Volop fiscale regelingen beschikbaar voor verduurzaming

Bron
Nextens

Duurzaamheid staat bijzonder hoog op de agenda voor veel bedrijven in Nederland. Uit recent onderzoek van ING blijkt dat maar liefst 9 op de 10 bedrijven zich actief inzet voor versnelde verduurzaming. De  belangrijkste drijfveer hierachter is het verminderen van de CO2-uitstoot. Bijna een derde van de onderzochte ondernemers geeft aan fors te investeren in de verduurzaming van het bedrijf. Echter, als je investeert in een groenere bedrijfsvoering, dan doe je dit het liefst natuurlijk fiscaal zo voordelig mogelijk. Gelukkig zijn er verschillende fiscale regelingen die bedrijven kunnen benutten om hun duurzaamheidsdoelstellingen te versnellen. Hieronder hebben we de belangrijkste voor je op een rijtje gezet.

 1. Energie-investeringsaftrek (EIA)

De Energie-investeringsaftrek (EIA) is een fiscale regeling die bedrijven stimuleert om te investeren in energiebesparende technologieën en duurzame energie. Ondernemingen die in aanmerking komen, kunnen profiteren van een extra aftrekpost op hun winst, wat resulteert in lagere belastingen. Dit maakt het aantrekkelijk om te investeren in innovatieve oplossingen zoals zonnepanelen, warmtepompen en energiezuinige apparatuur.

 1. Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil)

De MIA en Vamil zijn twee regelingen die bedrijven ondersteunen bij investeringen in milieuvriendelijke technologieën. MIA biedt een aftrek op de fiscale winst voor bedrijfsmiddelen die op de Milieulijst staan, terwijl Vamil bedrijven de mogelijkheid geeft om 75% van de investeringskosten willekeurig af te schrijven. Samen maken deze regelingen het mogelijk om snel en flexibel te investeren in duurzame bedrijfsmiddelen.

 1. Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

Hoewel de KIA niet specifiek gericht is op duurzaamheid, kan het wel een rol spelen bij investeringen in energiezuinige bedrijfsmiddelen. Ondernemingen die investeren in bijvoorbeeld LED-verlichting, isolatie of zuinige apparatuur kunnen in aanmerking komen voor de KIA, waardoor een deel van de investering fiscaal aftrekbaar wordt.

Naast fiscale regelingen bieden overheden subsidies aan voor bedrijven die investeren in duurzame innovaties. Deze subsidies kunnen variëren van regionale ondersteuning tot nationale programma’s die specifiek gericht zijn op bepaalde sectoren. Hieronder vind je de belangrijkste.

 1. SDE++

De Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) geeft subsidie aan bedrijven en non-profitorganisaties die grootschalig hernieuwbare energie opwekken of de CO2-uitstoot verminderen. Voor 2024 heeft het (demissionaire) kabinet 8 miljard euro uitgetrokken voor deze subsidie.

 1. VEKI

VEKI staat voor Versnelde klimaatinvesteringen industrie en is een subsidie voor bedrijven die CO2 besparende maatregelen willen nemen waarvan de werking inmiddels bewezen is en waarvan de terugverdientijd meer dan 5 jaar bedraagt. De subsidie is bedoeld voor investeringen in apparaten, systemen of technieken die klaar zijn voor de markt. Het betreft dus geen demonstratieprojecten (zie hiervoor het volgende punt).

Voor de VEKI wordt een nieuwe aanvraagronde verwacht rond half maart maar dat is nog niet bevestigd.

 1. DEI+

De subsidie Demonstratie Energie-  en Klimaatinnovatie is bedoeld voor bedrijven die een innovatieve techniek om energie te besparen of CO2 uitstoot te willen verminderen, willen investeren of testen binnen hun bedrijf. Je kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld  afvang, gebruik en opslag van CO2, circulair omgaan met grondstoffen en materialen, minder energieverbruik, gebruik van hernieuwbare energie, flexibel omgaan met energie of voor lokale infrastructuur als een stroom- of warmtenetwerk.

 1. NIKI

Naast de VEKI en de DEI+ kennen we ook nog de NIKI. Dit is een extra subsidiepot van zo’n 240 miljoen euro bestemd voor grotere CO2 reducerende projecten die vaak vanwege hun unieke karakter niet in aanmerking komen voor een van de overige subsidies. Om in aanmerking te komen moeten deze projecten bijdragen aan het reduceren van CO2 en andere broeikasgassen in de industrie. Verder dient het project onder andere binnen de exploitatiefase van 10 jaar een significante CO2-reductie opleveren en dient het project een onrendabele top te hebben wat wil zeggen dat fossiele alternatieven commercieel rendabeler zijn.

 1. ISDE

De ISDE is een subsidie voor energiebesparende maatregelen in de woning maar ook voor een bedrijfspand. Daarom dus ook interessant voor bedrijven. Het budget voor de ISDE voor 2024 bedraagt 600 miljoen euro en de subsidie loopt tot 2030. Je kunt subsidie krijgen voor de inverstering in bijvoorbeeld warmtepompen, zonneboilers en kleinschalige windturbines.

