EU-taxonomie: Commissie raadpleegt experts over aanvullende gedelegeerde handeling betreffende bepaalde nucleaire en gasactiviteiten

De Europese Commissie is  begonnen met het overleg met de deskundigengroep van de lidstaten inzake duurzame financiering en het platform voor duurzame financiering over de ontwerptekst voor een aanvullende gedelegeerde handeling betreffende bepaalde gas- en nucleaire activiteiten. De EU-taxonomie stuurt en mobiliseert particuliere investeringen in activiteiten die nodig zijn om binnen 30 jaar klimaatneutraliteit te bereiken. De energiemix in Europa verschilt momenteel van lidstaat tot lidstaat. Sommige delen van Europa maken nog steeds intensief gebruik van steenkool, waarbij veel koolstof wordt uitgestoten. De taxonomie omvat energieactiviteiten die de lidstaten in staat stellen om uit verschillende posities naar klimaatneutraliteit te evolueren.

De Commissie houdt rekening met wetenschappelijk advies, de huidige technologische vooruitgang en uiteenlopende transitieproblemen in de lidstaten. Op basis daarvan is de Commissie van mening dat aardgas en kernenergie de overgang naar een hoofdzakelijk op hernieuwbare energiebronnen gebaseerde toekomst kunnen faciliteren. Binnen het taxonomiekader zou dit betekenen dat deze energiebronnen onder duidelijke en afgebakende omstandigheden worden ingedeeld (bijvoorbeeld moet gas afkomstig zijn uit hernieuwbare bronnen of tegen 2035 lage emissies hebben), met name omdat zij bijdragen tot de transitie naar klimaatneutraliteit.

Daarnaast zal de Commissie, met het oog op transparantie, de gedelegeerde handeling betreffende de openbaarmaking van taxonomieën wijzigen zodat investeerders kunnen vaststellen of en in welke mate activiteiten gas- of nucleaire activiteiten omvatten, zodat zij een weloverwogen keuze kunnen maken.

De activiteiten die onder deze aanvullende gedelegeerde handeling vallen, zouden de uitfasering van schadelijkere bronnen, zoals steenkool, versnellen en ons in de richting van een meer koolstofarme, groenere energiemix doen evolueren.

Net als voor de andere activiteiten in het kader van de taxonomieverordening zullen de criteria voor gas- en nucleaire activiteiten worden geactualiseerd naarmate de technologie zich ontwikkelt.

Volgende stappen

Het platform voor duurzame financiering en de deskundigengroep van de lidstaten inzake duurzame financiering moeten worden geraadpleegd over alle gedelegeerde handelingen in het kader van de taxonomieverordening, gezien hun in de taxonomieverordening bepaalde rol als deskundigen. Zij hebben tot 12 januari om een bijdrage te leveren.

De Commissie zal de bijdragen analyseren en de aanvullende gedelegeerde handeling formeel goedkeuren in januari 2022. Vervolgens wordt de handeling ter toetsing aan de medewetgevers toegezonden.

Net als bij de eerste gedelegeerde verordening Klimaat hebben het Europees Parlement en de Raad (die de bevoegdheid tot vaststelling van deze gedelegeerde handeling aan de Commissie hebben gedelegeerd) vier maanden de tijd om het document te toetsen en, indien zij dat nodig achten, bezwaar te maken. In overeenstemming met de taxonomieverordening kunnen beide instellingen om twee maanden extra voor de toetsing verzoeken. De Raad heeft het recht om bezwaar te maken als er een omgekeerde versterkte gekwalificeerde meerderheid is. Dat betekent dat ten minste 72% van de lidstaten (oftewel ten minste 20 lidstaten) met ten minste 65% van de EU-bevolking nodig is om bezwaar te maken tegen de gedelegeerde handeling. Voor het Europees Parlement is dat bij meerderheid (d.w.z. ten minste 353 EP-leden) in de plenaire vergadering.

Zodra de toetsingsperiode voorbij is en geen van de medewetgevers bezwaar heeft gemaakt, treedt de (aanvullende) gedelegeerde handeling in werking en is deze van toepassing.

Achtergrond

De EU-taxonomie is een robuust, wetenschappelijk onderbouwd transparantie-instrument voor bedrijven en beleggers. Het zorgt voor een gemeenschappelijke taal die beleggers kunnen gebruiken wanneer zij beleggen in projecten en ondernemingen met een aanzienlijke positieve impact op klimaat en milieu. Er worden ook openbaarmakingsverplichtingen ingevoerd voor ondernemingen en financiëlemarktdeelnemers.

Share Button