Eindevaluatie IMVO-convenant pensioenfondsen

Het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen heeft in vier jaar tijd zichtbare resultaten behaald. Het is echter niet gelukt om alle afspraken te behalen en daarom is het zaak om de investering die de convenantspartijen hebben gedaan in kennis, instrumenten en samenwerkingsverbanden te blijven benutten. Op die manier kunnen de pensioenfondsen de ingezette verankering van de OESO-richtlijnen en UNGP’s in hun beleggingsketens verder brengen. De sector wil via stakeholderdialogen pensioenfondsen blijven ondersteunen met hun due diligence-activiteiten.

De onafhankelijke Monitoringscommissie concludeert in haar vierde rapport dat vooruitgang is geboekt bij de implementatie van de OESO-richtlijnen en daarmee in de verankering van de zes ESG due diligence-stappen in de beleggingsketen. Pensioenfondsen hebben aanpassingen doorgevoerd in hun beleggingsbeleid en een aantal pensioenfondsen heeft bepalingen daarvan in een of meerdere nieuwe contracten met uitbestedingspartners overgenomen. De implementatie bleek op bepaalde onderdelen moeilijker dan verwacht. Vooral het benoemen en beschrijven van de zes individuele due diligence-stappen, het benoemen van thematisch beleid op basis van ESG-risicobeoordeling en de implementatie in contracten met uitbestedingspartijen. Het rapport gaat zowel over het laatste convenantsjaar als over de gehele convenantsperiode (december 2018 – december 2022).

Nagenoeg alle van de 75 deelnemende pensioenfondsen hebben stappen gezet in de implementatie van de OESO-richtlijnen en UN Guiding Principles (UNGP’s) in hun beleid en beleggingsketen. Tegelijkertijd moet geconstateerd worden dat de doelstelling van sectorbrede implementatie niet is gerealiseerd. Vijf pensioenfondsen hebben alle van toepassing zijnde sub-indicatoren geïmplementeerd en laten daarmee zien dat volledige implementatie van convenantafspraken mogelijk is. In het convenant is afgesproken dat pensioenfondsen verder zullen gaan met implementatie van de due dilligence-stappen, ook nadat het convenant is afgelopen.

Daarnaast hebben twaalf pensioenfondsen samengewerkt met ngo’s, vakbonden en de overheid om collectief invloed aan te wenden om negatieve impacts van beleggingen op samenleving en milieu te mitigeren in zes casussen. De convenantspartijen hebben veel geïnvesteerd in de opbouw van netwerken en in collectief engagement. Dit heeft zich echter nog niet vertaald tot ‘impact on the ground’.

Aanbevelingen

De Monitoringscommissie vat haar aanbevelingen voor de toekomst samen rond drie begrippen: urgentie (bij pensioenfondsen en bij de voorwaarde scheppende rol van de overheid), samenwerking (tussen de voormalige convenantspartijen, ook voor kleine pensioenfondsen biedt sectorale samenwerking meerwaarde) en transparantie (o.a. om beter inzicht te krijgen in het effect van genomen maatregelen). Om deze beweging voort te zetten, is de goed functionerende en faciliterende rol van de Pensioenfederatie en de overheid onontbeerlijk.

Goede basis

Pieter van der Gaag was de onafhankelijke voorzitter van het convenant: “Met genoegen kijk ik terug op deze convenantsperiode waarin partijen intensief hebben samenwerkt. De volledige implementatie bleek op bepaalde onderdelen moeilijker dan verwacht bij aanvang van het convenant. Hoewel de volledige doelstellingen van het convenant niet behaald zijn, laten de resultaten gelukkig zien dat een groot deel van de pensioenfondsen goed op weg is. Ik ben dan ook blij dat de Pensioenfederatie de handschoen oppakt om de geleerde lessen niet verloren te laten gaan en via stakeholderdialogen blijft werken aan de convenantsdoelen.”

Vervolg

De Stuurgroep blijft de pensioenfondsen oproepen, die nog niet geheel voldoen na einddatum van het convenant, om alsnog de afspraken te implementeren. De Pensioenfederatie is eind 2023 gestart met stakeholderdialogen om de samenwerking voort te zetten.

Lees de hele reactie van de Stuurgroep van het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen op het monitoringsrapport.

Share Button