In 2022 fiscaal aantrekkelijker investeren in circulair ondernemen met de MIA\Vamil

Meer voordeel voor ondernemers die investeren in kringloopsluiting en CO2-besparing en geen elektrische personenauto meer op de lijst, dat zijn de meest opvallende wijzigingen in de zojuist gepubliceerde Milieulijst 2022. Op de Milieulijst staan duurzame innovatieve bedrijfsmiddelen waarin ondernemers kunnen investeren om met de regelingen Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen (Vamil) belastingvoordeel te krijgen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat past deze lijst jaarlijks aan na consultatie met de markt.

Extra stimulans voor duurzame en circulaire investeringen

Hogere MIA-aftrekpercentages (van 13,5%, 27% en 36% naar 27%, 36% en 45%) moeten duurzame investeringen een extra stimulans geven. Daarnaast komen investeringen in bedrijfsmiddelen uit hoofdstuk 1, 3, 4 en 5 van de Milieulijst 2022 voor maximaal € 50 miljoen in plaats van € 25 miljoen per belastingplichtige per jaar en per bedrijfsmiddel in aanmerking. Bedrijven die grote investeringen doen in duurzame technieken worden zo beter ondersteund. Voor de MIA\Vamil is komend jaar een bedrag van € 169 miljoen beschikbaar. Het MIA-budget is met € 30 miljoen per jaar verhoogd om transitiegerichte en innovatieve CO2-reducerende technieken extra te stimuleren, zoals productieapparatuur voor het voorkomen van CO2-vorming en apparatuur voor refurbishen en hergebruik.

Duurzame mobiliteit

In 2022 biedt de MIA\Vamil geen belastingvoordeel meer voor elektrische personenauto’s, omdat deze inmiddels gangbaar zijn geworden en daarom geen ondersteuning meer nodig hebben. Een elektrisch aangedreven personenauto met geïntegreerde zonnepanelen blijft wel in aanmerking komen. Andere elektrische voertuigen, zoals bestelauto’s, blijven ook op de Milieulijst en stijgen waar mogelijk in voordeel. Nieuw op de Milieulijst 2022 is een vrachtwagen die rijdt op een mengsel van waterstof en diesel, en een elektrisch voertuig voor het vervoeren van containers en trailers op een bedrijfsterrein. Elektrische snor-, brom- en motorfietsen komen niet meer in aanmerking voor de MIA\Vamil. Speed-pedelecs wel.

Duurzame landbouw

De glastuinbouw ontwikkelt in hoog tempo technieken om efficiënter om te gaan met water en voedingsstoffen. Daar biedt de Milieulijst 2022 nieuwe mogelijkheden voor, zoals een systeem voor het meten van individuele voedingsstoffen. Een regen- of spoelwateropslag voor het verdunnen van drijfmest draagt bij aan het verminderen van ammoniakemissies in open teelten. Voor duurzame stallen geldt dat de maximumbedragen per dierplaats zijn gestegen als gevolg van hogere bouwkosten. Investeringen in luchtwassers en zonnepanelen (als onderdeel van duurzame stallen) komen niet meer in aanmerking. Ten behoeve van de eiwittransitie is een bedrijfsmiddel opgenomen voor de winning van eiwit uit gewassen of plantaardige stromen voor de toepassing in humane voedingsproducten.

Circulaire bouw

Om investeringen in circulaire gebouwen te stimuleren zijn aan de eisen extra opties toegevoegd. Zo is het in 2022 mogelijk om te kiezen voor een gebouw dat voor ten minste 50% (op volumebasis) uit hernieuwbare grondstoffen bestaat. De berekening van de reductie milieudruk is komen te vervallen en de eisen aan een materialenpaspoort zijn gewijzigd en duidelijker omschreven. Ook zijn een aantal nieuwe bedrijfsmiddelen opgenomen voor duurzame bouwmaterialen, zoals betontegels van gerecycled materiaal, refurbished plafondplaten en een circulaire staalconstructie met terugnamegarantie.

Meer informatie over de regelingen en wijzigingen ten opzichte van 2021 vindt u op www.rvo.nl/miavamil.

Share Button