NN IP: “Groene obligaties zijn meer mainstream: performancecijfers bevestigen dit”

Marktcijfers bevestigen dat een groeiend aantal beleggers belangstelling heeft voor groene obligaties. NN Investment Partners (NN IP) heeft de indexperformance over de afgelopen vier jaar geanalyseerd en is van mening dat markten voor groene obligaties in een bredere obligatiecontext moeten worden beoordeeld. Dankzij het rendement en de volatiliteit zijn groene obligaties, vooral die van bedrijven, een rendabel alternatief voor gewone obligaties in een kredietportefeuille.

Beleggers geven in hun portefeuilles steeds meer gewicht aan groene obligaties. Vaak is dat om hun stakeholders, bijvoorbeeld pensioendeelnemers, duidelijk te laten zien dat ze groener beleggen. NN IP vindt het echter voor een veel grotere groep beleggers interessant om een deel van de vastrentende portefeuille met groene obligaties in te vullen, op basis van het aantrekkelijke risico-rendementsprofiel.

NN IP heeft de performance van indices voor groene (bedrijfs)obligaties in euro’s afgezet tegen de prestaties van traditionele indices. In deze analyse zijn alleen de afgelopen vier jaar meegenomen, omdat de markt voor groene obligaties vóór 2016 nog onvoldoende ontwikkeld was om een goede vergelijking te maken.

Outperformance en meer volatiliteit

De analyse van NN IP laat zien hoe de Bloomberg Barclays MSCI Euro Green Bond Index het heeft gedaan versus een index voor gewone bedrijfsobligaties en staatsobligaties in euro’s (Bloomberg Barclays MSCI Euro Aggregate Index). In 2019 behaalden groene obligaties een rendement van 7,4%, tegenover 6,0% voor gewone obligaties. In drie van de laatste vier jaar hebben groene euro-obligaties een outperformance laten zien, van gemiddeld 0,70% per jaar. De jaarlijkse volatiliteit van de index voor groene obligaties was in drie jaar hoger. Dit wil zeggen dat het hogere rendement voor een groot deel het gevolg was van een hoger risico.

De duration van de Bloomberg Barclays MSCI Euro Green Bond Index nam begin 2017 sterk toe. De opname van de eerste groene staatslening van Frankrijk had toen een grote impact. Dit was een grote emissie (EUR 7 miljard) en de obligaties hadden een looptijd van 22 jaar. Vandaar het effect op de duration van de index. De hogere duration maakte dat de groene obligaties gevoeliger waren voor renteveranderingen. Omdat de rentes in 2019 verder zijn afgenomen, heeft de Bloomberg Barclays MSCI Euro Green Bond Index het toen beter gedaan dan de Bloomberg Barclays Euro Aggregate Index.

Groene bedrijfsobligaties – vergelijkbare duration, betere performance

De markt voor groene obligaties is in de afgelopen jaren flink gegroeid, en dan vooral het bedrijfsobligatiesegment. Deze groei komt ook terug in de breedte van de markt, want er zijn steeds meer sectoren vertegenwoordigd. Door de Bloomberg Barclays MSCI Euro Green Bond Index: Corporate af te zetten tegen de Bloomberg Barclays MSCI Euro Aggregate Corporate Index, kunnen we ook voor deze categorie de performance en volatiliteit vergelijken.

Groene bedrijfsobligaties behaalden in 2019 een rendement van 6,4%, versus 6,2% voor gewone bedrijfsobligaties, en een outperformance in drie van de laatste vier jaar (2016, 2018 en 2019). De jaarlijkse volatiliteit was in alle vier de jaren hoger, maar bij bedrijfsobligaties is het volatiliteitsverschil elk jaar kleiner geworden.

Vanwege de sterke veranderingen in de jaarlijkse volatiliteit heeft NN IP ook de dagelijkse volatiliteit van de twee bedrijfsobligatie-indices over de afgelopen vier jaar vergeleken (zie de grafiek hieronder). De blauwe lijn laat zien dat het volatiliteitsverschil tussen de groene en niet-groene index steeds verder afneemt. Volgens NN IP komt dit door de groei (weergegeven op de rechter as) en de toegenomen diversificatie van de markt voor groene bedrijfsobligaties. De duration van de twee indices is nu bijna gelijk.

Dagelijks verschil in volatiliteit voor gewone versus groene bedrijfsobligaties

Bronnen: Bloomberg, NN Investment Partners

Bram Bos, Lead Portfolio Manager Green Bonds bij NN Investment Partners: “Door de uitkomsten van de analyse zijn we er nog sterker van overtuigd dat beleggen in groene obligaties een eenvoudige manier is om duurzamer in vastrentende waarden te beleggen, zonder dat dit ten koste hoeft te gaan van de performance. In de afgelopen vier jaar hebben groene obligatie-indices over het algemeen beter gepresteerd dan traditionele indices. Groene obligaties worden meestal uitgegeven door innovatieve, toekomstgerichte bedrijven die rekening houden met de noodzaak van klimaatverandering. Hierdoor zijn deze bedrijven minder blootgesteld aan klimaat- en ESG-risico’s en zijn ze transparanter in hun activiteiten. De consistente outperformance van groene obligatie-indices ten opzichte van gewone obligatie-indices onderstreept dit en pleit ook in een bredere context sterk voor groene obligaties.

Waar de volatiliteit in het geval van de bredere index met bedrijfs- en staatsobligaties stabiel was of toenam, is de situatie voor groene bedrijfsobligaties anders. De volatiliteit blijkt voor groene bedrijfsobligaties steeds dichter in de buurt te komen van de traditionele obligatie-index. De afname van dit volatiliteitsverschil betekent dat er ook minder belemmeringen zijn om een traditionele obligatieportefeuille te vervangen door een portefeuille met groene bedrijfsobligaties. Het risico-rendementsargument is langzamerhand in het voordeel van groene bedrijfsobligaties – niet alleen om impact te creëren, maar ook vanuit puur financieel oogpunt.

Bos vervolgt: “We hebben de analyse op indexniveau uitgevoerd en hieruit blijkt dat indices voor groene obligaties een reëel alternatief voor gewone obligatie-indices zijn geworden. Een actief beheerde portefeuille met groene obligaties kan echter nog meer voordelen bieden.”

De NN IP-strategie voor groene obligaties heeft een streng selectieproces om te voorkomen dat wordt belegd in ‘lichtgroene’ obligaties. NN IP selecteert dus uitsluitend obligaties die projecten financieren met een meetbare positieve bijdrage en die zijn uitgegeven door bedrijven die zich effectief inzetten voor een oplossing van grote duurzaamheidsproblemen. Het resultaat hiervan is dat NN IP circa 15% van alle wereldwijd uitstaande obligaties met een groen label uitsluit en een donkergroen beleggingsuniversum heeft.

Bos: “Als we ons universum hebben gedefinieerd, kunnen we selectief zijn en vanuit fundamenteel perspectief met overtuiging kiezen voor beleggingskandidaten. Hierdoor kunnen we beter gespreide, minder geconcentreerde portefeuilles samenstellen en ons richten op de obligaties met de beste risico-rendementsprofielen.

Share Button