Banken zetten zich in voor circulaire economie

Bron
NVB

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) zet zich in voor de transitie richting een circulaire economie. De NVB vindt dat een circulaire economie niet alleen kansen op het gebied van duurzaamheid biedt, maar ook op het gebied van innovatie, grondstoffengebruik en ondernemerschap. Dit staat in het position paper dat de NVB vandaag heeft gepubliceerd. Morgen vindt in de Tweede Kamer een debat over dit onderwerp plaats.

In het position paper stelt de NVB dat de volgende zaken nodig zijn om de transitie naar een circulaire economie mogelijk te maken:

  • Gelijk speelveld voor circulaire bedrijven door het normeren en beprijzen van traditionele/lineaire bedrijven (bedrijven die producten maken die steeds nieuwe grondstoffen nodig hebben en die na gebruik door de consument afval worden).
  • We streven naar een proactieve houding en versnelling van het Europese beleid op het gebied van duurzame transities. Daarom is de NVB voorstander dat op Europees niveau afspraken gemaakt worden over het verleggen van belasting op arbeid naar materiaal. Door het (extra) belasten van grondstoffen en tegelijkertijd verlagen van de belasting op arbeid, gaat de vervuiler betalen.
  • Daarnaast zien we graag dat in de productieketen belemmeringen in wet- en regelgeving om duurzaam te produceren worden weggenomen, bijvoorbeeld op het hergebruik van reststromen, die nu als afval worden gekwalificeerd.
  • Stimuleren van leningen aan circulaire bedrijven, waarbij ook risicodragend vermogen verstrekt kan worden.

De NVB zal deze punten ook naar voren brengen in het bestuurlijk overleg met staatssecretaris Heijnen (Ministerie IenW) dat eind oktober zal plaatsvinden.

Rol van de banken

Nederlandse banken kunnen én willen een actieve rol spelen bij de verduurzaming van de samenleving. De transitie naar een circulaire economie is daar een essentieel onderdeel van. Momenteel is het voor circulaire ondernemers niet altijd even makkelijk om van een bank een lening te ontvangen, want dat brengt de nodige risico’s met zich mee. Deze risico’s worden veroorzaakt door onder andere het innovatieve karakter van circulaire businessmodellen en het ontbreken van een bewezen verdienmodel.  Maar zonder investeringsruimte kunnen circulaire bedrijven niet groeien.

Om ervoor te zorgen dat circulaire bedrijven kunnen groeien, zijn banken hard bezig om circulariteit een integraal onderdeel te laten zijn van de beoordeling van financieringsaanvragen en investeringsbeslissingen. Daarmee hopen de banken op korte termijn makkelijkere leningen te verstrekken aan circulaire bedrijven. Banken hebben verschillende initiatieven om circulair ondernemen te bevorderen, bijvoorbeeld speciale desks om ondernemers te helpen met financieringen voor hun circulaire businessmodellen. Daarmee hopen de banken op korte termijn makkelijkere leningen te verstrekken aan circulaire bedrijven.

Kansen tot samenwerking

Naast dat de bancaire sector graag zelf haar verantwoordelijkheid neemt door de transitie te versnellen met het verstrekken van leningen, ziet zij ook kansen tot samenwerking. Een voorbeeld hiervan is de rol van de overheid als afnemer. De overheid kan een voorbeeldrol innemen door, met één van de grootste inkoopbudgetten van Nederland, meer circulaire eisen te stellen bij aanbestedingen. Dit zet de markt aan tot transformatie én de overheid als belangrijke afnemer geeft hiermee vertrouwen aan financiers.

Dit voorbeeld, naast het creëren van een gelijk speelveld door normeren en beprijzen, kan het financieren van circulaire ondernemingen minder risicovol maken, wat ervoor zorgt dat de bankensector gemakkelijker haar rol kan pakken, en met toevertrouwd geld en veilig deze ondernemingen verder kan helpen. Want alleen door goede samenwerking tussen overheid, financiële sector en bedrijfsleven, kunnen we de transitie versnellen.

Share Button