Beleggingsbeleid verzekeraars opnieuw onder de loep genomen

De Eerlijke Verzekeringswijzer heeft voor de achtste keer het beleggingsbeleid van de grootste, in Nederland actieve, verzekeringsgroepen beoordeeld. In deze zevende beleidsupdate ging het om 16 verzekeringsgroepen: een ‘kerngroep’ van acht verzekeraars die al langer in de benchmark zijn opgenomen en een groep van acht ‘nieuwkomers’ die bij de uitbreiding van de Eerlijke Verzekeringswijzer in 2021 voor het eerst zijn beoordeeld. Aan de hand van 14 thema’s is onderzocht of, en zo ja welke belangrijke principes uit gezaghebbende (inter)nationale duurzaamheidsstandaarden de verzekeraars hebben opgenomen in hun beleggingsbeleid.

Binnen de Kerngroep is de opgetelde score voor alle thema’s samen maar liefst 195 punten hoger dan in het vorige onderzoek, dat in januari 2020 werd gepubliceerd. Deze significant hogere score is voornamelijk toe te rekenen aan grote verbeteringen in het beleid van de drie zorgverzekeraars CZ, Menzis en VGZ. Met name VGZ verbeterde het beleid sterk en haalde voor alle thema’s samen 72 punten hoger. Voor CZ met +60 punten en Menzis met +50 punten voor alle thema’s samen, liggen er onder meer op het gebied van dierenwelzijn, gendergelijkheid en klimaatverandering ruimschoots kansen op verdere verbetering van het beleid. Bij de overige verzekeraars in de kerngroep nam de score in veel beperkter mate toe: Achmea (+7), Aegon (+6) en ASR (+6) scoren hoger dan in het vorige onderzoek. NN Group en Allianz scoren netto echter niet hoger dan in januari 2020.

Bij de Nieuwkomers is de opgetelde score voor alle thema’s samen 77 punten hoger dan in het vorige onderzoek, dat in december 2021 werd gepubliceerd. Met name Zorg en Zekerheid en De Goudse (beiden: +24) en Klaverblad (+15) verbeterden hun beleid in relatief korte tijd aanzienlijk. Zij noteren vooral hogere scores voor de thema’s arbeidsrechten, gezondheid, natuur en wapens. Unigarant (ANWB) en Univé scherpten het beleid in beperkter mate aan en scoren beiden +6. Voor de overige verzekeraars in de groep Nieuwkomers (DSW, ONVZ en ZLM) kwam deze beleidsupdate misschien wat te vroeg: zij hebben hun beleid niet of nauwelijks verbeterd sinds december 2021.

Van alle verzekeraars in dit onderzoek hebben ASR, VGZ en Achmea het beste beleggingsbeleid. ASR scoort een gemiddeld rapportcijfer van 8,9, terwijl VGZ en Achmea gemiddeld een 7,8 respectievelijk een 7,5 halen. CZ (5,9) voert een middengroep aan, die verder bestaat uit NN Group (5,5), Klaverblad en Menzis (beiden: 5,4), op enige afstand gevolgd door De Goudse (4,5), Zorg en Zekerheid (4,4), Univé (3,9), Aegon (3,6), Allianz (3,2), Unigarant/ANWB (3,1), ONVZ en ZLM (beiden: 2,9), en DSW(2,6).

De Eerlijke Verzekeringswijzer moedigt de verzekeringsgroepen aan om hun beleggingsbeleid doorlopend te verduurzamen en om duurzaamheid verder in de bedrijfsvoering te integreren. In beleids- en praktijkonderzoeken laat de Eerlijke Verzekeringswijzer zien in welke mate verzekeraars door middel van hun beleggingen bijdragen aan een sociaal rechtvaardige en duurzame wereld. In de beleidsonderzoeken wordt het beleggingsbeleid en de bedrijfsvoering van verzekeraars systematisch vergeleken en beoordeeld. In praktijkonderzoeken wordt voor een specifiek thema beoordeeld of de beleggingen van een verzekeringsgroep in lijn zijn met (inter)nationale richtlijnen voor duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

 

Share Button