Financiële sector kan een belangrijke rol spelen in oplossen uitstoot broeikasgas

De beste manier om als financiële sector bij te dragen aan de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen is om waar mogelijk aan te sluiten bij bestaande nationale of sectorale doelstellingen en programma’s. Dit is een van de algemene conclusies uit de haalbaarheidsstudie “Developing green house gas mitigation strategies for agro-sectors: feasibility study for the dairy sector”.

Het onderzoek is in opdracht van Rabobank uitgevoerd door Wageningen University & Research en adviseurs Blonk. De resultaten van het onderzoek zijn bedoeld als input voor het initiatief Banking for impact on climate in Agriculture (B4ICA). In dit initiatief gaan financiële instellingen werken aan de ontwikkeling van oplossingen om hen en hun klanten te ondersteunen bij het werken aan de doelstelling uit het klimaatakkoord van Parijs.

Financiële sector kan en wil helpen

Klimaatverandering en het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen is een van de belangrijkste uitdagingen voor bedrijven in landbouw en voedselketens. Deze ketens produceren een belangrijk deel van de totale uitstoot van broeikasgassen in de wereld, maar kunnen ook een belangrijke bijdrage leveren aan de oplossing.

Luke Disney (SVP Sustainability & Climate, Rabobank): “In de meeste landbouw en voedselketens vindt een groot deel van de uitstoot plaats op boerderijniveau, maar dat betekent niet dat het alleen aan de boeren is om het probleem op te lossen. De financiële sector kan en wil een belangrijke rol spelen bij de oplossing van dit probleem. Deze studie van WUR geeft ons bruikbare inzichten om op voort te bouwen in ons B4ICA initiatief dat we onlangs met andere (agrarische) banken zijn gestart.”

Zuivelsector als casus

Het doel van de haalbaarheidsstudie was om de mogelijkheden en uitdagingen te benoemen voor wat wordt gezien als drie kernelementen van een gezamenlijke aanpak voor de financiële sector: methoden voor het vaststellen van broeikasgasemissiedoelen, het in beeld brengen van de huidige emissies en het identificeren van mitigatiemogelijkheden. Het onderzoek is uitgevoerd voor de zuivelsector en vier landen (Nederland, Nieuw-Zeeland, Australië en de VS) zijn geselecteerd als pilot

Doelen stellen

Er is een algemene wetenschappelijke benadering beschikbaar voor het stellen van  doelen. In deze benadering ontbreekt het echter aan goede geharmoniseerde standaarden voor een aantal aspecten die juist voor landbouwsectoren heel belangrijk zijn, zoals verandering in landgebruik en koolstofvastlegging in de bodem. Er zijn inmiddels diverse nationale en internationale doelen afgesproken, zoals binnen de Europese Unie (55% in 2030 en 100% in 2050).

De aanbeveling aan de financiële sector is om aan de sluiten bij bestaande nationale en sectorale doelen. Dit is efficiënter en samenwerken met andere stakeholders is een voorwaarde om impact te creëren

Monitoring van emissies van primaire bedrijven

Monitoring op portfolioniveau kan op verschillende manieren worden georganiseerd. Het is mogelijk om de broeikasgas-emissies van individuele boerderijen te aggregeren. Over het algemeen zijn er veel verschillende tools beschikbaar om deze emissies op boerderijniveau te berekenen. De tools verschillen in reikwijdte, in integratie van andere milieuthema’s, in methodiek, in resolutie/precisie, in samenhang met (digitaal) beschikbare data en last but not least in bereik in de praktijk. Als er geen (nationale) instrumenten beschikbaar zijn, is het alternatief om met steekproeven van landbouwbedrijven te werken, hetzij door klanten te vragen een rekentool voor het eigen bedrijf in te vullen, of door informatie te gebruiken uit bestaande steekproeven.

De financiële sector wordt geadviseerd om aan te sluiten bij bestaande tools en programma’s wanneer deze beschikbaar zijn. Dit biedt een mooie mogelijkheid om bewustwording te creëren en (gezamenlijke) incentives te organiseren.

Mitigatieopties identificeren

Met betrekking tot de uitstoot van broeikasgassen is de zuivelsector (en meer in het algemeen de landbouw) ingewikkelder dan veel andere sectoren. Voor het melkveebedrijf is een groot aantal mitigatiemogelijkheden beschikbaar. Het rapport biedt een overzicht van een groot aantal mitigatiemogelijkheden, hun BKG-reductiepotentieel en hun vereisten (vaardigheden, investering, tijd).

De afstemming met de relevante stakeholders is van cruciaal belang om impact te bereiken. Daarom stelt het rapport voor om met een groeimodel te werken. Sluit aan bij de tools die al in gebruik zijn en bij de doelen die al zijn gesteld. Specifiek voor de zuivelsector is het relevant te constateren dat de internationale zuivelsector werkt aan “Pathways to Dairy Net Zero”.

 

Share Button