IMVO-convenant verzekeringssector na zomer verder vanuit nieuwe opzet en aanpak

Het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen in de Verzekeringssector (IMVO-convenant) loopt na vijf jaar af. In die periode heeft de verzekeringssector flinke stappen gezet om verantwoorde, duurzame keuzes te maken in het beleggingsbeleid.

In de Jaarrapportage 2022 staan de acties van de convenantspartijen, het vijfde en daarmee laatste convenant jaar dat op 5 juli 2023 eindigt. In december volgt het laatste monitoringsrapport van de onafhankelijke monitoringscommissie. Daar zal niet alleen uit blijken hoe de sector ervoor staat met het uitvoeren van verantwoord beleggingsbeleid conform internationale richtlijnen. Maar ook tot welke resultaten de vijfjarige samenwerking tussen verzekeraars, ngo’s en de overheid heeft geleid.

De vijf jaar focus op het beleggingsbeleid vormt een solide basis om te voldoen aan toekomstige IMVO-wetgeving én voor verdere samenwerking. Daar willen de betrokken partijen graag op voortbouwen. Daarom vinden er gesprekken plaats over deze toekomstige samenwerking. De voorgestelde nieuwe aanpak loopt parallel aan de blijvende aandacht voor verantwoord beleggen. De focus ligt daarbij op het voldoen aan internationale richtlijnen voor verantwoord beleggingsbeleid (de basis op orde), nieuwe (Europese) wet- en regelgeving voor verantwoord beleggen en de uitvoering van het beleggingsbeleid via vermogensbeheerders.

Kern nieuwe aanpak

Het Verbond zet in op vrijwillige, projectmatige samenwerking op thema’s om zo concrete impact te maken. De projecten en bijbehorende doelstellingen staan in een vast format. Dit format geeft houvast aan alle deelnemende partijen vanuit heldere doelstelling(en), tijdpad, duidelijk te nemen acties, en wie wat gaat doen vanuit welke beschikbare capaciteit. De projectgroepen bestaan uit verzekeraars, geïnteresseerde financiële instellingen en partijen, zoals ngo’s, wetenschappers en/of ministeries. De Verbondscommissie van CIO’s (Chief Investment Officers) gaat het Verbondsbestuur adviseren over thema’s die de sector kan oppakken. Deze commissie wordt ondersteund door een nieuw te formeren groep van duurzaamheidsexperts bij verzekeraars. Een adviescollege van stakeholders adviseert de sector ‘van buitenaf’ over mogelijke relevante thema’s. Het is aan verzekeraars om te bepalen of zij, vanuit beschikbare capaciteit en kennis, deelnemen aan projecten. De behaalde resultaten en impact zijn openbaar. De nieuwe structuur wordt na de zomer ingevoerd.

Over het convenant

Mede op initiatief van het Verbond kent de sector sinds 2012 de Code duurzaam beleggen. In 2018 is deze code grondig geactualiseerd via het IMVO-convenant Verzekeringssector. Dat convenant is opgesteld in samenspraak met ministeries en maatschappelijke organisaties en heeft een looptijd van vijf jaar. Ondertekenaars zijn het Verbond van Verzekeraars en Zorgverzekeraars Nederland namens alle verzekeraars die lid zijn van de brancheorganisaties. Ook hebben vijf ngo’s en twee ministeries het IMVO-convenant ondertekend. De deelnemende verzekeraars zijn samen goed voor zo’n 450 miljard euro belegd vermogen. Doel is internationaal maatschappelijk verantwoord te beleggen en zo een bijdrage te leveren aan een duurzame wereld. De partijen werken samen onder leiding van een onafhankelijk voorzitter, de SER begeleidt deze multi-stakeholder samenwerking.

Share Button