Op 9 april gaat subsidieregeling ‘Circulaire ketenprojecten’ open

Bron
RVO.nl

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft de Subsidieregeling circulaire economie gepubliceerd. Het doel van deze nieuwe regeling is het stimuleren van activiteiten gericht op de bevordering van een circulaire economie.

Wilt u samen met andere ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf (mkb) een circulair product of dienst ontwerpen? Of uw processen of businessmodel circulair organiseren? En wilt u daarvoor de hulp van een ervaren procesbegeleider inzetten? De subsidie Circulaire ketenprojecten kan u daarbij ondersteunen. Vanaf 9 april tot en met 1 oktober 2020, 12:00 uur kunt u hiervoor een aanvraag doen.

Budget

De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten van de ondernemer (eigen kosten en kosten inhuur procesbegeleider) met een maximum van € 20.000. De subsidie is beschikbaar per mkb-ondernemer in een circulair ketensamenwerkingsverband (minimaal drie en maximaal zes ondernemers). Voor 2020 is het subsidieplafond € 860.000. Het budget is beschikbaar op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de subsidie Circulaire ketenprojecten geldt een aantal voorwaarden zoals:

  • Het circulaire ketenproject is gericht op realisatie van op de markt verhandelbare of toepasbare producten, processen, diensten of businessmodellen die bij toepassing leiden tot grondstoffenbesparing en reductie van CO2-uitstoot.
  • Het samenwerkingsverband bestaat uit tenminste 3 en ten hoogste 6 mkb-ondernemers. Deze mkb-ondernemers hebben in elk geval 3 verschillende rollen in een keten en zijn niet met elkaar in een groep verbonden. Grote bedrijven mogen ook meedoen, maar kunnen geen subsidie aanvragen.
  • De deelnemers aan het samenwerkingsverband huren een procesbegeleider in die minimaal één jaar ervaring heeft met het begeleiden van ondernemingen op het vlak van circulaire economie. De procesbegeleider kan zowel een rechtspersoon als een natuurlijke persoon zijn. Er mag echter geen sprake zijn van belangenverstrengeling.
  • Het project gaat om experimentele ontwikkeling of om proces- en organisatieinnovatie. Bij experimentele ontwikkeling is sprake van het verwerven, combineren, vormgeven en gebruiken van bestaande wetenschappelijke, technologische, zakelijke en andere relevante kennis en vaardigheden, gericht op het ontwikkelen van nieuwe of verbeterde producten, procedés of diensten. Bij procesinnovatie is sprake van de toepassing van een nieuwe of sterk verbeterde productie- of leveringsmethode (waaronder aanzienlijke veranderingen in technieken, uitrusting of software). Bij organisatieinnovatie is sprake van de toepassing van een nieuwe organisatiemethode in de bedrijfsvoering, in de organisatie op de werkvloer of in de externe betrekkingen van een onderneming.
  • Voor primaire landbouwbedrijven geldt een uitzondering. Zij kunnen wel subsidie aanvragen voor experimentele ontwikkeling, maar niet voor proces- en organisatie-innovatie.
  • Het gaat om het stimuleren van initiatieven die zo hoog mogelijk staan op de R-ladder van circulaire strategieën. De regeling sluit projecten die overwegend gericht zijn op ‘downcycling’ uit. Bij ‘downcycling’ worden materialen teruggewonnen voor minder hoogwaardig gebruik dan de oorspronkelijke toepassing, zoals gebruik als brandstof of opvulmateriaal.
  • Op grond van de aanvraag moet blijken dat het door het circulair ketensamenwerkingsverband ontwikkelde circulaire product, proces, dienst of businessmodel ook daadwerkelijk door de ondernemers toegepast zal worden.
  • De looptijd van het project is maximaal 2 jaar. Aan het einde van het project dient het samenwerkingsverband een kort verslag in over de uitvoering en de resultaten van het project. Er is geen formele tussenrapportage.

De volledige tekst van de subsidie leest u in de publicatie van de Staatscourant.

Share Button