Investeringsfonds Duurzame Landbouw van start

Boeren en tuinders met plannen om de bedrijfsvoering te verduurzamen kunnen vanaf heden een aanvraag doen voor het Investeringsfonds Duurzame Landbouw (IDL) bij het Nationaal Groenfonds. Het gaat om een pilot gefinancierd door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) met een fondsvermogen van 9 miljoen euro. Zo’n 35 agrarische bedrijven kunnen dit jaar een beroep doen op het IDL.

Agrarische bedrijven die willen investeren in verduurzaming krijgen die plannen vaak niet gefinancierd, vanwege het onzekere rendement van de investeringen op korte en lange termijn. Het Investeringsfonds biedt deze ondernemers extra financiering om de transitie naar duurzame landbouw vorm te geven.

Het Nationaal Groenfonds maakt het fonds operationeel en gaat ervaring opdoen met deze nieuwe aanpak, die inspeelt op duurzame initiatieven vanuit de sector zelf. ‘Wij financieren projecten die bijdragen aan de kwaliteit van onze groene leefomgeving in de breedste zin van het woord. Het IDL helpt ons de boeren en tuinders financieel nog eens extra te ondersteunen bij hun stappen naar verduurzaming’, aldus Jean Paul Schaaij, directeur van het Nationaal Groenfonds.

Aantrekkelijke lening

Per bedrijf is maximaal 400.000 euro beschikbaar. De financiële condities zijn soepel: ondernemers hoeven nauwelijks rente te betalen en de eerste jaren niet af te lossen. Wel moet er sprake zijn van private cofinanciering. De investeringen moeten dus voor een deel ook gefinancierd worden uit andere bronnen (bijvoorbeeld banken, crowdfunding, andere fondsen of familie).

Sturen op doelen

Ondernemers die een beroep willen doen op het IDL moeten investeren in aantoonbare verbeteringen op het gebied van duurzaamheid. Dat gaat niet om specifieke maatregelen, maar om het bereiken van doelen. Een daling van de emissie van stikstof staat daarbij voorop. Het IDL hanteert nog zeven andere duurzaamheidsdoelstellingen: minder gewasbeschermingsmiddelen, minder broeikasgassen, minder nitraat uitspoeling, toename biodiversiteit, betere bodem, circulaire inzet van veevoer en verbetering van diergezondheid en -welzijn. Op tenminste vier van deze terreinen moet ook vooruitgang worden geboekt.

Minister Schouten: ‘Ik ben blij dat we nu een start maken met het Investeringsfonds als onderdeel van het Omschakelprogramma Duurzame Landbouw. Deze steun helpt het boerenbedrijf toekomstbestendig te maken.’

Beoordelingscommissie

Een commissie van tien leden onder leiding van oud-bestuurder Geert Jansen gaat de aanvragen inhoudelijk beoordelen op duurzaamheid. Een van die leden is Alex Datema, melkveehouder in Groningen en voorzitter van BoerenNatuur: ‘Veel boeren en tuinders willen nieuwe stappen zetten in duurzaamheid maar blijven steken in ideeën, ook omdat financiering lastig te krijgen is. Wij willen die ondernemers oproepen om met concrete plannen te komen.’

Datema onderstreept dat het gaat om investeringen die leiden tot structurele veranderingen in de bedrijfsvoering. Alle agrarische bedrijfstypen komen in aanmerking. ‘Het gaat bij het Investeringsfonds echt om het bereiken van de duurzaamheidsdoelen. En het initiatief daarvoor ligt bij de boeren.’

De beoordelingscommissie bestaat uit:

Naam Functie Vakgebied
Geert Jansen Voorzitter Openbaar bestuur
Louise Vet Kerncommissie Biodiversiteit en stikstof landbouw
Jan Willem Erisman Kerncommissie Kringlooplandbouw en stikstofemissie landbouw
Martin Scholten Kerncommissie Kringlooplandbouw
Natasja Oerlemans Lid Landbouw & biodiversiteit, stikstof
Anne van Doorn Lid Natuurinclusieve landbouw
Pieter de Wolf Lid Open teelten en circulariteit
Alex Datema Lid Melkveehouder
Daniëlle de Nie Lid Bodemkundige, water en biodiversiteit
Han Swinkels Lid Veehouderij, agrarisch adviseur
Roelof Balk Secretaris zonder stemrecht Publiek-private financiering en fondsen
Share Button