Samengaan of integratie van de MIA en VAMIL niet efficiënt

Uit een onderzoek van Policy Research Corporation blijkt dat een procedureel samengaan of integratie van de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) – of varianten daarop – niet tot een efficiencyverbetering leidt. Daarom stelt staatssecretaris Wiebes van Financiën voor op dit moment geen wijziging aan te brengen in de fiscale regelingen MIA en VAMIL. Wiebes schrijft dat in een brief aan de Tweede Kamer.

Met de MIA beoogt het kabinet duurzame investeringen aantrekkelijker te maken met een investeringsaftrek die kan oplopen tot 36% van het investeringsbedrag. Met de VAMIL maakt het kabinet duurzame investeringen met een langere terugverdientijd en daarmee een hoger investeringsrisico aantrekkelijker door de mogelijkheid om 75% van de investeringskosten op een door de ondernemer zelf te kiezen moment te kunnen afschrijven. Hiermee biedt de VAMIL de mogelijkheid om de afschrijvingslast en daarmee de belastbare winst door de jaren heen te verschuiven. Het gaat bij zowel MIA als VAMIL om duurzame investeringen die meer milieuwinst opleveren dan wettelijk wordt vereist. Om profijt te kunnen hebben van deze regelingen zal een onderneming gezond/winstgevend moeten zijn. De MIA en de VAMIL zijn generieke fiscale regelingen die investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen, zoals opgenomen in de zogenoemde Milieulijst, stimuleren.

De MIA staat open voor iedere Vpb-plichtige dan wel ondernemer in de inkomstenbelasting. De VAMIL staat daarnaast ook open voor de medegerechtigde tot het vermogen van een onderneming. De MIA kent verschillende steunpercentages (13,5%, 27% en 36%). In combinatie met het al dan niet toepassen van de VAMIL zijn er momenteel zeven verschillende categorieën in de Milieulijst om de investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen te stimuleren. Jaarlijks wordt met een overheidsbudget van circa €130 mln. voor circa €2 mld. aan bedrijfsinvesteringen in milieubeschermende technieken en systemen gestimuleerd.

Het onderzoek naar efficiencyverbetering

Bij het in kaart brengen van mogelijke efficiencyverbeteringen hebben de onderzoekers van Policy Research Corporation de volgende aspecten in kaart gebracht: (i) administratieve lasten en uitvoeringskosten (efficiency); (ii) gevolgen voor het gebruik van de regelingen (effectiviteit); en (iii) de gevolgen voor het budget. Onder de uitvoeringslast vallen activiteiten van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (hierna: RVO) zoals het bijdragen aan het jaarlijks opstellen van de Milieulijst, het verwerken van aanvragen van ondernemers, het voorbereiden en het verwerken van vragenbrieven en communicatie met de Belastingdienst.

Om inzicht te krijgen in mogelijkheden voor verdere verbetering van de fiscale regelingen MIA en VAMIL zijn door Policy Research Corporation, naast verbeteringen binnen de huidige opzet (de nulvariant), drie varianten binnen de fiscaliteit nader onderzocht.

Conclusie

Aanleiding voor het onderzoek van Policy Research Corporation was na te gaan of een (procedureel) samengaan of integratie van de MIA en VAMIL – of varianten daarop – tot een efficiencyverbetering zouden kunnen leiden. Het bureau heeft vier varianten voor een eventuele wijziging van het bestaande fiscale systeem onderzocht. Voor twee van de vier varianten geldt dat (beperkte) winst in de uitvoering mogelijk is, voor twee varianten geldt dat er geen sprake is van efficiencyverbetering, of dat deze zelfs negatief uitpakt. Bij het beoordelen van de varianten heeft het bureau ook gekeken naar verandering in de beleidseffectiviteit. Bij alle onderzochte varianten valt deze lager uit. Dit overwegende stel ik voor op dit moment geen wijziging aan te brengen in de fiscale regelingen MIA en VAMIL. Tenslotte laat ik u weten dat in 2017 een beleidsevaluatie naar de effectiviteit en de efficiëntie van de MIA en VAMIL zal plaatsvinden.

Zie voor meer informatie het rapport Onderzoek efficiencyverbetering van de fiscale regelingen MIA en VAMIL (pdf) op de site van het ministerie van Financiën.

Share Button