 1. MIT

De MIT is specifiek bedoeld voor het midden- en kleinbedrijf en staat voor mkb innovatiestimulering Regio en Topsectoren. Deze subsidie is specifiek in het leven geroepen om mkb’ers te helpen die innovaties ontwikkelen binnen de Topsectoren. Dat zijn sectoren waar Nederland niet alleen aan meedoet maar juist in uitblinkt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de creatieve industrie, watermanagement of de agrarische sector. Aangezien dit een regionale subsidie betreft heeft iedere regio een eigen loket, budget, procedures beoordelingscriteria. Binnen de MIT zijn er verschillende soorten projecten waarvoor je subsidie kunt aanvragen. Zo kunnen mkb’ers subsidie krijgen voor het in kaart brengen van technische en economische risico’s van een innovatieproject maar ook voor samenwerkingsprojecten voor mkb’ers die samenwerken aan vernieuweing of ontwikkeling van een bepaald product.

 1. AanZET

AanZET staat voor Aanschafsubsidieregeling Zero-Emissie Trucks en is een subsidie bestemd voor bedrijven die een nieuwe, volledig emissieloze vrachtauto willen kopen of leasen. Hou er rekening mee dat er een aantal wijzigingen voor AanZET 2024 zijn doorgevoerd. Zo kan een onderneming nu per werkdag nog slechts één subsidieaanvraag indienen voor de aanschaf van één emissieloze vrachtwagen. Deze subsidie is niet bedoeld voor lease-maatschappijen of bestuursorganen zoals gemeenten of provincies maar alleen voor ondernemingen of non-profits. Ook dient de vrachtwagen te vallen onder de voertuigclassificatie N2 met een gewicht hoger dan 4.250 kg of classificatie N3.

 1. SEBA

De Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s is vergelijkbaar met de AanZET zoals in het vorige punt besproken met het verschil dat het hier niet om een emissieloze vrachtauto maar om een emissieloze bedrijfsauto dient te gaan. Uiteraard zijn er ook aan deze regeling weer specifieke eisen verbonden. Zo dient de aanvrager een ondernemer of non-profit te zijn, het moet gaan om een nieuwe emissieloze bedrijfsauto welke wordt aangedreven door een elektromotor en voor sommige bedrijfswagens geldt een minimale actieradius van 100 km. Hou in dat geval dus rekening met de accu want deze bepaalt voor een groot deel de actieradius.

 1. SSEB

De subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwen richt zich primair op de bouwsector. Deze subsidie is in het leven geroepen voor de aanschaf van en de ombouw naar emissieloze (en emissie-arme) bouwwerktuigen en bouwvaartuigen. Er is ook subsidie beschikbaar voor innovatieve ideeën die emissieloze bouwmachines en laadinfrastructuur verbeteren. De aanvraag voor SSEB start 5 maart 2024.

 1. SAH

De Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen is een vrij specifieke regeling bedoeld voor bijvoorbeeld woningcorporaties en verhuurders van een of meerdere huurwoningen. Met deze subsidie kunnen verhuurders van huurwoningen voordelig hun woningbestand aardgasvrij maken.  Het is wel van belang dat het om bestaande woningen gaat die binnen 6 jaar van het aardgas afgaan. Subsidie kan worden aangevraagd ter compensatie van aanpassingen in de woningen en de aansluitkosten op een warmtenet.

 1. Het Nationaal Groeifonds

Met dit fonds investeert de Nederlandse overheid 2021 en 2025 20 miljard euro in projecten die zorgen voor een zo groot mogelijke bijdrage aan duurzame en structurele economische groei. De projecten waarin wordt geïnvesteerd met het Nationaal Groeifonds zijn niet alleen goed voor het millieu maar ook voor de economie en maatschappij als geheel omdat ze bijdragen aan banengroei, een betere kwaliteit van leven en een betere concurrentiepositie van Nederland in de wereldeconomie. De projecten waarin wordt geïnvesteerd bevinden zich op twee terreinen: “Kennisontwikkeling en onderzoek”, en “Onderzoek, ontwikkeling en innovatie”. Om in aanmerking te komen voor subsidie uit het Nationaal groeifonds dient aan een aantal criteria worden voldaan, zo dient er onder andere sprake te zijn van een strategische onderbouwing en moet er een bijdrage geleverd worden aan het duurzaam verdienvermogen van Nederland.

Europese subsidies

We hebben ons in deze lijst beperkt tot nationale regelingen en subsidies. Er zijn echter vanuit Europese Unie ook verschillende initiatieven en subsidieregelingen waar Nederlandse bedrijven vaak indirect gebruik van kunnen maken. Zo is er bijvoorbeeld het Just Transition Fund of het financieringsprogramma LIFE. In een vervolgartikel zullen we wat dieper ingaan op deze Europese subsidie- of financieringsreglingen.

Share Button