Verzekeraars verlagen CO2-voetafdruk door sectorspecifieke afbouw aandelenbeleggingen

Bron
DNB

Nederlandse verzekeringsgroepen zijn de afgelopen jaren steeds duurzamer gaan beleggen. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van De Nederlandsche Bank (DNB). Verzekeraars hebben voornamelijk hun beleggingen in de relatief vervuilende sector grondstoffenwinning actief afgebouwd.

De rol van verzekeraars in verduurzaming

Om de klimaatdoelstellingen van Parijs te behalen is een transitie naar een klimaat-neutrale economie vereist en zijn grote investeringen nodig. Met hun omvangrijke beleggingsportefeuilles kunnen verzekeraars bijdragen aan deze transitie. Alleen Nederlandse verzekeraars hebben al zo’n 460 miljard euro, aan vermogen op hun balans, circa 55% van het Nederlands BBP. Hiervan investeerden Nederlandse verzekeraars begin 2019 zo’n 32 miljard euro in aandelen. Door meer te investeren in bijvoorbeeld hernieuwbare energie en minder in CO2-intensieve sectoren hebben verzekeraars de mogelijkheid bij te dragen aan een meer klimaat-neutrale economie.

Eerder onderzoek van DNB laat zien dat verzekeraars relatief duurzaam beleggen. De gemiddelde CO2-voetafdruk van verzekeraars is in de periode van 2012 tot 2015 sterk gedaald en sindsdien relatief constant is gebleven.

Klein deel van beleggingen verantwoordelijk voor groot deel CO2-voetafdruk

In 2012 was slechts 24% van de totale aandelenbeleggingen van Nederlandse verzekeraars goed voor de helft van de gemiddelde CO2-voetafdruk van hun portefeuille (zie figuur 1). Met name de beleggingen in gas en elektra, grondstoffenwinning en de petrochemische industrie zijn vervuilend en dragen dus in grote mate bij aan de CO2-voetafdruk. Meer recente cijfers over 2019 laten zien dat verzekeraars relatief minder aandelenbeleggingen hebben in deze drie meest vervuilende bedrijfstakken (van 24% naar 17%). Vooral de investeringen in grondstoffenwinning zijn afgenomen. De aandelenportefeuille bestaat in het eerste kwartaal van 2019 nog maar voor 8 procent uit aandelen in grondstoffenwinning ten opzichte van 15 procent zeven jaar eerder.

Figuur 1: Beleggingsmix en CO2-voetafdruk per sector

[Deze figuur toont zowel de aandelenportefeuille als de samenstelling van de CO2-voetafdruk van Nederlandse verzekeraars voor het eerste kwartaal van 2012 en het eerste kwartaal van 2019.]

Beleggingsmix en CO2-voetafdruk per sector

Actieve afbouw beleggingen in grondstoffenwinning

Om uit te sluiten dat de verduurzaming van de beleggingsportefeuille van verzekeraars wordt gedreven door bijvoorbeeld prijsveranderingen, moeten de daadwerkelijke aan- of verkopen los worden gezien van prijs- en overige mutaties (bijvoorbeeld wisselkoersmutaties).

Figuur 2: Mutaties in aandelenbeleggingen per sector (2012-2019)

[Deze figuur toont de zowel de netto aan- of verkoop en de prijs- en overige mutaties in aandelen over de jaren 2012-2019 per sector als percentage van de totale aandeleninvestering van die sector in 2012k1.]

Mutaties in aandelenbeleggingen per sector

Figuur 2 toont zowel het totaal aan netto-verkopen over de periode 2012-2019 als het totaal aan prijs- en overige mutaties ten opzichte van de totale aandeleninvestering in die bedrijfstak in 2012k1. Hieruit blijkt allereerst dat verzekeraars over de afgelopen zeven jaar aandelen hebben verkocht. Tevens is te zien dat forse prijsstijgingen in een bepaalde bedrijfstak veelal hebben geleid tot grote netto verkoop in diezelfde bedrijfstak. Dit duidt op rebalancing. Dit houdt in dat verzekeraars aandelen verkopen die in prijs zijn gestegen en aandelen aankopen die in prijs zijn gedaald (“buy low, sell high”). Door deze rebalancing strategie blijft de samenstelling van een aandelenportefeuille constant. Dit kan ook worden gedaan door meer aandelen te verkopen naarmate de prijsstijging hoger is dan de gemiddelde prijsstijging van de portefeuille. Dit patroon zien we echter niet in de sector grondstoffenwinning. De aandelenprijzen in deze sector zijn (als enige sector) gedaald, maar verzekeraars hebben niet aangekocht. Integendeel; doordat verzekeraars deze aandelen juist zijn gaan verkopen hebben ze hun posities in grondstoffenwinning actief afgebouwd. Deze afbouw heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de verduurzaming van de aandelenportefeuille van verzekeraars.

Share Button