ESG-integratie: hoe werkt het? Voorbeelden?

De betekenis van verantwoord beleggen is voor elke  vermogensbeheerder anders en de definitie van ESG-integratie (milieu, maatschappij en bestuur) bestrijkt een breed spectrum. De strikte definitie van NN Investment Partners (NN IP) bepaalt dat elke beleggingsbeslissing alle drie ESG-factoren aantoonbaar en consistent moet integreren. Wij hebben al ons beheerd vermogen volgens deze strikte definitie beoordeeld en zijn er trots op dat wij ESG-criteria consistent integreren in het merendeel van ons beheerde vermogen. In onze komende reeks “ESG in….” zullen we verder uitleggen hoe we duurzaamheidscriteria integreren binnen verschillende beleggingscapaciteiten.

In totaal integreren we in 66%, ofwel EUR 176 miljard, van ons beheerde vermogen consistent ESG-criteria [1]. Dit cijfer getuigt van onze grote toewijding aan een consistente en diepgaande ESG-integratie. Door het toepassen van duurzaamheidscriteria in ons gehele beleggingsproces kunnen we data van hogere kwaliteit verzamelen en sterkere en duurzamere resultaten bereiken voor onze klanten en voor de maatschappij als geheel. Omdat wij oprecht geloven in de waarde van ESG-integratie – voor beleggers en voor de wereldwijde gemeenschap – streven we er voortdurend naar om voorop te lopen in verantwoord beleggen.

Zelfs binnen individuele vermogensbeheerders, waaronder NN IP, varieert de ESG-toepassing per productreeks en strategie. Hoewel ESG-criteria nog niet volledig zijn ingebed in sommige van onze strategieën, heeft dit vooral te maken met de aard van de beleggingscategorie of de portefeuilleconstructie. Wij blijven ons inzetten om ons ESG-integratieproces waar mogelijk uit te breiden naar andere strategieën.

Focus op materiële onderwerpen, ondersteund door de juiste gegevens

Een succesvolle integratie van ESG-criteria in het beleggingsproces hangt volgens ons af van twee factoren. De eerste is het vermogen om de capaciteit van ondernemingen om waarde te creëren, te koppelen aan materiële langetermijnvraagstukken waar zij mee te maken kunnen krijgen. De overgang naar groene energiebronnen kan bijvoorbeeld een bedreiging vormen voor het vermogen van traditionele energieleveranciers om waarde te creëren voor beleggers, tenzij zij zich aanpassen aan nieuwe vormen van energieopwekking. De tweede is het vinden van relevante data van hoge kwaliteit.

Bij NN IP hebben wij in nauwe samenwerking met onze analisten en portfoliomanagers een eigen materialiteitskader ontwikkeld om te bepalen welke issues van materieel belang zijn voor de effecten waarin wij beleggen en om onze aanpak van ESG-integratie te optimaliseren. Dit kader is toekomstgericht, wat voor beleggers het meest waardevolle soort data oplevert. Veel ESG-gegevens die beschikbaar zijn richten zich op het verleden en worden slechts jaarlijks gepubliceerd, waardoor ze minder bruikbaar kunnen zijn.

Als onderdeel van ons materialiteitskader identificeren onze beleggingsexperts eerst materiële ESG-kwesties per onderneming, per sector en per land. Vervolgens evalueren we de prestaties van elk bedrijf op elk materieel ESG-vraagstuk. We kijken naar de combinatie van ESG-factoren binnen een bedrijf en hoe goed deze zich vertalen naar de zakelijke strategie van het bedrijf.

Tijdens deze stap bespreken en analyseren we mogelijke controverses en effecten. Een van de 16 materiële onderwerpen die wij analyseren bestaat bijvoorbeeld uit innovatie en kansen op milieugebied, een materiële factor voor de sector van de huishoudelijke en persoonlijke producten. Bij de analyse van dit onderwerp onderzoeken we hoe het bedrijf actief bezig is met het nastreven van milieu-innovatie en gerelateerde kansen. Herkent het bedrijf verpakkingen en afval als een belangrijk vraagstuk? Is het bedrijf vastbesloten om zijn afvalimpact te verminderen door alternatieven voor plastic te introduceren, zoals recyclebare, herbruikbare en composteerbare verpakkingen?

