Eumedion: Europese taxonomie van ‘groene activiteiten’ gaat niet werken zonder betrouwbare data

Bron
Eumedion

Het voorgestelde Europese classificatiesysteem (‘taxonomie’) om na te gaan hoe ‘groen’ (ondernemings)activiteiten en beleggingsproducten zijn, gaat niet goed werken zonder betrouwbare, vergelijkbare en door een onafhankelijke partij geverifieerde data. Een uniform verslaggevingsraamwerk ten aanzien van niet-financiële informatie is daarom onontbeerlijk. Dit schrijft Eumedion in haar vandaag ingediende reactie op het door de Europese Technische Expertgroep Duurzame Financiering opgestelde classificatiesysteem.

Het systeem bevat screeningscriteria voor 67 activiteiten in de sectoren landbouw, bosbouw, industrie, energie, transport, water en afval, ICT en gebouwen welke “een substantiële bijdrage kunnen leveren aan het tegengaan van klimaatverandering”. Eumedion is bang dat de complexiteit van de voorgestelde taxonomie ondernemingen en institutionele beleggers kopschuw maken om het te gebruiken. Eumedion beveelt daarom aan om de toegankelijkheid en bruikbaarheid ervan sterk te verbeteren. Verder heeft Eumedion moeite met het voorstel om de activiteiten van ondernemingen en de beleggingsproducten alleen te screenen op de mate van ‘groenheid’ en op bepaalde minimum sociale normen, terwijl de governancestructuur van de ondernemingen geheel buiten beschouwing wordt gelaten. Dit past volgens Eumedion niet bij de ‘integrale benadering’ van ondernemingen door institutionele beleggers. Beleggers screenen ondernemingen op zowel milieu, sociale én governancefactoren. Eumedion beveelt daarom aan om de taxonomie te verrijken met minimum governancenormen.

Share Button