Eumedion overwegend positief over Europees wetgevingspakket inzake ‘sustainable finance’

Eumedion steunt in grote lijnen de voorstellen van de Europese Commissie om tot verdere verduurzaming van de Europese kapitaalmarkt te komen. Een reeks conceptverordeningen die hiertoe in mei werd gepubliceerd beoogt een EU-kader dat ecologische, sociale en governance (ESG) overwegingen centraal stelt in het financiële bestel. Wel plaatst Eumedion kanttekeningen bij een aantal specifieke voorstellen, en twijfelt zij aan het nut en de noodzaak van het voorstel tot wijziging van de Benchmarkverordening. Dat blijkt uit de vandaag verstuurde Eumedion-reacties op de voorstellen van de Europese Commissie.

De voorstellen van de Europese Commissie maken het betrekken van materiële ESG-factoren door financiële marktpartijen tot norm, en beogen de transparantie hierover te vergroten. Volgens Eumedion behoort het betrekken van ESG-overwegingen bij het beleggingsbeleid tot de fiduciaire verantwoordelijkheid van institutionele beleggers. Wel heeft Eumedion bezwaar tegen het voorstel van de Europese Commissie om via een gedelegeerde verordening nadere invulling te geven aan het zogenoemde prudent-person regel voor pensioenfondsen. Eumedion meent dat het formuleren van gedetailleerde regels waarop het beleggingsbeleid door pensioenfondsen moet worden ingevuld een vergaande inbreuk op de fiduciaire verantwoordelijkheid van pensioenfondsbestuurders vormt.

Ten aanzien van het voorstel om te komen tot een raamwerk van technische screeningcriteria ter beoordeling van duurzame investeringen vindt Eumedion het wenselijk dat naast dergelijke criteria voor ecologisch duurzame investeringen ook criteria rond sociale doelstellingen en goed bestuur worden opgesteld. Eumedion is van mening dat ESG-factoren niet los van elkaar kunnen worden gezien. Veel ecologische aspecten hebben een sociale dimensie en omgekeerd. Bovendien is goede governance binnen een onderneming een noodzakelijke voorwaarde om betekenisvol invulling te kunnen geven aan de ecologische en sociale aspecten van het ondernemerschap.

De volledige commentaren van Eumedion ten aanzien van de verschillende voorstellen zijn hier te vinden ten aanzien van de conceptverordening betreffende informatieverschaffing in verband met duurzame beleggingen en duurzaamheidsrisico’s, hier ten aanzien van de conceptverordening betreffende de totstandbrenging van een raamwerk om duurzame beleggingen te bevorderen, en hier ten aanzien van de conceptverordening voor een wijziging van de Benchmarkverordening inzake koolstofarme benchmarks en benchmarks met een positieve koolstofbalans.

Share Button