Jaarcijfers 2019 van NWB Bank: Eerste Nederlandse partij met meer dan € 10 miljard uitgegeven duurzame obligaties

Bron
NWB Bank

De NWB Bank heeft in 2019 voor een recordbedrag aan financiering verstrekt aan haar klanten in de Nederlandse publieke sector. De totale kredietverlening bedroeg € 10,2 miljard en dat is significant meer dan de € 7,4 miljard in 2018. De bank heeft daarmee haar positie in de Nederlandse publieke sector weten te bestendigen en een actieve bijdrage geleverd aan de energietransitie. De nettowinst is uitgekomen op € 94,5 miljoen (2018: € 99,7 miljoen) en het balanstotaal eind december bedroeg € 96,2 miljard (2018: € 83,7 miljard).

De duurzame waterbank

We zijn trots op de bijdrage die we met de forse stijging van onze kredietverlening leveren aan de maatschappelijke en duurzame investeringsagenda van de Nederlandse publiek sector. Als de duurzame waterbank hebben we in het bijzonder onze positie in de publieke watersector versterkt, met name door naast de financiering aan waterschappen ook meer financiering aan drinkwaterbedrijven te verstrekken. Ook hebben we met succes de markt voor de financiering van duurzame energieprojecten betreden”, aldus Lidwin van Velden, voorzitter van de directie.

Gezonde winst

Mede dankzij het hoge financieringsvolume kan wederom worden gesproken van een gezonde winst. Een eenmalige bate door vrijval van een deel van de pensioenvoorziening droeg hier aan bij. Dat de nettowinst met € 94,5 miljoen desalniettemin lager is uitgekomen dan de € 99,7 miljoen in 2018, was verwacht. Dit heeft vooral te maken met de samenstelling en de uitloop van hoger renderende posten in de krediet- en liquiditeitsportefeuille en minder gunstige marges op korte financiering. De bank heeft het voornemen € 55 miljoen aan dividend uit te keren over 2019 (over 2018: € 20 miljoen).

Duurzame funding

Om in de kredietverlening te kunnen voorzien, heeft de bank in 2019 voor in totaal € 9,9 miljard aan langlopende financiering opgehaald op de internationale kapitaalmarkt. Opnieuw is 26% van de langlopende financiering aangetrokken met de uitgifte van zogenoemde SRI-obligaties (Socially Responsible Investing). Afgelopen jaar doorbrak de bank als eerste partij in Nederland de grens van € 10 miljard uitgegeven SRI-obligaties.

Klimaatimpact financieringen in beeld

De NWB Bank heeft zich in juli 2019 samen met vrijwel de gehele Nederlandse financiële sector gecommitteerd aan de klimaatdoelen van het kabinet. Eerder heeft de NWB Bank zich aangesloten bij het Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF). Over 2019 heeft de bank voor 93% van de kredietportefeuille de klimaatvoetafdruk in beeld gebracht.

Vooruitzichten

De bank verwacht voor komend jaar dat de behoefte aan nieuwe lange financiering binnen de publieke sector beperkt zal groeien en streeft ernaar de kredietverlening zoveel als mogelijk op peil te houden. Om haar duurzaamheidsambitie te onderstrepen, wil de bank ook in 2020 weer minimaal 25% van de eigen financieringsbehoefte invullen met de uitgifte van duurzame obligaties. De hoogte van de nettowinst is voor een deel afhankelijk van de uitwerking van opkomende fiscale regelgeving. Wanneer dit buiten beschouwing wordt gelaten, verwacht de bank dat de winst komend jaar om en nabij het niveau van 2019 uit zal komen.

De NWB Bank zal op 16 april 2020 haar jaarverslag 2019 publiceren.

Share Button