Worden green bonds daadwerkelijk tegen een premie verhandeld?

De vraag van beleggers naar green bonds is in de afgelopen drie jaar enorm toegenomen. De groei van de markt heeft het mogelijk gemaakt om de prijsstelling van deze obligaties in vergelijking met non-green bonds te analyseren. Op basis van onze analyse van het grootste deel van de secundaire markt voor green bonds, kunnen we een aantal interessante conclusies trekken.

NN IP was een van de eerste vermogensbeheerders met een toegewijde green bond-strategie en heeft de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan in de green bond-markt. Mede aan de hand van de data die we de afgelopen jaren verzameld hebben, geven we antwoord op een aantal belangrijke vragen. Hoe hoog is de premie op green bonds? En hoe heeft deze zich ontwikkeld? In onze analyse splitsen we de prijsstelling uit naar sectoren, kredietratings, landen en valuta’s en gaan we na of er verschillen bestaan in de groene scores van obligaties.

Gemiddeld maandelijks verschil in rendement

Bron: NN Investment Partners

Onze belangrijkste conclusies zijn:

  • Gemiddeld genomen zijn de rendementen (‘yields’) op green bonds slechts iets lager dan de geïnterpoleerde rendementen op non-green bonds; het verschil bedraagt -0,011%, of -1,1 basispunt.
  • Vanwege de sterke groei van de markt voor green bonds is de steekproef van green bonds toegenomen en zijn de rendementen dichter bij de geïnterpoleerde rendementen op non-green bonds komen te liggen. Het verschil bedroeg in de tweede deelsteekproef (van juni 2016 tot en met november 2017) niet meer dan -0,007%, of -0,7 basispunten.
  • Ongeveer 37% van de green bonds heeft een rendement hoger dan de geïnterpoleerde non-green curve.
  • De rendementsverschillen variëren sterk per segment (land, valuta, sector, kredietrating, gebruik van opbrengsten). Belangrijker is dat de kloof tussen het maximale en minimale rendementsverschil binnen segmenten wel 20 basispunten kan bedragen. Dit maakt actief beheer tot een belangrijke factor die waarde kan toevoegen.
Share Button