1000ste Rabobank groenfinanciering voor agrarische natuurvereniging De Utrechtse Venen

Bron
Rabobank

Op donderdag 29 november 2001 ondertekenen voorzitter L. de Groot van de agrarische natuurvereniging De Utrechtse Venen en B.J. Krouwel (facultatief: directeur directoraat Duurzaamheid en Maatschappelijke Innovatie) namens Rabo Groen Bank de 1000ste groenfinanciering van de Rabobank. Met de overeenkomst, die betrekking heeft op agrarisch natuurbeheer, is een bedrag van ruim 25 miljoen gulden gemoeid. Behalve Rabo Groen Bank zijn negen lokale Rabobanken uit het Groene Hart bij de overeenkomst betrokken. De ondertekening vindt plaats op het Rabobank-hoofdkantoor in Utrecht.

De Utrechtse Venen is een vereniging van ruim 430 leden in het Groene Hart, het kwetsbare agrarische gebied tussen de grote steden Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amsterdam. Zo’n 350 boeren en 80 burgers hebben deze vereniging voor agrarisch natuurbeheer opgericht. Die samenwerking is belangrijk, omdat natuur niet ophoudt bij de grenzen van het eigen perceel. Ook de Rabobank hecht aan versterking van de natuurwaarden van het Groene Hart. Deze 1000ste groenfinanciering betreft een 5-jarige raamovereenkomst met de Utrechtse Venen van in totaal ruim NLG 25 miljoen ( ruim Euro 11 miljoen). De feitelijke financieringen worden in het kader van de overeenkomst op individuele basis aan de betrokken boeren verstrekt. Daarbij zijn in totaal negen lokale banken uit het gebied betrokken.

Agrarisch natuurbeheer is een activiteit die door steeds meer boeren ter hand wordt genomen, al dan niet in verenigingsverband. Dit beheer vereist een andere betrokkenheid bij en beleving van de natuur op landbouwgronden. Hierbij gaat het om de versterking van natuurwaarden in samenhang met agrarische en economische activiteiten. Voorbeelden van natuurwaarden zijn akkerflora en –fauna, weidevogelgebieden, kruidenrijk bont weideland, hoogstamboomgaarden of bosranden. Boeren die agrarisch natuurbeheer op hun land toepassen, houden bijvoorbeeld bij het maaien rekening met de aanwezigheid van broedende weidevogels (maaien op een later tijdstip in het jaar en met een andere maaitechniek) of onderhouden de waterkanten op een ecologisch verantwoorde manier.
Agrarische natuurbeheer komt sinds het begin van dit jaar in aanmerking voor groenfinanciering.

In totaal heeft de Rabobank Groep ruim NLG 1,6 miljard (ruim Euro 725 miljoen) aan groenprojecten gefinancierd en is daarmede marktleider op het gebied van groenfinancieringen. Bij een groenfinanciering krijgt een ondernemer of project een lening tegen voordelige rentetarieven. Dit is mogelijk ontstaat door de gunstige fiscale regelingen die de Nederlandse overheid voor groene beleggingen kent. Aan het begin van dit jaar leek het of de verkregen geldmiddelen uit de succesvolle emissies van de diverse groenfondsen – waarbij Rabo Groen Bank omstreeks NLG 1,4 miljard (Euro 623 miljoen) aan groene middelen verwierf- niet direct konden worden uitgezet in groene projecten. De indruk ontstond vanwege de tijd die nodig is om projectaanvragen te vewerken en financieringen te verstrekken. Rabo Groen Bank voldoet sinds medio dit jaar aan de gewenste 70% norm (waarbij 70% van de verworven groene middelen moet zijn gebruikt voor groene investeringen).

Share Button