Internetconsultatie wetsvoorstel Invest-NL van start

Het kabinet zet vandaag een volgende stap in het stimuleren van investeringen op terreinen waar voor Nederland nieuwe kansen liggen. Zoals vorig jaar aangekondigd wordt daartoe de ontwikkelings- en financieringsinstelling Invest-NL opgericht, met een eigen kapitaal van 2,5 miljard euro. Het conceptwetsvoorstel dat de oprichting regelt wordt vrijdag 16 februari openbaar gemaakt voor publieke internetconsultatie.

Waarom Invest-NL?

Nu kunnen veel bedrijven en projecten met maatschappelijke impact moeilijk aan financiering komen vanwege onzekerheid over de verhouding tussen risico en rendement of door lange, onzekere terugverdientijden op investeringen. Nederland loopt ook Europese financiering mis doordat Nederland nog geen nationale financieringsinstelling heeft, die projecten aan kan dragen en mee kan financieren. Al onze buurlanden hebben daarvoor een national promotional bank. Invest-NL krijgt deze rol in Nederland.

Drie doelen

  1. Invest-NL gaat allereerst een rol spelen bij risicovolle activiteiten op verschillende transitiegebieden. Denk aan: energie en verduurzaming (bijvoorbeeld aardwarmte en laadpalen voor elektrische auto’s),  mobiliteit, voedsel en digitalisering van de industrie. Ook innovaties van ondernemingen op maatschappelijke domeinen als zorg, veiligheid en onderwijs vallen binnen het blikveld van Invest-NL.
  2. Daarnaast is het belangrijk dat start-ups en scale-ups kunnen doorgroeien naar grotere ondernemingen. Invest-NL heeft risicokapitaal beschikbaar dat hierbij ondersteuning biedt. Invest-NL kan daarmee ook zelf participeren in doorgroeiende bedrijven.
  3. Ten derde zal Invest-NL internationaal opererende Nederlandse bedrijven met financiering ondersteunen bij het op de buitenlandse markt brengen van hun producten of het bieden van integrale oplossingen voor wereldwijde vraagstukken. Specifiek wordt hierbij gedacht aan vraagstukken zoals duurzame energie, klimaatverandering, water en voedselvoorziening.

Vormgeving

  • Invest-NL krijgt de mogelijkheid om zelf te investeren uit de 2,5 miljard euro kapitaalstorting. Vanuit de Staat gaat er een jaarlijkse subsidie van 19 miljoen euro naar  projectontwikkeling.
  • Invest-NL gaat een samenwerkingsverband aan met de Financierings Maatschappij voor Ontwikkelingslanden (FMO) voor de internationale projectontwikkeling en financiering van Nederlandse bedrijven. Ook de dienstverlening van exportkredietverzekeraar Atradius Dutch State Business wordt aan Invest-NL verbonden. De uitvoering van de internationale regelingen, die de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) nu uitvoert voor de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, zal overgaan naar het samenwerkingsverband.
  • Bestaande financieringsinstrumenten van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat blijven bij RVO.nl. Maar regelingen die overlappen met de doelen en taken van Invest-NL, en waarvan het doel via de financieringstak van Invest-NL kan worden bereikt, zullen bij RVO worden uitgefaseerd.Het wetsvoorstel Invest-NL is vanaf 16 februari tot en met 29 maart (6 weken) te raadplegen via deze link http://www.internetconsultatie.nl/oprichtinginvestnl
Share Button