Meten van klimaatimpact: hoe doen banken dat?

Bron
NVB

Vandaag is het de vierde donderdag van oktober, Nationale Klimaatdag. Niet alleen de dag waarop het kabinet reflecteert op het klimaatbeleid. Maar ook de dag van de publicatie van ‘Meting van Klimaatimpact’, waarin voorbeelden staan van methodes om de klimaatimpact van bankportefeuilles te meten en daarover te rapporteren. Interessant voor collega-banken en andere financiële instellingen. Maar eigenlijk voor iedereen die wil weten hoe banken werken aan dit belangrijke thema.

Om gevaarlijke klimaatverandering af te wenden bereikten bijna 200 deelnemende landen in december 2015 in Parijs een klimaatakkoord. Het doel van dit akkoord is de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder 2°C  ten opzichte van het pre-industriële tijdperk en er naar te streven om dit tot maximaal 1,5°C opwarming te beperken. De acties die hieruit voortvloeien, beperken zich niet tot overheden; iedereen moet zijn of haar steentje bijdragen. Ook banken maken werk van klimaatactie: in de zomer van 2019 committeerde de financiële sector zich aan de klimaatdoelen van het kabinet, door ondertekening van het klimaatcommitment. Financiële instellingen spraken onder andere af om vanaf boekjaar 2020 te rapporteren over de klimaatimpact van hun financieringen en beleggingen in Nederland en daarbuiten.

Meten is weten

Maar hoe doen banken dat in praktijk? Meting van Klimaatimpact laat zien op welke manier banken een proactieve en constructieve bijdrage kunnen leveren aan het tegengaan van klimaatverandering. In het document staan twee meet- en rapportagemethoden beschreven die in Nederland al actief door banken worden gebruikt, namelijk PCAF en PACTA. Ook worden deze methodes in internationale context geplaatst. Met PCAF kan een bank de CO2-uitstoot van leningen en beleggingen bepalen en presenteren. PACTA is ontwikkeld om benchmarking inclusief streefdoelen ten aanzien van het in lijn brengen van portefeuilles met de doelen van het Akkoord van Parijs, vertaald in CO2-intensiteit, mogelijk te maken. Zo maken banken inzichtelijk wat hun klimaatimpact is en welke stappen ze moeten zetten om die te verkleinen in lijn met de doelen uit het Akkoord van Parijs.

Kennis delen

Geen enkele meet- en rapportagemethode is ideaal of zelfs maar voldoende. Het is daarom van belang dat banken zich gezamenlijk inspannen om de bestaande methoden aan te scherpen en eventueel nieuwe methodes te ontwikkelen. Hoe meer organisaties kennis nemen van elkaars methoden en actief praktijkvoorbeelden met elkaar delen, hoe sneller we tot een effectieve aanpak kunnen komen. Dit rapport is bedoeld als een voorzet om de kennis met elkaar te delen en daarover in gesprek te gaan. Namens de banken gaat de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) graag het gesprek aan om actief bij te dragen aan de verdere ontwikkeling en uitwisseling van kennis. Daartoe wordt de publicatie Meting van Klimaatimpact jaarlijks geëvalueerd, waarbij bekeken wordt of er nieuwe ontwikkelingen zijn die meegenomen moeten worden.

Share Button