Waarom niet alle ESG-obligaties hetzelfde zijn

Duurzaam beleggen raakt steeds meer in zwang. De afgelopen twee jaar is de uitgifte van ESG-obligaties met zo’n 50% gestegen. De uitgifte van social bonds is in de nasleep van de coronapandemie fors toegenomen en is de 100 miljard dollar gepasseerd. Overheden verdubbelden de uitgifte van duurzame staatsleningen tot voorbij 40 miljard dollar. Nu ESG-beleggingen in vastrentende waarden snel toenemen, is het volgens de specialisten van Schroders van essentieel belang om zeer kritisch te blijven en ervoor te zorgen dat beleggingsbeslissingen impact hebben.

Groene obligaties, de grootste categorie van ESG-obligaties, dateren al uit 2007, en zijn daarna gevolgd door verschillende andere soorten ESG-obligaties. Vaak zijn ze gekoppeld aan een duurzaam project, waarover de emittent dan rapporteert. Elke categorie heeft zijn eigen principes.

Groene obligaties worden aangewend voor milieu-initiatieven, duurzame energie, energie-efficiëntie, preventie van vervuiling en duurzame grondstoffen. Sociale obligaties financieren projecten die ten goede komen aan de bevolking, zoals basisinfrastructuur, betaalbaar water of hygiene, uitbreiding van de zorgcapaciteit. Duurzaamheidsobligaties zijn een mix van groene en maatschappelijke doelstellingen.

Sustainability-linked bonds (SLB’s) zijn gekoppeld aan duurzaamheidsdoelstellingen en bevatten een boeteclausule. Als de doelstellingen op de streefdatum niet worden gehaald, wordt de obligatierente met een vooraf bepaald bedrag verhoogd.

Groen is goed

Groene obligaties zijn soms afgedaan als een instrument voor ‘greenwashing’, waarbij de emittent beweert dat zij sterke groene, sociale of duurzaamheidsverbintenissen aangaat, maar die vervolgens niet nakomt. De meeste groene emissies zijn betreffen tot nu toe staatsobligaties, die niet aan dezelfde normen of controle van beleggers zijn onderworpen als bedrijfsobligaties.

In het geval van SLB’s is aangevoerd dat het voor beleggers zelfs beter zou zijn als een onderneming haar doelstelling niet zou halen, omdat dit tot een hoger rendement zou leiden dankzij de boeterente. Een andere vraag is of de aan de SLB’s verbonden doelstellingen wel ambitieus genoeg zijn.

De recente groei van ESG-obligaties wekt dan ook zowel enthousiasme als scepsis op. Op langere termijn is het zeker beter voor bedrijven om zich te committeren aan positieve ecologische en sociale resultaten en duidelijke doelen te stellen. Bedrijven met goede ESG-doelen zullen minder snel worden beïnvloed door bijvoorbeeld milieubelastingen of strengere regelgeving.

Naarmate de markt groeit, is er ook behoefte aan een sterker framework. De EU werkt aan een groene taxonomie en wil naar een groene standaard toe. Een rol voor een onafhankelijke beoordelende partij is belangrijk voor de geloofwaardigheid.

Maar de impact van groen is niet gelijk

Niet alle ESG-obligaties zijn hetzelfde. Men verwacht misschien dat elke emittent van groene obligaties toegewijd is aan de reductie van CO2-uitstoot. Maar dat is niet altijd het geval, zo blijkt in de praktijk. Er zijn bijvoorbeeld duurzame obligaties uitgegeven door luchthavens, met een prijzenswaardig streven om afval te reduceren, terwijl juist vliegen voor veel CO2-uitstoot zorgt.

Het predikaat van groen of sociaal voeren, is zonder meer een goede start, maar eigenlijk telt uiteindelijk alleen de impact die een duurzame obligatielening maakt. Dat vereist dan een actieve impactanalyse van de obligatie zelf en monitoring van de duurzaamheidsdoelen. In combinatie met analyse van waarderings- en kredietrisico, is dat uiteindelijk de beste manier om ESG-obligaties te beoordelen. Schroders denkt dat dit onafhankelijk van een benchmark en los van het portefeuillebeheer moet worden gedaan.

Opkomend groen

Impact is vooral relevant in opkomende markten waar de risico’s van klimaatverandering het meest acuut zijn. Gezien hun ontwikkelingsstadium kan de impact van elke ‘groene dollar’ groter zijn. Actuele thema’s waar Schroders op focust, zijn bescherming tegen overstromingen, schoon transport, waterverbruik en biodiversiteit en projecten voor duurzame energie.

Een sterke en gespreide portefeuille is de beste manier om de voordelen en het potentieel van ESG-obligaties volledig te benutten.

Lees meer in de Schroders Perspective, getiteld ‘Not all ESG bonds are created equal – here’s why’.

Evariste Verchere, Head of Public Debt Portfolio Management, BlueOrchard

Share Button