaren. Wat voorgeen werd gerapporteerd als “taxonomy eligible” zal moeten worden aangepast naar “non-taxonomy aligned” omdat de activiteit niet voldoet aan alle technische screeningscrite.

Een uitgebreide versie van dit artikel is te lezen op de website van Projective Group.

Klaske Beyer, ESG specialist bij Projective Group

Share Button