Pensioenfondsen worstelen met SFDR

Bron
Caseis

Partner

Uit een jaarlijkse enquête van CACEIS Nederland onder 30 kleine en middelgrote Nederlandse pensioenfondsen, opgesteld in samenwerking met de VBDO, komt naar voren dat door onduidelijkheid in de SFDR de meerderheid (65%) van de fondsen kiest voor vrijstelling voor de artikel 4-rapportage. 81% van de pensioenfondsen geeft aan meer te willen doen op het gebied van duurzaamheid. Ten opzichte van vorig jaar is een grote stijging te zien in het aantal pensioenfondsen dat één of meerdere Sustainable Development Goals (SDG)-doelen heeft geïntegreerd in het ESG-beleid: van 58% in 2020 naar 81% in 2021. Koplopers zijn nog steeds de milieudoelstellingen. Invulling geven aan SFDR en de eerste taxonomiedoelen staat hoog op de duurzaamheidsagenda. 

Het is de tweede keer dat CACEIS een uitvraag onder 30 pensioenfondsen over hun ESG-beleid heeft gedaan. De meerderheid van de pensioenfondsen heeft ESG-doelstellingen verankerd in haar beleid. De meest voorkomende elementen hierin zijn een uitsluitingsbeleid, ESG-integratie en engagement. Engagement heeft het afgelopen jaar de grootste stijging laten zien. Productcategorieën die het meest uitgesloten zijn om in te investeren zijn controversiële wapens, tabak, thermische kolen, nucleaire energie, en teerzanden. Het ESG-beleid is meestal gebaseerd op de UN Global Compact, de UN PRI en het IMVB-convenant. Ook komt naar voren dat de kwaliteit en beschikbaarheid van data pensioenfondsen ervan weerhoudt ESG-criteria toe te passen op al de vermogenscategorieën van het fonds.

Xander Urbach, Senior Projectmanager van de VBDO benchmark ‘duurzaam beleggen door pensioenfondsen’: “De enquête sluit mooi aan op ons eigen onderzoek onder de 50 grootste, Nederlandse pensioenfondsen dat aankomende maandag wordt gepubliceerd. We zien een interessante ontwikkeling. De kleinere fondsen kunnen bijvoorbeeld steeds meer gebruik maken van ambitieuze tools zoals de Paris-aligned benchmark van de Europese Commissie, wat ze in een aantal gevallen ook doen. Dit biedt de kleinere fondsen de mogelijkheid om op korte tot middellange termijn leiderschapspositie over te nemen van grotere fondsen”.

SFDR

Op 10 maart 2021 zijn de eerste regels uit de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) in werking getreden. In de SFDR wordt onderscheid gemaakt tussen financiële producten die duurzame beleggingen ten doel hebben (artikel 9-producten) en financiële producten die duurzame kenmerken promoten (artikel 8-producten). Een derde categorie zijn de financiële producten die niet als duurzaam worden gepromoot (artikel 6-producten). De meeste pensioenfondsen classificeren de pensioenregeling als artikel 6 en 8, beide 46%. Slechts 8% kiest ervoor om de regeling te classificeren als artikel 9.

Het staat een pensioenfonds met minder dan 500 werknemers vrij om voor de vrijstellingsmogelijkheid te kiezen voor de artikel 4-rapportage. Maar liefst 65% van de fondsen kiest vooralsnog voor deze mogelijkheid. De meest genoemde reden is de onduidelijkheid over de Level 2-vereisten. Iets meer dan de helft van de fondsen heeft gekozen voor een ESG-benchmark. Hierbij wordt het vaakst gekozen voor de ESG-benchmarks van benchmarkprovider MSCI.

Outsourcen van ESG-rapportages

De meeste fondsen kiezen ervoor om één of meerdere informatieverplichtingen die voortvloeien vanuit SFDR, uit te besteden. Zo kiest 60% voor uitbesteding van de productniveaurapportage welke verplicht is voor fondsen die zichzelf classificeren als artikel 8 of 9. Ongeveer de helft van de fondsen kiest voor outsourcing van de entiteitsniveau- en taxonomierapportage. Slechts 24% van de geënquêteerden kiest ervoor om geen van de rapportageverplichtingen uit te besteden. Bij de meeste pensioenfondsen worden duurzaamheidsrapportages nog verzorgd door de Fiduciair Managers of Asset Managers. Asset Managers lijken iets aan marktaandeel te verliezen aan Asset servicers en Fiducair managers.

Intrinsieke motivatie

Uit het onderzoek komt verder naar voren dat de drijvende factoren van pensioenfondsen om met duurzaamheid bezig te zijn, komt door de intrinsieke motivatie van bestuurders en door kansen en risico’s voor de portefeuille. Ook de verplichting vanuit wet- en regelgeving wordt steeds vaker genoemd. ESG-risicomanagement zal naar verwachting steeds belangrijker worden. Momenteel maakt 51% van de ondervraagden gebruik van scenario-analyses en stresstesten om ESG-risico’s in kaart te brengen. Tenminste 38% verwacht dit in de toekomst te gaan doen.

Download hier de infographic met de belangrijkste resultaten van de enquête.

Share Button