EU definieert groene investeringen om duurzame beleggingen te stimuleren

Om de overschakeling naar milieuvriendelijke investeringen te maken, introduceert de EU regels om vast te leggen wat geldt als groene of duurzame activiteiten. Tijdens de plenaire sessie in juni, zullen de Europese Parlementsleden stemmen over een overeenkomst die duurzame activiteiten zal definiëren. Dit zou een gemeenschappelijk classificatiesysteem (EU Taxonomy) kunnen zijn voor de hele EU, bedrijven en investeerders duidelijkheid kunnen geven, en private financiering kunnen stimuleren voor de overschakeling naar een klimaatneutrale maatschappij.

Onderhandelaars van het Parlement en de Raad hadden al een voorlopig akkoord bereikt in december 2019. De Parlementaire commissies economische zaken en milieu steunden het akkoord op 28 mei.

Noodzaak voor een gemeenschappelijke definitie

Duurzame ontwikkeling behoudt natuurlijke bronnen en respecteert sociale basisrechten en mensenrechten. Klimaatactie is een belangrijk aspect, nu dat de noodzaak om de effecten van klimaatverandering tegen te houden en te beperken steeds dringender worden.

De EU heeft beslist om stapsgewijs de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Volgens de Europese Green Deal, dat het EU-kerninitiatief is voor klimaatactie, moet de EU tegen 2050 een nul-uitstoot bereiken.

Om deze doelstelling te behalen, moet de EU investeren in nieuwe technologieën. De Europese Commissie schat dat Europa tijdens de komende 10 jaar ongeveer elk jaar €260 miljard aan bijkomende investeringen nodig zal hebben.

Openbare investeringen zullen niet voldoende zijn, en de privé-sector zal mee moeten investeren in het klimaat. Duidelijke criteria zijn nodig om uit te maken wat dan precies duurzaam en milieuvriendelijk is. Dit is nodig om ‘greenwashing’ te vermijden, een bekende praktijk om valselijk te beweren dat producten of investeringen groen zijn.

Sommige EU-landen zijn al begonnen met het maken van classificatiesystemen . Zowel bedrijven die op zoek zijn naar financiering als investeerders met interesse voor duurzame projecten zouden hun voordeel kunnen halen uit gemeenschappelijke EU-normen.

Welke economische activiteiten komen in aanmerking als ‘duurzaam’

De “verordening inzake taxonomie” bepaalt zes milieudoelstellingen, en activiteiten kunnen enkel duurzaam beschouwd worden als ze tot minstens één doelstelling bijdragen zonder aan enige andere doelstelling schade toe te brengen.

Het principe van “geen schade toebrengen” (dat gedefinieerd zal worden door de Europese Commissie) bepaalt dat een economische activiteit die meer schade toebrengt dan voordelen oplevert voor het milieu, niet geklasseerd kan worden als duurzaam. Ecologisch duurzame activiteiten zouden ook mensenrechten en arbeidsrecht moeten respecteren.

De milieudoelstellingen zijn:

  • De mitigatie van klimaatverandering (broeikasgassen voorkomen/ verminderen of doen toenemen van de broeikasgas verwijdering)
  • De adaptatie aan klimaatverandering (het beperken of voorkomen van de negatieve impact op het huidige of toekomstige klimaat, of de risico’s van dergelijke negatieve impact)
  • Het duurzaam gebruik en de bescherming van water en mariene rijkdommen
  • De overschakeling naar een circulaire economie (nadruk op het hergebruik en recyclage van materialen en grondstoffen)
  • De preventie en bestrijding van verontreiniging
  • De bescherming en het herstel van de biodiversiteit en ecosystemen

Financiële spelers op de markt die financiële producten verkopen en grote bedrijven met meer dan 500 werknemers, zullen bekend moeten maken hoe en in welke mate hun activiteiten bijdragen aan de milieudoelstellingen. Als ze niet kunnen beweren dat ze “duurzaam” zijn, moet dit duidelijk gemaakt worden.

Volgende stappen

Nadat de doelstellingen worden goedgekeurd, zal de Europese Commissie technische criteria voor elke doelstelling ontwikkelen.

De criteria voor klimaatadaptatie en -mitigatie zouden moeten klaar zijn tegen het einde van 2020. De deadline voor de andere doelstellingen is 2021. De criteria voor elke doelstelling zullen één jaar na het opstellen ervan geldig worden.

Meer informatie

Adviesbureau Sustainalize heeft onlangs een drietal webinars georganiseerd over de ‘ins- en outs’ van de ‘EU Taxonomy for sustainable activities’. Lees hier het nieuwsbericht en kijk de webinars terug!

 

 

 

 

Share Button