NVB: ‘Kwaliteit onderzoek Eerlijke Bankwijzer blijft onvoldoende’

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) constateert dat de kwaliteit van de onderzoeken van de Eerlijke Bankwijzer (EBW) in de afgelopen jaren niet is verbeterd. De banken spreken in NVB-verband al geruime tijd met de Bankwijzer over kwaliteit en kwantiteit van EBW onderzoeken. Sinds drie jaar gebeurt dit onder begeleiding van een onafhankelijke wetenschapper die op voorspraak van de EBW is benoemd in zijn rol.

Op het punt van kwaliteit is in die jaren naar mening van de banken geen voortgang geboekt. Feiten en meningen blijven in de onderzoeken door elkaar lopen, waardoor de Bankwijzer geen eerlijk beeld geeft van de stand van zaken in de sector. Ook worden verbeteradviezen van de onafhankelijke wetenschapper, niet opgevolgd.

Daarom hebben verschillende banken aan organisaties achter de Eerlijke Bankwijzer laten weten dat zij geen actieve medewerking zullen verlenen aan nieuwe onderzoeken. Tot op heden bestond die medewerking er uit dat banken vragen van de onderzoekers van de EBW beantwoordden en extra informatie aanleverden voor de verschillende analyses die de EBW maakt van het beleid en handelen van banken. Daar ging voor bankmedewerkers veel tijd in zitten. Tijd die nu weer kan worden gebruikt om direct bij te dragen aan het duurzaamheidsbeleid van de bank.

De banken blijven de intentie van de Eerlijke Bankwijzer steunen om het duurzaamheidsbeleid en de -prestaties van banken transparanter en onderling vergelijkbaar te maken. Ook de onafhankelijkheid van de Eerlijke Bankwijzer en de organisaties erachter staat voor de NVB buiten kijf. Wat de NVB vraagt, is eerlijk en zorgvuldig uitgevoerd onderzoek waarbij feiten en meningen strikt gescheiden blijven. Daarnaast is de NVB voorstander van het oprichten van een onafhankelijke, wetenschappelijke arbitragecommissie die in geval van onenigheid over de onderzoekskwaliteit bindende uitspraken kan doen.

Het vorenstaande houdt uiteraard niet in dat de banken en de individuele partijen achter de Eerlijke Bankwijzer niet meer met elkaar samenwerken. Dat gebeurt veel en in een constructieve setting. Zo is er een samenwerkingsverband tussen banken en deze partijen (zoals met Oxfam Novib, Amnesty International en PAX) inclusief de Nederlandse overheid in de vorm van het mensenrechtenconvenant voor de bankensector. Die samenwerking wordt uiteraard gewoon voortgezet.

Share Button