Financiële sector buigt zich over CO2-beprijzing en biodiversiteit

Onder de vlag van het Platform voor Duurzame Financiering gaat de financiële sector zich gezamenlijk buigen over scenario’s voor CO2-beprijzing en werken aan een sectorbrede aanpak ter behoud van biodiversiteit.

CO2-beprijzing

Op initiatief van de Rabobank stelt een groep financiële instellingen hun economische bureaus beschikbaar om verder onderzoek te doen naar een CO2-beprijzing als instrument voor een ordelijke en geleidelijke energietransitie. Zij zullen dit doen als werkgroep onder het Platform voor Duurzame Financiering (PvDF). Verschillende financiële instellingen hebben zich uitgesproken vóór beprijzing van CO2-uitstoot als effectiefste klimaatmaatregel. Er zijn echter nog veel vragen over hoe beprijzing de energietransitie het meest ten goede komt en tegelijkertijd zo verantwoord mogelijk is voor de concurrentiepositie van het Nederlandse bedrijfsleven. De werkgroep gaat de effecten van verschillende beleidsopties verder onderzoeken en hoopt hiermee de feitenkennis over verschillende varianten van beprijzing te vergroten. De werkgroep bouwt voort op onderzoek van DNB van oktober 2018 dat concludeerde dat de macro-economische gevolgen van een CO2-belasting te overzien zijn.

Biodiversiteit

Onder leiding van de Nederlandse Waterschapsbank zal een tweede nieuwe werkgroep onder het PvDF zich buigen over het thema biodiversiteit. In de financiële sector groeit het besef dat biodiversiteit, net als het klimaat, een onderwerp van materieel belang is. Zo waarschuwde DNB begin dit jaar voor consequenties voor economische activiteit als gevolg van verlies van biodiversiteit. De afname van het aantal en de diversiteit van insecten leidt bijvoorbeeld tot vermindering van opbrengst voor gewassen. De werkgroep gaat de uitdagingen ten aanzien van biodiversiteit in kaart brengen en werken aan een sectorbrede aanpak. De werkgroep wil eind 2020 resultaat opleveren. In dat jaar eindigt de United Nations Decade on Biodiversity , het actieplan van de VN voor biodiversiteit.

Over het Platform voor Duurzame Financiering

Het Platform voor Duurzame Financiering bestaat uit het Verbond van Verzekeraars, de Pensioenfederatie, de Dutch Fund and Asset Management Association, de Nederlandse Vereniging van Banken, het Ministerie van Financiën, het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Invest-NL, het Sustainable Finance Lab, de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank. De Nederlandsche Bank (DNB) heeft het Platform voor Duurzame Financiering in 2016 opgericht om de aandacht voor duurzame financiering in de financiële sector verder te vergroten en te stimuleren.

Werkwijze

De leden van het Platform komen twee keer per jaar bij elkaar om te overleggen over de verschillende duurzaamheidsinitiatieven binnen de Nederlandse financiële sector. Daarnaast buigen werkgroepen zich over diverse themaonderwerpen.

Meer informatie over het Platform en de werkgroepen: Platform voor Duurzame Financiering.

Share Button