Green Tagging bevordert financiering van energie-efficiëntie woningen

Toonaangevende Europese banken omarmen Green Tagging als de nieuwe strategie om de financiering van energiezuinig woningen- en overig vastgoed naar een hoger niveau te tillen. Dat is de conclusie van een nieuw rapport dat Climate Strategy en UN Environment Inquiry hebben opgesteld na een studie hoe een duurzaam financieel stelsel vorm kan worden gegeven. Het rapport werd onlangs in Parijs gepresenteerd tijdens de One Planet Summit, een informele klimaattop op initiatief van de Franse president Emmanuel Macron.

“Dit rapport beschrijft hoe tien Europese banken – ABN AMRO, BBVA, Berlin Hyp, HSBC, ING, Lloyds, SEB, Suedtiroler Volksbank, Triodos en UniCredit – een begin maken met het identificeren, de analyse en het bevorderen van groene financiering voor woning- en overig vastgoed. Dit doen zij door direct milieukenmerken aan hun krediet- en kapitaalmarkttransacties toe te kennen.” Hiermee introduceerde Peter Sweatman, coauteur en CEO van Climate Strategy & Partners, het rapport.

Nick Robins, co-auteur en mededirecteur van UN Environment Inquiry, voegde hieraan toe: “Green Tagging bevindt zich nog in een vroeg stadium van ontwikkeling, maar het tempo waarin de veranderingen elkaar opvolgen, is opmerkelijk. Toonaangevende banken onderkennen nu de noodzaak van een goed inzicht in de milieuprestatie van hun vastgoedkredietportefeuille. Zo kunnen zij hun klanten beter van dienst zijn en hun duurzaamheidsdoelen realiseren.”

Green Tagging verwijst naar een systematisch proces waarmee banken de milieukenmerken van kredieten en onderpand bepalen. Voor banken is dit een instrument om hun kredietportefeuille verder te verduurzamen. Door Green Tagging van hun activa krijgen ze makkelijker toegang tot groene obligatiemarkten, kunnen ze de duurzaamheidsprestatie van hun kredietverlening beter volgen en hebben ze duidelijker inzicht in de klimaatrisico’s en weerstand van hun portefeuille.

“De energie-efficiëntie van vastgoed in onze kredietportefeuille vonden we een mooi beginpunt voor ING. Niet alleen vanwege de omvang op onze balans, maar ook vanwege het belang voor het klimaat en omdat er al systemen bestaan om de energieprestatie te labellen,” aldus Peter Göbel van ING Real Estate Finance in Nederland. “ING heeft circa € 30 miljard aan commercieel-vastgoedleningen uitstaan en biedt in Nederland gevestigde kredietnemers een app waarmee ze maatregelen kunnen bepalen om hun energie-efficiëntie te optimaliseren en zo hun gebouwen kunnen verduurzamen.”

Green Tagging is van toepassing op alle onderdelen van bankieren en beleggen, maar op het gebied van vastgoed en energie-efficiëntie komen de veranderingen duidelijk in een versnelling. De volgende factoren spelen hierbij een rol:

 1. Financiële innovatie: banken ontwikkelen een nieuwe reeks groene financieringsproducten, niet alleen voor kredietverlening, maar ook voor schuldmarkten en securitisatie.
 2. Beleidsprioriteit: energie-efficiëntie van gebouwen is een terrein waarop via investeringen de meeste winst valt te behalen om Europese klimaatdoelen te halen.
 3. Informatieverschaffing: initiatieven zoals de Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) van de FSB zetten banken ertoe aan om zich sterker te focussen op kwantitatieve rapportages over groene financiering.
 4. Financiële regelgeving: de toetsing van de Europese Toezichthoudende Autoriteiten (ETA’s) door de Europese Commissie leidde tot de conclusie dat de ETA’s “duurzame financiering moeten bevorderen, terwijl ze tegelijkertijd de financiële stabiliteit waarborgen”. Duurzaamheid is onderdeel van het nieuwe securitisatieraamwerk en de nationale autoriteiten in Frankrijk, Italië, Nederland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk zetten nu een volgende stap.

“Door onze commercieel-vastgoedleningen en hypotheekleningen te labellen op basis van bestaande energie- en milieunormen hebben we interne transparantie gecreëerd en de uitgifte ondersteund van onze eerste groene gedekte obligatie,” vertelde Bodo Winkler van Berlin Hyp, op dit moment de grootste Europese bancaire uitgever van groene obligaties. “Green Tagging heeft ons een nuttig inzicht gegeven in de krediet- en economische performance van door ons verstrekte leningen voor groene gebouwen in vergelijking met leningen voor standaardgebouwen”.

Joop Hessels van ABN AMRO: “Het op Europese schaal groene gebouwen identificeren en als zodanig markeren in banksystemen, maakt het voor ABN AMRO mogelijk de eerste groene obligatie voor de financiering van duurzaam vastgoed uit te geven en nieuwkomers te adviseren bij de uitgifte van door vastgoed gedekte groene obligatieleningen. Voor de verdere ontwikkeling van deze groene obligatiemarkt is het van belang dat betere basisgegevens beschikbaar zijn en dat de gegevens van landen onderling vergelijkbaar zijn. Met ‘Missie 2030’ heeft de bank een duidelijke ambitie neergelegd om de gemiddelde energieprestatie van de gebouwen waarvoor de bank financiering verstrekt, te verhogen naar energielabel A in 2030. Green Tagging is essentieel om de prestaties te meten en de voortgang van deze doelstelling te bewaken.”

