Ratings op ESG-gebied: Europese Raad en Parlement bereiken akkoord

Bron
EU

De Raad en het Europees Parlement hebben overeenstemming bereikt over een voorstel voor een verordening inzake ratingactiviteiten op ecologisch, sociaal en governancegebied (ESG). Doel is het vertrouwen van beleggers in duurzame producten te vergroten.

ESG-ratings geven een indicatie van het duurzaamheids­profiel van ondernemingen of financiële instrumenten: ze beoordelen hun blootstelling aan duurzaamheids­risico’s en hun impact op de samenleving en het milieu. ESG-ratings hebben steeds meer invloed op de werking van kapitaalmarkten en op het vertrouwen van beleggers in duurzame producten.

“Ik ben zeer tevreden met dit akkoord. Hoe groter het vertrouwen van de belegger dankzij transparante en gereguleerde ESG-ratings, hoe sneller we een maatschappelijk verantwoorde en duurzame toekomst tegemoet gaan.” – Vincent Van Peteghem, minister van Financiën van België

De nieuwe regels moeten de betrouwbaarheid en vergelijkbaarheid van ESG-ratings verbeteren, door de transparantie en integriteit van de activiteiten van ratingaanbieders te vergroten en belangen­conflicten te voorkomen.

ESG-ratingaanbieders staan voortaan onder toezicht van de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA), die hun de nodige vergunning verleent. Ook moeten ze voldoen aan transparantie­voorschriften, met name wat hun methodes en informatiebronnen betreft.

Belangrijkste onderdelen van het voorlopig akkoord

De Raad en het Parlement verduidelijken wanneer ESG-ratings onder het toepassingsgebied van de verordening vallen en gaan dieper in op de toepasselijke vrijstellingen. Ook het territoriale toepassingsgebied van de verordening wordt beter afgelijnd, doordat wordt omschreven wat “actief zijn in de EU” betekent.

Financiële­markt­deelnemers of financieel adviseurs die bij hun marketing­communicatie ESG-ratings openbaar maken, moeten op hun website vermelden welke methodes ze daarvoor gebruiken. Hiervoor werd de verordening informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector gewijzigd.

In het akkoord wordt verduidelijkt dat bij ESG-ratings rekening wordt gehouden met factoren op het gebied van milieu, sociale zaken, mensen­rechten en governance. Het wordt mogelijk afzonderlijke E-, S- en G-ratings te geven. Bij een afzonderlijke rating moet wel het gewicht van de E-, S- en G-factoren uitdrukkelijk worden vermeld.

In de EU gevestigde ESG-ratingaanbieders moeten een vergunning aanvragen bij de ESMA. Buiten de EU gevestigde ESG-ratingaanbieders die in de EU actief willen zijn, moeten hun ESG-ratings laten goedkeuren door een ESG-ratingaanbieder met een EU-vergunning, erkend zijn op basis van een kwantitatief criterium of opgenomen zijn in het EU-register van ESG-ratingaanbieders op basis van een gelijkwaardigheids­besluit voor het land van herkomst, na overleg tussen de ESMA en de bevoegde autoriteit van het derde land.

De Raad en het Parlement voerden een lichtere, tijdelijke en facultatieve registratieregeling in van 3 jaar voor kleine ondernemingen en groepen die ESG-ratings aanbieden. Voor kleine ESG-ratingaanbieders die voor deze lichtere regeling kiezen, staan de toezicht­vergoedingen in verhouding tot de mate van ESMA-toezicht. Zij moeten voldoen aan een aantal algemene organisatorische en governance­beginselen, en aan eisen inzake transparantie tegenover publiek en gebruikers. De ESMA kan van hen ook informatie verlangen, en onderzoeken en inspecties ter plaatse uitvoeren. Wanneer kleine aanbieders uit deze tijdelijke regeling stappen, moeten zij voldoen aan alle bepalingen van de verordening, ook wat betreft governance en toezicht­vergoedingen.

Als kleine aanbieders aan de voorwaarden voldoen, kan de ESMA voor bepaalde eisen een vrijstelling toekennen. Dit kan echter alleen in gerechtvaardigde gevallen en op basis van de aard, de schaal en de complexiteit van het bedrijf van de aanbieder en de aard en het gamma van de afgifte van ESG-ratings.

Het akkoord voorziet in het beginsel van scheiding tussen bedrijfsactiviteiten en andere activiteiten, waarbij ESG-ratingaanbieders de mogelijkheid hebben voor bepaalde activiteiten geen afzonderlijke juridische entiteit op te richten. Voorwaarde daarvoor is een duidelijk onderscheid tussen de activiteiten en maatregelen om belangenconflicten te voorkomen. Deze uitzondering geldt echter niet voor aanbieders die advies-, audit- of krediet­beoordelings­diensten verstrekken. ESG-ratingaanbieders kunnen toch benchmarks ontwikkelen indien er volgens de ESMA voldoende maatregelen zijn genomen om belangenconflicten te voorkomen.

Volgende stappen

Het voorlopige politieke akkoord moet nog door de Raad en het Parlement worden goedgekeurd, voordat de tekst formeel kan worden aangenomen. De verordening wordt dan 18 maanden na inwerkingtreding van toepassing.

Share Button