Druk van beleggers maakt klimaatverandering grootste engagementsucces in 2017 bij BMO

Aandeelhoudersvoorstellen op het gebied van klimaatverandering konden in 2017 vaker op een meerderheid van stemmen rekenen. Dit droeg eraan bij dat klimaatverandering het meest succesvolle onderwerp was van BMO’s engagement met ondernemingen in 2017.

In het Jaarverslag Verantwoord Beleggen legt BMO Global Asset Management (EMEA) uit dat engagement in 2017 in 199 verbeteringen van beleid en gedrag van bedrijven heeft geresulteerd. Belangrijkste verbeteringen werden behaald met engagement op het gebied van klimaatverandering. Meerdere factoren droegen hieraan bij, zoals gezamenlijke druk van aandeelhouders en de publicatie van richtlijnen door de Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) van de Financial Stability Board. Ons engagement heeft er onder meer toe geleid dat bedrijven toezegden hun rapportages te verbeteren in overeenstemming met de richtlijnen van de TCFD, en dat zij hun lange termijn strategie hebben gewijzigd.

Het jaarverslag laat ook zien dat wij ons engagement in toenemende mate hebben verbonden aan de bredere agenda voor duurzame ontwikkeling zoals vastgelegd in de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties (SDG’s). Maar liefst 83% van de engagementactiviteiten van BMO Global Asset Management konden direct worden gekoppeld aan een of meer van de 17 SDG’s. De SDG’s hebben betrekking op een breed scala van kwesties variërend van armoedebestrijding en educatie tot volksgezondheid, en schetsen een beeld van hoe de wereld er in 2030 zou moeten uitzien.

Naast engagement is de uitoefening van stemrecht een goede manier om verandering te bewerkstelligen. In 2017 heeft BMO Global Asset Management (EMEA) op bijna 9.5001 aandeelhoudersvergaderingen over de hele wereld gestemd.

Net als in voorgaande jaren was beloning van bestuurders het belangrijkste punt waarop aandeelhouders van mening verschilden met management. BMO Global Asset Management heeft bij 47% van alle voorstellen die te maken hadden met beloning tegen het management gestemd. Dit is iets minder dan in 2016, maar de uitkomst blijft teleurstellend. Het tempo waarmee verbeteringen worden doorgevoerd in de beloningsstructuur is nog altijd laag, met name in de VS.

Richard Wilson, CEO van BMO Global Asset Management, zegt in een commentaar: “De financiële sector kan niet passief toekijken hoe duurzaamheidsuitdagingen worden aangepakt. Voor vermogensbeheerders geldt bovendien dat kapitaal aan hen wordt toevertrouwd, wat hen zowel invloed als verantwoordelijkheid geeft. Ik ben ervan overtuigd dat de sector zijn unieke positie effectief kan en moet inzetten om bij te dragen aan een duurzame toekomst van onze planeet, zoals vastgelegd in de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties.

Share Button