Europese Commissie klaar voor de uitgifte van 250 miljard EUR aan groene obligaties van NextGenerationEU

De Europese Commissie heeft gisteren, 7 september, een onafhankelijk geëvalueerd kader voor groene obligaties goedgekeurd, waarmee een stap voorwaarts is gezet in de richting van de uitgifte van maximaal 250 miljard EUR aan groene obligaties. Dat is 30 % van de totale uitgifte van NextGenerationEU. Dankzij dit kader kunnen beleggers in deze obligaties erop vertrouwen dat de aangetrokken middelen worden besteed aan groene projecten en dat de Commissie verslag zal uitbrengen over de milieueffecten ervan.

Nu het kader is goedgekeurd, zal de Commissie binnenkort – in oktober – overgaan tot de eerste uitgifte van groene obligaties, als de marktomstandigheden dit toelaten.

Johannes Hahn, commissaris voor Begroting en Administratie: “Het voornemen van de EU om tussen nu en eind 2026 tot 250 miljard EUR aan groene obligaties uit te geven, zal ons tot de grootste emittent van groene obligaties ter wereld maken. Het getuigt ook van onze inzet voor duurzaamheid en maakt duurzame financiering tot speerpunt van de herstelinspanningen van de EU”.

Zoals eerder dit jaar is aangekondigd, heeft de Commissie ook haar plan voor de financiering van het herstel in 2021 herzien en haar voornemen bevestigd om dit jaar in totaal ongeveer 80 miljard EUR aan langlopende obligaties uit te geven, aangevuld met tientallen miljarden euro aan kortlopend schuldpapier (EU-bills).

De Commissie zal de EU-bills uitsluitend via veilingen aanbieden. Haar veilingsprogramma zal op 15 september van start gaan. De Commissie zal gewoonlijk twee veilingen per maand voor EU-bills organiseren, op de eerste en de derde woensdag van de maand. Het veilingprogramma zal behalve voor syndicaties ook worden gebruikt voor obligaties. Volgens de vandaag bekendgemaakte uitgiftekalender zal de Commissie voor haar obligaties één veiling en één syndicatie per maand houden.

Commissaris Johannes Hahn voegde daaraan toe: “Dat ons oorspronkelijke financieringsplan voor 2021 wordt bevestigd, is een teken van het uitstekende plannings- en voorbereidingswerk dat tot dusver is verricht. Ook de lancering van ons veilingplatform is geweldig nieuws. Dit zal de EU-leningen aantrekkelijker maken en een blijvend effect hebben op de kapitaalmarkten van de EU.”

Het kader voor groene obligaties van NextGenerationEU – een kader dat aan de modernste normen voldoet

Het vandaag goedgekeurde kader voor groene obligaties van NextGenerationEU is opgesteld in overeenstemming met de beginselen voor groene obligaties van de International Capital Market Association (ICMA), die de marktnorm voor groene obligaties vormen. In overeenstemming met de gangbare praktijk is het kader beoordeeld door een externe partij, Vigeo Eiris – onderdeel van ESG Solutions van Moody’s – die van mening is dat het kader is afgestemd op de beginselen van de ICMA voor groene obligaties, strookt met de bredere ecologische, sociale en governancestrategie van de EU en een robuuste bijdrage aan duurzaamheid zal leveren.

Het kader is in de mate van het mogelijke afgestemd op de Europese norm voor groene obligaties. Het voorstel voor een EU-norm voor groene obligaties is in juli 2021 door de Commissie ingediend en doorloopt nu de medebeslissingsprocedure in de Raad en het Parlement. Daarna volgt een implementatieperiode vóór de inwerkingtreding. Deze afstemming komt bijvoorbeeld tot uiting in het feit dat voor een deel van de in aanmerking komende investeringen in het kader van de herstel- en veerkrachtfaciliteit – het belangrijkste instrument om het herstel in Europa te stimuleren – de technische screeningcriteria van de EU-taxonomie zijn overgenomen.