Dit onderstreept ook onze focus op duurzame oplossingen. Bedrijven die duurzame oplossingen zoals alternatieven voor kunststoffen in hun processen opnemen, kunnen op lange termijn profiteren van een concurrentievoordeel ten opzichte van collega’s die zich minder snel aanpassen. We houden hier rekening met verschillende elementen. Heeft het bedrijf bijvoorbeeld een beleid om het gebruik van duurzame verpakkingen te stimuleren? Zijn er productlijnen van het bedrijf ontworpen om positieve milieueffecten te hebben en heeft het bedrijf hiervoor expliciete doelen gesteld? We nemen deze beoordeling op in onze beleggingsanalyse en bespreken de voortgang van deze onderwerpen iedere keer dat we met het bedrijf in gesprek gaan.

We streven ook naar rechtstreeks en regelmatig engagement met de bedrijven waarin we belegd zijn. In de voortdurende dialoog die hieruit voortvloeit, leggen wij sterk de nadruk op ESG-onderwerpen, waaronder de mate van transparantie. Dit helpt ons om ESG te integreren en te streven naar betere en duurzamere beleggingsresultaten. Deze engagementinspanningen richten zich op alle drie ESG-factoren, in lijn met onze holistische benadering van ESG-integratie. Zo hebben we veel gesprekken gevoerd met een drankenproducent die goed scoort op duurzaamheidsdoelstellingen en milieuvoetafdruk. Het governance-profiel van het bedrijf is echter zwak en een reden voor ons om voorzichtig te zijn.

Uiteindelijk willen we beter begrijpen hoe goed een bedrijf is voorbereid op verandering en welke impact dit kan hebben op zijn waardecreatie. Materiële ESG-kwesties veranderen in de loop van de tijd immers qua relevantie en impact.

Het tweede kernelement van ons ESG-beleggingsproces is een diepgaande data-analyse, inclusief het identificeren van de “juiste” gegevens. ESG-data zijn er in allerlei vormen, die niet allemaal relevant voor ons zijn. Onze nadruk ligt op kwalitatief betere data over de materiële kwesties en waardecreatiestrategie van een bedrijf, waarbij bij voorkeur toekomstgerichte elementen zijn geïntegreerd. Naast onze eigen analyse van ESG-gegevens en alternatieve data, hebben we veel belangstelling voor alternatieve datasets die nieuwe trends in beeld brengen. Een bron van dit soort data is TruValueLabs (TVL), dat kunstmatige intelligentie toepast op ongestructureerde ESG-gegevens, waarbij gebruik wordt gemaakt van informatie uit andere bronnen dan die waarover het bedrijf gerapporteerd heeft. Dit vormt een aanvulling op de ESG-gegevens die we van meer traditionele aanbieders ontvangen en geeft ons een nieuwe invalshoek om naar ESG-prestaties te kijken.

Een duurzamere samenleving creëren

Onze inspanningen op het gebied van ESG-integratie hebben aangetoond dat een consequente ESG-integratie ons in staat stelt om potentiële waarde te ontsluiten door de bijbehorende risico’s en kansen te identificeren. Bovendien kan ESG-integratie in de context van de wereldwijde markten bedrijven en overheden stimuleren om kapitaal duurzamer aan te wenden. De groei van op duurzaamheid gerichte fondsen in de afgelopen decennia betekent dat er meer kapitaal dan ooit wordt geïnvesteerd in het creëren van een duurzamere samenleving. Maar als we een betere wereld voor onze kinderen willen opbouwen, is er meer nodig.

Om onze ambities op het gebied van verantwoord beleggen te realiseren, moeten we ons wanneer ook mogelijk blijven inzetten, en relevante, kwalitatief hoogwaardige data in beeld brengen die we kunnen gebruiken als een middel om meer inzicht te krijgen in ESG-gerelateerde risico’s en kansen. Consistente betrokkenheid en een beter datagebruik kunnen leiden tot een beter risico-rendementsprofiel in beleggingsportefeuilles en uiteindelijk bijdragen aan een duurzamer financieel systeem. Dit zal op zijn beurt duidelijke voordelen opleveren voor onze klanten en voor de wereld als geheel.

[1] Cijfers per 30 juni 2019

Valentijn van Nieuwenhuijzen, Chief Investment Officer bij NN Investment Partners

Share Button