Meer inzicht in data over waterrisico’s noodzakelijk voor duurzame beleggers

Bron
WWF

Het in kaart brengen van watergerelateerde financiële risico’s is urgenter dan ooit. Niet voor niets staan in de afgelopen tien jaar watergerelateerde risico’s consequent bovenaan de lijst van wereldwijd van voorkomende risico’s in het Global Risk Report van het World Economic Forum. Het recente IPCC-rapport benadrukte ook de centrale rol van water bij het tegengaan van de effecten van klimaatverandering. In een nieuwe discussienota geven experts van WWF, Deltares en Achmea Investment Management een aanzet tot wat er moet veranderen.

Waterrisico’s gaan verder dan droogte of overstroming. Ook hittestress, waterkwaliteit, bodemdaling en bosbranden zijn risico’s die direct gelieerd zijn aan het beschikbare en het beheer van water. Meer inzicht in de data geeft bovendien ook inzicht in investeringskansen.

Toch staat ESG-data over waterrisico’s nog in de kinderschoenen. Zo wordt er in bestaande ESG-data vaak alleen gekeken naar data zoals de totale wateronttrekking en het beschikbare hernieuwbare oppervlaktewater. Hierbij blijven veel waterrisico’s en kansen echter onder de oppervlakte. ESG staat voor: Environmental, Social en Governance (Milieu, Maatschappij en Governance).

Watergegevens moeten volgens de auteurs om verschillende redenen verbeterd worden.

  1. Waterrisico’s kennen veel componenten: zoals waterschaarste, kwaliteit, toegang tot water, governance. Het vereist daarom ook een veel bredere dekking van de reacties van de uitgevende instelling op deze risico’s, zoals het beheer van overstromingsrisico’s .
  2. Waterrisico’s zijn niet lineair: Te veel nutriënten is risicovol vanuit het oogpunt van waterkwaliteit, maar te weinig nutriënten ook. Er is vaak een “sweet-spot” voor een geschikte waterkwaliteit en waterkwantiteit.
  3. Waterrisico’s zijn gebieds- en seizoensspecifiek: traditionele statistieken die worden gebruikt bij ESG-integratie houden geen rekening met de dynamiek in tijd en ruimte. Nationaal gerapporteerde waterschaarste kan bijvoorbeeld leiden tot gemiddelden van zeer natte (bijvoorbeeld Patagonië in Chili) en zeer droge gebieden (bijvoorbeeld de Atacama-woestijn in Chili), evenals natte en droge seizoenen. Daarom is het van cruciaal belang om de lokale context te begrijpen als het om het natuurlijk watersysteem gaat, de toegang van verschillende gebruikers tot het water maar ook de socio-economische context.
  4. Watergebruikers beinvloeden elkaar:de experts wijzen op  cascaderisico’s. Zo kan bovenstrooms van een rivier iets gebeuren wat benedenstrooms enorme effecten heeft. Ook kunnen risico’s cascaderen door de supply chain van de ene plek op de wereld naar de andere.

De auteurs roepen dan ook institutionele beleggers, ESG-data providers en de watersector op om meer samen te werken op dit thema en zo gezamenlijk waterrisico’s beter in beeld te krijgen, aan te pakken en te integreren in active ownership, ESG-integratie en projectfinanciering.

Share Button