Jaarbericht BNG Bank: Duurzame initiatieven, hogere winst en dividend

BNG Bank heeft een goed jaar achter de rug, aldus de nieuwe bestuursvoorzitter Gita Salden. Voor de klanten zijn in lijn met het overheidsbeleid nieuwe producten ontwikkeld op het gebied van duurzaamheid en exportfinanciering. Daarnaast zijn de belangrijkste financiële doelstellingen gerealiseerd. De winst en de solvabiliteitsratio’s zijn gestegen. Aan de aandeelhouders wordt voorgesteld om het dividendpercentage te verhogen van 25% naar 37,5%.

Om haar rol als betrokken partner voor een duurzamer Nederland verder in te vullen heeft BNG Bank in het verslagjaar meer dan 150.000 zonnepanelen gefinancierd via het bedrijf Rooftop Energy en het project ‘Boer kiest Zon’ en door directe financiering van onder meer gemeenten en woningcorporaties. Ook werden projecten op het gebied van windenergie, biomassa, bio-energie, geothermie en warmtenetten gefinancierd. In het najaar is de Maatschappelijk Vastgoed Scan geïntroduceerd. Via deze online tool hebben gemeenten in enkele maanden tijd 1 miljoen m2 maatschappelijk vastgoed in kaart gebracht om te verduurzamen. In december heeft de bank het BNG Duurzaamheidsfonds opgericht. Verenigingen, ondernemers en andere zakelijke initiatiefnemers kunnen bij dit fonds een lening afsluiten vanaf EUR 100.000 voor projecten die een bijdrage leveren aan de duurzaamheidsdoelen van gemeenten of provincies. Initieel verstrekt BNG Bank EUR 10 miljoen aan het fonds met de intentie om dit in de komende drie jaar te laten groeien tot EUR 25 miljoen. De ontvangen rente en aflossingen zijn weer beschikbaar voor nieuwe investeringen.

Ter financiering van haar duurzame activiteiten heeft BNG Bank in het verslagjaar twee nieuwe duurzame obligaties uitgegeven. In totaal heeft de bank sinds 2014 zes duurzame obligaties ter waarde van EUR 4,1 miljard geplaatst, waarmee ze op dit terrein tot de koplopers in het bankenlandschap behoort.

BNG Bank begon in 2017 ook met herfinanciering onder de Exportkredietgarantieregeling van de Rijksoverheid. Afgelopen jaar zijn drie transacties gedaan voor een totale waarde van meer dan USD 300 miljoen. BNG Bank sluit hiermee aan op de wens van het kabinet om de Nederlandse export te bevorderen en exporterende Nederlandse bedrijven te ondersteunen.

Het totaalbedrag aan verstrekte langlopende leningen kwam in 2017 uit op EUR 9,5 miljard, waarvan het overgrote deel werd verstrekt aan gemeenten, woningcorporaties en zorg- en onderwijsinstellingen. Het totaalbedrag daalde met EUR 0,7 miljard ten opzichte van 2016, onder invloed van de relatief lage marktvraag. Per eind 2017 bedroeg de totale langlopende kredietportefeuille EUR 80,1 miljard (eind 2016: EUR 81,0 miljard).

Hogere nettowinst

De nettowinst steeg in het jaar 2017 met 6,5% naar EUR 393 miljoen. Het renteresultaat nam dankzij de gunstige tarieven voor nieuwe financiering toe tot EUR 435 miljoen, een stijging van EUR 30 miljoen ten opzichte van het jaar 2016. Het resultaat financiële transacties kwam uit op EUR 181 miljoen positief (2016: EUR 118 miljoen positief). De ongerealiseerde marktwaardeveranderingen (EUR 128 miljoen) hebben sterk bijgedragen aan dit resultaat, dat onder invloed van de stijging van de langlopende rente in 2017 en de afgenomen krediet- en liquiditeitsopslagen van de meeste rentedragende waardepapieren tot stand kwam. Ook de gerealiseerde resultaten binnen het resultaat financiële transacties waren sterk positief, mede onder invloed van het doorlopende opkoopprogramma van de Europese Centrale Bank.

Solvabiliteitsratio’s stijgen

De solvabiliteit van BNG Bank is in de verslagperiode verder toegenomen. De Tier 1-ratio van de bank steeg tot bijna 37%. Onder invloed van de stijging van het Tier 1-vermogen en de daling van het balanstotaal is de leverage ratio van de bank ten opzichte van ultimo 2016 met 0,5% toegenomen tot 3,5%.

Dividendpercentage omhoog

De positieve ontwikkeling van de leverage ratio is aanleiding voor BNG Bank om een hoger dividendpercentage voor te stellen. De huidige en de verwachte ontwikkeling van de kapitalisatie van de bank maakt dit mogelijk. In 2018 zal naar verwachting zekerheid worden verkregen over de invoering van de leverage ratio, waarna BNG Bank haar kapitalisatie- en dividendbeleid zal evalueren. Vooruitlopend op definitieve regelgeving wordt voorgesteld om 37,5% (2016: 25%) van de beschikbare winst na belasting uit te keren. Dit komt neer op een dividendbedrag van EUR 141 miljoen (2016: EUR 91 miljoen). Het restant wordt toegevoegd aan de reserves. Het dividend bedraagt EUR 2,53 (2016: EUR 1,64) per aandeel van nominaal EUR 2,50.

Vooruitzichten 2018

Met ingang van 1 januari 2018 dient BNG Bank haar balans en resultatenrekening te rapporteren conform de nieuwe standaard voor financiële instrumenten (IFRS 9). Op basis van de huidige inzichten zal de overgang naar de beginbalans conform de nieuwe standaard leiden tot een daling van het eigen vermogen van ongeveer EUR 270 miljoen, vooral veroorzaakt door aanpassingen in het kader van hedge accounting. Ruim EUR 170 miljoen betreft een daling van de cashflow hedge reserve. Omdat deze reserve geen onderdeel uitmaakt van het Tier 1-vermogen, zijn de effecten voor de Tier 1-ratio en de leverage ratio relatief beperkt. Het renteresultaat zal in 2018 naar verwachting uitkomen binnen een bandbreedte van EUR 390 tot EUR 440 miljoen. Een betrouwbare verwachting van de ongerealiseerde resultaten binnen het resultaat financiële transacties is niet te geven als gevolg van de onvoorspelbare bewegingen op de financiële markten. De bank acht het daarom niet verantwoord een uitspraak te doen over de verwachte nettowinst 2018.

Share Button