Triodos Bank behaalde in 2016 solide groei in een uitdagende rente-omgeving

Triodos Bank heeft de jaarcijfers over 2016 bekend gemaakt. Het totale beheerde vermogen – samengesteld uit Triodos Bank, Triodos Beleggingsfondsen en Triodos Private Banking – is gedurende 2016 met 9% gegroeid naar EUR 13,5 miljard. De totale balans van Triodos Bank is gedurende 2016 met 11% gegroeid naar EUR 9,1 miljard. Dit is voornamelijk terug te voeren op de gestage groei van de toevertrouwde middelen en het nieuwe vermogen dat is aangetrokken. De nettowinst van Triodos Bank ter waarde van EUR 29,3 miljoen vertegenwoordigt een afname met 28%, afgezet tegen 2015, in lijn met de verwachtingen. Deze afname kan voornamelijk worden toegeschreven aan de introductie in 2016 van de bijdrage aan het depositogarantiestelsel (DGS) en de lage rentemarge. De bank heeft een rendement op het vermogen gerealiseerd van 3,5% (2015: 5,5%).

Het aantal klanten is toegenomen met 7,4%. Tegen het einde van 2016 had Triodos Bank 652.000 klanten, verspreid over vijf Europese vestigingen.

Financiering van duurzaam ondernemen

Gedurende 2016 kon Triodos Bank bijna 90% van de instroom van nieuwe toevertrouwde middelen omzetten in duurzame leningen. De verhouding duurzame leningen/tegoeden nam toe van 62% in 2015 naar 64% in 2016.

Hoewel de gehele balans groeide met 11%, groeide het inkomen uit rente niet, door de lagere rentemarges. Tegelijkertijd zijn kosten ten opzichte van het volume gestegen, als gevolg van hogere personeelskosten die gemaakt moeten worden om te voldoen aan de wettelijke eisen en daarnaast de bijdrage aan het DGS. Daarnaast gaat Triodos Bank door met investeren in mensen en technologie om te zorgen dat de organisatie in staat blijft de producten en diensten te leveren die onze klanten verwachten. Dit heeft geresulteerd in een ratio bedrijfsuitgaven/inkomsten van 79% (2015: 71%),

De toevoeging aan de voorzieningen voor de leningenportefeuille nam verder af, van EUR 7,6 miljoen in 2015 naar EUR 5,7 miljoen, ofwel 0,10% van de gemiddelde leningenportefeuille, afgezet tegen 0,16% in 2015.

De belangrijkste sectoren die wij in 2016 financierden, waren:

  • duurzame energie, met een groei van 12%
  • duurzame hypotheekleningen, met een stijging van 30% ten opzichte van vorig jaar
  • gezondheidszorg, 21% gestegen en met een aanzienlijk groeipotentieel.

Peter Blom, CEO van Triodos Bank: “Onze klanten verwachten van ons dat Triodos hun geld positief aanwendt voor een nieuwe economie die sociaal, duurzaam en slim is. Het gaat daarbij om duurzame energie, biologische landbouw en gezonde voeding maar ook om gezondheidszorg, kunst & cultuur en sociaal ondernemerschap. We financieren en faciliteren initiatieven op dit terrein en brengen mensen samen via de financiering die voor de realisatie meestal nodig is, waarbij ze ervaren hoe concreet de veranderkracht van geld kan zijn. Steeds meer mensen herkennen zich in onze ambitie om bankieren in te zetten voor maatschappelijke vernieuwing.”

Vermogenspositie

Het vermogen van Triodos Bank is over 2016 gegroeid met 16% naar EUR 904 miljoen. Het aandelenkapitaal is gestegen met EUR 97 miljoen, ofwel 16%. Dit is gebeurd door de uitgifte van nieuwe certificaten van aandelen gedurende het hele jaar, aan particuliere beleggers in Nederland, België, Spanje en Duitsland. Als gevolg daarvan is het aantal houders van certificaten van aandelen gestegen naar 38.138 (2015: 35.735).

Vrijwel al onze certificaten van aandelen zijn in handen van particuliere beleggers.
Vanwege de volatiliteit van de GBP/EUR-wisselkoers als gevolg van de algemene onzekerheid op de geldmarkt na de keuze van het Verenigd Koninkrijk (VK) voor een Brexit, is besloten om in 2016 geen campagne te voeren om certificaten van aandelen in het VK te verkopen.

Door de vermogensaanwas kon Triodos Bank haar positie als veerkrachtige financiële instelling consolideren. De Common Equity Tier 1-ratio ligt op het niveau van 19,2%, ruim boven de eigen minimumdoelstelling van Triodos Bank van 16%. De schuldenratio van Triodos Bank bedroeg 8,8% eind 2016. De minimale schuldenratio in Europa bedraagt 3%.

Vooruitzichten voor 2017

Het balanstotaal van Triodos Bank zal naar verwachting tussen de 10 en 15% groeien. Alle vestigingen zullen zich blijven richten op het verlenen of ontwikkelen van een betrouwbare reeks diensten. Wij bereiden de invoering voor van een persoonlijke rekening-courant in het Verenigd Koninkrijk in 2017.
Het aantal klanten zal in 2017 naar verwachting tussen de 5 en 10% groeien binnen de Triodos Groep. Wij streven naar beheerste groei en willen een verhouding duurzame leningen/tegoeden bereiken van 65 tot 75%.
De portefeuille met duurzame leningen en de toevertrouwde middelen zullen naar verwachting met 10 tot 15% toenemen. Triodos Bank zal zich hoofdzakelijk richten op de kwaliteit en spreiding van haar leningenportefeuille.

Triodos Bank streeft naar een nettowinst tussen 3% en 5% in 2017, en de verwachting is dat dit aan de lage kant van de schaal zal uitkomen.

Share Button