Eumedion overwegend positief over EIOPA-voorstellen over integratie van ESG-factoren bij verzekeraars

Eumedion steunt in grote lijnen de voorstellen van EIOPA met betrekking tot de integratie van duurzaamheidsrisico’s en -factoren in het beleggingsbeleid van verzekeraars. Dit blijkt uit de vandaag door Eumedion ingediende reactie op het desbetreffende consultatiedocument.

De Europese koepel van toezichthouders op verzekeraars (EIOPA) is door de Europese Commissie gevraagd om advies te geven over de wijze waarop verzekeraars duurzaamheidsrisico’s en -factoren kunnen integreren in het beleggingsbeleid. Eumedion is het met EIOPA eens dat verzekeraars rekening moeten houden met alle risico’s,  waaronder ook duurzaamheidsrisico’s.

Eumedion is met EIOPA van mening dat verzekeraars rekening moeten houden met de potentiële langetermijnimpact van beleggingsbeslissingen op milieu, sociaal en governance (ESG)-terrein. Eumedion vindt ook dat verzekeraars periodiek de mogelijkheden en ontwikkelingen op het gebied van maatschappelijk verantwoord en duurzaam beleggen zouden moeten bespreken met hun polishouders en achterliggende begunstigden. Eumedion heeft echter bedenkingen bij het voorstel van EIOPA op basis waarvan verzekeraars verplicht worden om (waar relevant) de wensen van de polishouders en achterliggende begunstigden te betrekken in hun beleggingsportfolio. Volgens Eumedion kan een dergelijk vereiste op gespannen voet staan met de fiduciaire plicht van verzekeraars die algemene portofolio beleggingsproducten aanbieden.

Share Button