Op basis van een enquête onder de tien deelnemende banken worden in het rapport vijf belangrijke trends rond Green

Tagging gesignaleerd:

 1. Uitzicht op nieuwe ‘groene’ productie is voor banken op dit moment een sterkere stimulans om te kiezen voor Green Tagging dan verbetering van het risicobeheer. In veel gevallen nemen onderdelen van banken die zich bezighouden met commercieel vastgoed en wholesale finance, hierbij het voortouw.
 2. Er bestaat geen duidelijke definitie van ‘groen’. Banken en hun belanghebbenden zien een efficiënt energieverbruik en de vermindering van uitstoot van broeikasgassen als de meest relevante groene kenmerken.
 3. Het financiële plaatje van ‘groen’ is sterk genoeg voor banken om Green Tagging toe te passen zonder dat een perfecte, meerjarige database met groene performancegegevens beschikbaar is.
 4. De risico’s die inherent zijn aan niet-groene leningen, vormen voor banken nog geen zwaarwegend argument om Green Tagging te implementeren. Dit pleit er sterk voor om Green Tagging te koppelen aan de vervalkalender, met links tussen duurzaamheidsfactoren en prudentiële regelgeving.
 5. Financiële instellingen willen de relatie tussen de financiële performance en energieprestatie van hypotheekportefeuilles verder onderzoeken.

“SEB heeft een ‘groene virtuele balans’ waarbij verschillende labelling- en gerelateerde processen worden gebruikt om activa en verplichtingen te bepalen, te selecteren, te verifiëren en te bewaken in het kader van ons ‘groene balansbeheer’ en daarover te rapporteren,” aldus Christopher Flensborg van SEB Group. “We hebben het goede voorbeeld gegeven door USD 17,5 miljard aan groene obligaties te plaatsen en zijn opgetreden als adviseur voor groene structurele aspecten bij bijna een derde van alle geëvalueerde groene emissies tot nu toe.”

“Sinds 2016 biedt Lloyds Bank klanten groene stimulansen (in de vorm van rentekortingen op GBP 1 miljard aan
financiering) om de energie-efficiëntie van hun beleggingsportefeuilles te verbeteren en de CO2-uitstoot te verlagen,” aldus Richard MacDowel van Lloyds Bank. “We zijn echt overtuigd van de relatie tussen groene en financiële performance, ondanks de vele hordes die nog moeten worden genomen, zoals de beschikbaarheid van gegevens en een algemeen aanvaarde classificatie van ‘groen krediet’. Als deze er eenmaal zijn, kunnen we een breder klantenbestand ondersteunen bij de transitie naar een economie met minder CO2-uitstoot.”

Aan het einde van het rapport worden aanbevelingen gedaan voor een aantal vervolgstappen in 2018:

 1. Beoordeling van de kwantitatieve relaties tussen vastgoed en leningen: marktpartijen en beleidsmakers beschikken niet over een grondigere analyse hoe de energieprestatie van gebouwen zich verhoudt tot de performance van de lening. Dit zou de basis voor een betere tarifering van kredietverlening kunnen vormen, de verdere marktontwikkeling kunnen stimuleren en de stroomlijning van regelgeving kunnen bevorderen.
 2. Vorming van een gemeenschappelijke EU-database van energieprestatiecoëfficiënten (EPC’s) en andere gebouwgegevens: de toekenning van labels wordt nu nog gehinderd door allerlei barrières waardoor het lastig is om EPC’s te matchen met kredietgegevens. Banken hebben behoefte aan transparantere EPC’s en gegevens over gebouwen en hun energieverbruik in heel Europa.
 3. Evaluatie van de relaties tussen gebouwprestaties en toetsingsvermogen: bij de toetsing van de Europese Toezichthoudende Autoriteiten moet Green Tagging worden gezien als een belangrijk instrument voor banken om inzicht te krijgen in de milieurisico’s op hun balans.
 4. Focus op vastgoed als pilot voor een gemeenschappelijk classificatiesysteem: voor een efficiënt functioneren van markten zijn gezamenlijke protocollen nodig financiële kenmerken te bepalen. Op dit moment wordt er gewerkt aan een gemeenschappelijk EU-classificatiesysteem voor duurzame activa. Na duurzame energie is vastgoed een vanuit financieel oogpunt omvangrijke en vanuit milieuperspectief significante sector waar een focus op stroomlijning wenselijk is.
 5. Afstemming van Green Tagging op de nieuwe EU-regelgeving voor securitisatie: met het oog op de implementatie van artikel 10.3a zouden banken op vrijwillige basis een begin kunnen maken met de registratie van de energieprestatie van vastgoed dat als zekerheid is verstrekt voor krediet.

Luca Bertalot, EeMAP Coordinator & Secretaris-Generaal van EMF-ECBC: “Het vandaag gepubliceerde rapport geeft een belangrijk inzicht in de nu gangbare praktijken voor groene financiering. De bevindingen van het onderzoek kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van best practices voor vastgoedleningen. Deze best practices kunnen er vervolgens voor zorgen dat energie-efficiënte kredietproducten een duidelijke bijdrage leveren aan de transitie naar energiezuiniger bouwen in de EU.”

Share Button