Rabobank kent eerste impactlening biodiversiteit toe

Rabobank heeft gisteren, Wereld Biodiversiteitsdag, de eerste lening toegekend aan Drentse boeren die de biodiversiteit in Nederland helpen herstellen. Deze lening is bedoeld voor melkveehouders die verbeteringen laten zien op grondgebondenheid, vermindering van uitstoot broeikasgassen, ammoniakemissie, stikstofbodemoverschot en aandeel in natuur en landschap. Zij krijgen een rentekorting van maximaal 0,5 procent als ze goed scoren op de biodiversiteitsmonitor die Rabobank met partners heeft ontwikkeld.

Ondanks alle inspanningen op het gebied van natuurbescherming sterven sommige plant- en diersoorten uit. Herstel gaat niet vanzelf en daarom is het belangrijk dat de maatschappij dit gezamenlijk aanpakt. Met boeren, terreinbeheerders, particulieren, onderzoekers en overheden zet ook Rabobank zich in voor natuurherstel.

“Een van de manieren waarop we dat doen is de Planet Impact Lening”, vertelt Carin van Huët, directeur Food & Agri bij Rabobank. “Boeren die goed scoren op de biodiversiteitsmonitor komen in aanmerking voor beloningen. Dat is bij ons de rentekorting; bij de anderen is dat een opslag op de melkprijs of subsidie. Als uit de pilot blijkt dat dit een goede manier is om biodiversiteit te stimuleren, willen we dat uitbreiden naar vergelijkbare samenwerkingsverbanden in andere regio’s.”

Melkveebedrijf Riedstra en Hoving VOF is de eerste melkveehouder in Drenthe aan wie de impactlening is toegekend. Het bedrijf in Veenhuizen grenst aan een natuurgebied. Toen de broers Jappie en Dirk Riedstra het familiebedrijf overnamen, was het nog een melkveebedrijf dat geen extra inspanningen verrichtte op het gebied van biodiversiteit. Dat is inmiddels wel anders.
“Op ons bedrijf proberen we zoveel mogelijk rekening te houden met biodiversiteit. Dit bereiken we onder meer door het inzaaien van bloemrijke akkerranden en door weidevogel- en botanisch beheer op een deel van ons grasland. Daarnaast werken we samen met Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. We doen aan begrazing met natuurkoeien (Herefords) en Exmoor pony’s. We hebben onze stal landschappelijk ingepast en op ons erf proberen we hier zoveel mogelijk rekening mee te houden“, aldus Jappie Riedstra. De rentekorting wordt toegepast op het herfinancieren van een bestaande lening.

“In de pilotperiode is de Planet Impact Lening voor (her)financiering beschikbaar voor melkveehouders in Drenthe. Melkveehouders komen per onderneming in aanmerking voor maximaal 1 miljoen aan lening met rentekorting. De biodiversiteitsmonitor biedt de melkveehouder daarmee ook een aantrekkelijker verdienmodel”, aldus Carin van Huët.

De biodiversiteitsmonitor in de melkveehouderij heeft Rabobank ontwikkeld met FrieslandCampina, Duurzame Zuivelketen en het WereldNatuurFonds. Met WNF, Branche Organisatie Akkerbouw en Provincie Groningen werkt Rabobank momenteel een vergelijkbare monitor uit voor de akkerbouw. Rabobank is ook aangesloten bij Deltaplan Biodiversiteit.

Share Button