NGFS biedt centrale banken en toezichthouders handvatten voor een betere beheersing van klimaat- en milieurisico’s

Bron
DNB

Wereldwijd integreren financieel toezichthouders klimaat- en milieurisico’s steeds meer in hun werkzaamheden. Ook bij financiële instellingen is deze ontwikkeling gaande: zij houden beter rekening met klimaatrisico’s van hun activa. Dit blijkt uit twee publicaties van het Network for Greening the Financial System (NGFS) vandaag:

De gids voor toezichthouders – de eerste in zijn soort – bevat vijf aanbevelingen voor leden van het NGFS en de bredere gemeenschap van bank- en verzekeringstoezichthouders om klimaat- en milieurisico’s in hun werkzaamheden te integreren. De inhoud van de gids is gebaseerd op input verkregen van leden van het NGFS en van toezichthouders buiten het netwerk. De vele voorbeelden in de gids laten er geen misverstand over bestaan dat toezichthouders over de hele wereld niet werkeloos toezien: Ze bouwen expertise op en analyseren klimaat- en milieurisico’s waaraan hun financiële instellingen blootstaan. Ook publiceren ze documentatie om de financiële instellingen uit te leggen wat er van hen wordt verwacht op het gebied van klimaat- en milieurisico’s. De gids is bedoeld om toezichthouders te inspireren en hen te helpen om hun inspanningen te versnellen.

Frank Elderson, voorzitter van het NGFS en Toezichtdirecteur van De Nederlandsche Bank: “Ook in de huidige moeilijke omstandigheden van de pandemiecrisis mag niet uit het oog worden verloren dat klimaatverandering en milieuvraagstukken onverminderd urgent en van vitaal belang zijn. Er is dringend behoefte aan actie, mede vanuit het oogpunt van de financiële risico’s. Met deze twee publicaties geven de 66 centrale banken en toezichthouders en de 12 waarnemers die bij het NGFS zijn aangesloten blijk van hun vastberadenheid om klimaat- en milieurisico’s aan te pakken.”

In het rapport van het NGFS staan de resultaten van een onderzoek naar ervaringen van financiële instellingen met het werken met groene, niet-groene en bruine financiële activa en of sprake is van een mogelijk risicoverschil tussen deze activa. Aan bod komen de belangrijkste bevindingen uit een enquête van het NGFS onder 49 banken en 5 verzekeringsmaatschappijen van over de hele wereld. Met de enquête is inzicht verkregen in de wijze waarop instellingen de specifieke risicoprofielen van groene, niet-groene en bruine financiële activa (leningen en obligaties) bijhouden, specifieke risico-indicatoren ontwikkelen en potentiële risicoverschillen tussen groene, niet-groene en bruine activa analyseren. Hoewel het onderzoek geen uitsluitsel geeft over het bestaan van een verschil in risico, toont het wel aan dat financiële instellingen beter rekening houden met klimaatrisico’s die aan hun activa verbonden zijn. Ook wijst het op positieve ontwikkelingen wat betreft het gebruik van toekomstgerichte methoden om risico’s te analyseren. Verder wordt gewezen op de onmogelijkheid van een volledige risicobeoordeling zonder geharmoniseerde groene en bruine taxonomieën.

Henrik Braconier, hoofdeconoom en uitvoerend directeur economische analyse, Finansinspektionen: “Uit het statusbericht komt naar voren dat financiële instellingen belangrijke stappen hebben gezet in hun werkzaamheden ten aanzien van klimaatrisico’s, maar ook dat nog niet wordt voldaan aan de randvoorwaarden om het risicoprofiel van groene of bruine activa vast te stellen. Voor het kwantificeren van klimaatrisico’s moeten gemeenschappelijke taxonomieën en toekomstgerichte meetmethodes worden ontwikkeld.”

Toekomstverwachtingen

Het NGFS blijft zich richten op het uitwisselen van kennis en ervaringen om daarmee centrale banken en toezichthouders, evenals andere relevante belanghebbenden, te helpen om klimaatrisico’s beter te beoordelen en in te perken. Ook begint het NGFS met het nader in kaart brengen van data en meetmethodes die nodig zijnhet NGFS binnenkort twee documenten over klimaat-scenarioanalyses te publiceren.Daarnaast verwacht voor het beoordelen van klimaat- en milieurisico’s.

Nieuwe leden

Het NGFS is verheugd te kunnen melden dat sinds begin 2020 twaalf nieuwe leden tot het netwerk zijn toegetreden: Banco Central do Brasil, Central Bank of Armenia, Central Bank of Cyprus, Central Bank of Georgia, Central Bank of West African States, Danish Financial Supervisory Authority, Eesti Pank, Finanzmarktaufsicht, Latvijas Banka, Lietuvos bancas, Malta Financial Services Authority en National Bank of Cambodja.

Over het NGFSHet NGFS is opgericht tijdens de One Planet Summit in Parijs op 12 december 2017 en bestaat uit een groep centrale banken en toezichthouders die op vrijwillige basis goede praktijken en kennis deelt, bijdraagt aan de ontwikkeling van klimaatrisicobeheersing in de financiële sector en reguliere financiële geldstromen inzet om de transitie naar een duurzame economie te bewerkstelligen. Het NGFS vertegenwoordigt 66 centrale banken en toezichthouders en 12 waarnemers van 5 continenten, en daarmee de helft van de uitstoot van broeikasgassen wereldwijd en het toezicht op ruim twee derde van alle mondiaal systeemrelevante banken en verzekeraars. Voorzitter van het NGFS is Frank Elderson, Toezichtdirecteur van De Nederlandsche Bank. De Banque de France voert het secretariaat.

Share Button