NWB Bank rapporteert meer impact dankzij meer kredietverlening met minder CO₂-uitstoot

Bron
NWB Bank

De NWB Bank heeft in 2021 voor een recordbedrag aan financiering verstrekt aan haar klanten in de Nederlandse publieke sector. De totale kredietverlening bedroeg € 12,1 miljard tegenover € 10,3 miljard in 2021. We hebben daarmee onze positie in de Nederlandse publieke sector weten te bestendigen en een actieve bijdrage geleverd aan de maatschappelijke en duurzame investeringsagenda in Nederland. Ook de klimaatvoetafdruk van onze financiering neemt af in overeenstemming met ons commitment aan het klimaatakkoord.

Mede dankzij het grote financieringsvolume en een beter renteresultaat is de winst op een hoger niveau uitgekomen: € 121 miljoen tegenover € 81 miljoen in 2020. Net als in 2020 heeft ook afgelopen jaar onze deelname aan de TLTRO vanwege de aantrekkelijke tarieven bijgedragen aan het winstniveau. We hebben het voornemen om van de nettowinst € 50 miljoen als dividend beschikbaar te stellen aan onze aandeelhouders.

Maatschappelijke en duurzame impact

Als bank van en voor de publieke sector streven we geen winstmaximalisatie na. Met onze kredietverlening op maat richten we ons op de realisatie van maatschappelijk en duurzaam rendement. Afgelopen jaar hebben we onder andere onze kredietverlening aan duurzame energieprojecten verder kunnen uitbreiden, waaronder een tweetal windparken van waterschappen, en hebben we onze maatschappelijke rol vervuld door een leningenruil ter grootte van € 650 miljoen tussen Vestia en de corporatiesector mogelijk te maken.

Om in onze kredietverlening te kunnen voorzien, geven we als bank obligaties uit op de internationale kapitaalmarkt. Afgelopen jaar hebben we ruim 40% (€ 3,6 miljard) van onze eigen langetermijnfunding opgehaald met de uitgifte van ESG-obligaties (Environmental, Social en Governance). We gaven vier zogenoemde SDG Housing Bonds uit voor de financiering van de sociale woningbouw in Nederland en een Waterobligatie ten behoeve van de financiering van waterschappen. In totaal hadden we eind 2021 ruim € 18 miljard aan ESG-obligaties uitstaan. Dat is 30% van onze totale hoeveelheid uitstaande langetermijnfunding.

Opnieuw minder CO₂-uitstoot kredietportefeuille

Sinds 2019 berekenen we de klimaatimpact van onze kredietportefeuille met behulp van de PCAF-methodologie. In verband met de beschikbaarheid van relevante data gebruiken we hiervoor de samenstelling van de kredietportefeuille van het jaar ervoor. Uit de laatste berekening blijkt dat onze kredietportefeuille eind 2020 een totale emissie vertegenwoordigde van 1.481 kiloton CO₂-equivalent. Dit is 125 kiloton minder dan de totale uitstoot eind 2019 en 237 kiloton minder dan eind 2018. Ook de zogenoemde emissie-intensiteit (ton CO₂-eq / € miljoen) van onze financieringen is de afgelopen jaren gedaald: eind 2020 bedroeg deze 31,7 ton per miljoen euro tegenover 34,3 eind 2019 en 37,9 eind 2018. Binnenkort zullen we ons klimaatactieplan publiceren waarin staat hoe wij beogen de CO₂-uitstoot van onze kredietverlening in 2050 naar nul te brengen.

Vooruitzichten

We verwachten in 2022 op dezelfde maatschappelijke en duurzame wijze als afgelopen jaar te kunnen voorzien in de financieringsbehoefte van de Nederlandse publieke sector. We zijn voorzichtig in onze verwachting voor de nettowinst in 2022 mede vanwege onzekerheden in verband met geopolitieke ontwikkelingen. Vooralsnog heeft de oorlog in Oekraïne, en de doorwerking daarvan op de internationale kapitaalmarkt, weinig tot geen negatieve impact op onze bank. De positieve effecten van deelname aan de TLTRO zullen dit jaar beperkter zijn maar daar staat tegenover dat we een lagere belastinglast verwachten uit hoofde van de minimumkapitaalregel en bankenbelasting.

Share Button