Waarborgen dat de groene obligaties voor groene doelstellingen worden gebruikt

Het vandaag goedgekeurde kader laat aan de beleggersgemeenschap zien hoe de door de uitgifte van groene obligaties bijeengebrachte middelen voor groene doelstellingen zullen worden gebruikt.

Concreet zal met de opbrengst van de groene obligaties van NextGenerationEU het aandeel van de klimaatrelevante uitgaven in de herstel- en veerkrachtfaciliteit worden gefinancierd. Elke lidstaat moet ten minste 37 % van zijn nationale herstel- en veerkrachtplan – de routekaart voor de besteding van middelen in het kader van de herstel- en veerkrachtfaciliteit – aan klimaatrelevante investeringen en hervormingen besteden. Veel lidstaten zijn van plan zijn meer te doen dan verplicht is.

In het kader van de regels van de herstel- en veerkrachtfaciliteit zullen de lidstaten aan de Commissie verslag uitbrengen over de groene uitgaven die zij doen. De Commissie zal die informatie gebruiken om beleggers te laten zien hoe de opbrengsten van groene obligaties zijn gebruikt om de groene transitie te financieren. De rapportage zal betrekking hebben op negen categorieën die in het kader voor groene obligaties van NextGenerationEU zijn omschreven, waarbij het grootste deel van de middelen zal gaan naar schone energie, energie-efficiëntie en schoon vervoer.

Rapportage

In overeenstemming met de gangbare praktijk zal verslag worden uitgebracht over zowel de toewijzing als het effect van de middelen. Voor de toewijzingsrapportage zal de Commissie gebruikmaken van de gegevens van de lidstaten over de uitgaven voor groene projecten. Een onafhankelijke externe auditor zal de toewijzingsrapportage controleren.

De effectrapportage zal door verschillende diensten van de Commissie worden verricht, zodat gebruik wordt gemaakt van de ruime expertise binnen de instelling. Aan de hand van deze rapportage kunnen beleggers in groene obligaties van NextGenerationEU het gunstige effect van hun belegging meten. Om ervoor te zorgen dat de effectrapportage zinvol, onvertekend en nauwkeurig is, zal de Europese Commissie advies van onafhankelijke deskundigen inwinnen. Op basis hiervan zal de Commissie bekendmaken hoe de opbrengsten van de groene obligaties van NextGenerationEU zijn toegewezen aan verschillende investeringscategorieën en lidstaten.

Volgende stappen

Na de goedkeuring van het kader is de eerste uitgifte van groene obligaties van NextGenerationEU al voor oktober 2021 gepland, waarbij het gesyndiceerde uitgifteformaat wordt gebruikt.

Achtergrond

NextGenerationEU is een tijdelijk herstelinstrument van ongeveer 800 miljard EUR in lopende prijzen om het herstel van Europa van de coronapandemie te ondersteunen en te helpen bij de opbouw van een groener, digitaler en veerkrachtiger Europa.

Om NextGenerationEU te financieren, zal de Europese Commissie namens de EU tussen nu en eind 2026 tot ongeveer 800 miljard EUR ophalen op de kapitaalmarkten. 421,5 miljard EUR voornamelijk voor subsidies (in het kader van de herstel- en veerkrachtfaciliteit en andere EU-begrotingsprogramma’s); 385,2 miljard EUR voor leningen. Dit zal neerkomen op leningvolumes van gemiddeld ongeveer 150 miljard EUR per jaar.

Gezien de omvang, de frequentie en de complexiteit van de komende leningstransacties zal de Commissie de beste praktijken van grote en frequente emittenten toepassen en heeft zij een gediversifieerde financieringsstrategie gevolgd.

In september 2020 kondigde de Europese Commissie haar voornemen aan om 30 % van de middelen van NextGenerationEU aan te trekken via de uitgifte van groene obligaties en de opbrengst te gebruiken voor de financiering van groene investeringen en hervormingen, als duidelijk teken van haar engagement voor duurzaamheid.

Share Button