Groene obligatie Triodos Bank draagt bij aan netto-nul-uitstoot in 2035

Vandaag heeft Triodos Bank haar Green Bond Allocation and Impact Report 2022 gepubliceerd. Dit rapport geeft een overzicht van de allocatie van de netto-opbrengsten en de milieu-impact van de in november 2021 uitgegeven groene obligatie ter waarde van EUR 250 miljoen. De opbrengst van de obligatie is gebruikt voor de financiering van leningen op het gebied van hernieuwbare energie, natuur en natuurbehoud en duurzaam vastgoed.

Energiesector

Met de opbrengst van de groene obligatie werden 44 projecten gefinancierd in de energiesector, die samen het equivalent van de jaarlijkse elektriciteitsbehoefte van ongeveer 103.900 Europese huishoudens opleverden. De gefinancierde projecten hebben bijgedragen aan de (verwachte) vermijding van ruim 87 kiloton CO2e-uitstoot op jaarbasis, vergeleken met de opwekking van energie uit fossiele brandstoffen.

Natuur en natuurbehoud

Ongeveer 1.134 hectare natuur- en bosbouwgrond in Europa werd in 2022 gefinancierd met de opbrengst van de obligatie. Deze grond is belangrijk voor de opname (of opslag) van broeikasgassen uit de atmosfeer. Dit resulteerde in de opslag van ongeveer 260 ton CO2e in 2022.

Duurzaam vastgoed

Triodos Bank financierde met de opbrengst van de obligatie vier duurzame bedrijfspanden en 561 woningen. Door deze leningen werd ongeveer 86 ton CO2e-uitstoot gegenereerd en werd 510 ton CO2e-uitstoot vermeden in vergelijking met de basisemissies per type onroerend goed.

Netto-nul doelstelling

Met de opbrengst van de groene obligatie heeft Triodos Bank afgelopen jaar een betekenisvolle bijdrage kunnen leveren aan haar doelstelling om zo snel mogelijk en uiterlijk in 2035 een netto-nul-uitstoot te bereiken. Het is onze ambitie om de uitstoot van broeikasgassen van alle leningen en beleggingen van Triodos Bank aanzienlijk te verminderen, met behulp van een op wetenschap gebaseerde doelstellingenbenadering, waarbij we bijvoorbeeld ook rekening houden met biodiversiteit en sociale inclusie.

De eventuele resterende uitstoot wordt gecompenseerd of ‘ingezet’ door flink te investeren in natuurprojecten die broeikasgassen uit de lucht halen. De AsOneToZero-doelstelling van Triodos Bank stemt haar portefeuille van leningen en beleggingen van fondsen af ​​op een maximale mondiale temperatuurstijging van 1,5 graden Celsius.

Share Button