SFDR vereisten voor AIFM light-beheerders uitgelegd

Het is lange tijd onduidelijk geweest of AIFM light-beheerders nu wel of niet onder de verplichtingen van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) zouden vallen. Een Q&A van de Europese Commissie (EC), gepubliceerd op 14 juli 2021, gaf eindelijk duidelijkheid: de SFDR is wel degelijk van toepassing op AIFM light-beheerders. Maar aan welke eisen moeten ze voldoen? Robert Slange, consultant bij Charco & Dique, licht het toe.

Welke regels gelden voor AIFM light-beheerders?

Op basis van de Wft hoeven AIFM light-beheerders geen vergunning te hebben. Ze hoeven zich alleen te registreren bij de toezichthouder (in Nederland: AFM), waarbij een beperkt aantal gegevens wordt geregistreerd. Ook moeten zij jaarlijks financiële gegevens rapporteren aan DNB.

De verdere verplichtingen vanuit de AIFM-richtlijn gelden niet voor AIFM light-beheerders. Wel moeten ze zich in Nederland – op het terrein van het financieel toezicht – houden aan de eisen vanuit onder meer de Sanctiewet, Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Marktmisbruik Verordening. Wanneer de beleggingsinstellingen ook worden aangeboden aan niet-professionele beleggers, dient er daarnaast een Essentieel Informatie Document uit de PRIIPS Verordening te worden opgesteld en verstrekt.

Wat moet een AIFM light-beheerder nu doen voor de SFDR?

Allereerst moet u als AIFM-light beheerder beseffen dat de SFDR ook voor u relevant is. U moet dus in actie komen om de SFDR transparantie verplichtingen te implementeren. De Verordening is al per 10 maart 2021 in werking getreden. Actie is dus hoognodig, zeker nu in juli 2021 duidelijkheid over de toepasselijkheid van de SFDR door de Europese Commissie is gegeven.

Voor de implementatie is het onderscheid in verplichtingen voor de entiteit (de beheerder) en voor de door hem beheerde producten (beleggingsinstellingen) van belang. De SFDR bepaalt dat sommige informatie op de website van de beheerder moet staan en andere informatie in precontractuele informatie (en in periodieke informatie) met betrekking tot het product. Welke productinformatie in precontractuele (en periodieke informatie) moet worden opgenomen hangt af in hoeverre een product geclassificeerd is als “grijs”, lichtgroen” of “donkergroen”.

Voor een overzicht van basis verplichtingen en hoe deze kunnen worden geïmplementeerd verwijzen wij naar ons artikel over de impact van de SFDR voor financiële ondernemingen die zich niet (expliciet) richten op duurzaamheid.

Hieronder kunt u lezen hoe u als AIFM-light beheerder om kan gaan met transparantieverplichtingen uit de SFDR onderverdeeld in entiteitsinformatie en productinformatie.

1. Entiteitsinformatie

Website verplichtingen

Uit verschillende artikelen van de SFDR vloeit voort dat een vergunninghoudende AIF-beheerder een website moet hebben waarop bepaalde informatie moet staan. Logischerwijs geldt dat dan ook voor AIFM light-beheerders. In de praktijk zien we echter dat nog niet alle  “gewone” AIF-beheerders met een vergunning een website hebben. Vanuit de AIFM-richtlijn bestaat die verplichting er namelijk niet.

Voor AIFM light-beheerders die voor de vrijstelling van de AIF vergunning gebruik maken van het criterium dat ze hun beleggingsinstellingen aan minder dan 150 personen aanbieden, zit hier wel een issue. Op het moment dat de AIFM light-beheerder bij het implementeren van de SFDR ook productinformatie op de website zou plaatsen, kan gesteld worden dat dan aan meer dan 150 personen producten worden aangeboden. Daardoor zou er geen beroep meer kunnen worden gedaan op de vrijstelling, waardoor de AIFM light beheerder vergunningplichtig wordt.

Om dit te vermijden, is het een oplossing om alleen de algemene SFDR informatie over de entiteit op de website te delen. De product informatie kunt u delen via een secure log die alleen is in te zien voor deelnemers.

Hieronder gaan we in op de verplichtingen van de SFDR die op de website moeten worden gepubliceerd op het niveau van de entiteit.

– Informatie over integratie duurzaamheidsrisico’s in beleggingsbeleid

De SFDR bepaalt dat u duurzaamheidsrisico’s moet integreren in uw beleggingsbeslissingsproces. Deze verplichting geldt ongeacht of u zich als AIFM light-beheerder wilt bezighouden met duurzaamheid. Dit betekent dat AIFM light-beheerders moeten nagaan of het materiële risico bestaat dat de waarde van een belegging kan dalen als resultaat van een gebeurtenis op duurzaamheidsgebied. Op de website moet u aangegeven hoe dit proces is ingericht. Deze verplichting en vervolgens, wat de invloed op het rendement van de beleggingen kan zijn, dient u ook in de precontractuele informatie op te nemen.

– Informatie over meenemen ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren

Op grond van artikel 4 SFDR moet u als AIFM light-beheerder via een verklaring op de website aangeven in hoeverre u de negatieve effecten van uw beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren meeneemt.

Worden deze deze effecten niet meegenomen? Dan moet u de redenen daarvoor aangeven, en eventueel wanneer deze in de toekomst wel worden meegenomen. Hier heeft u dus een keuze; comply or explain.

Hoe dan ook zal deze keuze ook in de precontractuele informatie moeten worden opgenomen. Bij het niet meenemen van de negatieve effecten geldt deze verplichting nu al. Bij het wel meewegen van deze effecten geldt deze verplichting uiterlijk per 30 december 2022.

– Informatie over beloningsbeleid

Volgens art 5 SFDR moet op de website van de beheerder informatie opgenomen worden over de wijze waarop het beloningsbeleid van de beheerder spoort met de integratie van duurzaamheidsrisico’s.

Nu zullen veel AIFM light-beheerders vanwege de beperkte omvang van de organisatie geen specifiek beloningsbeleid hebben (dit is ook niet verplicht).  Als er geen beloningsbeleid is, dan zou de verplichting uit artikel 5 SFDR onzes inziens niet van toepassing zijn en hoeft hier geen info over opgenomen te worden op de website. Heeft u wél een beloningsbeleid, dan moet u de integratie van duurzaamheidsrisico’s wel meenemen in het beloningsbeleid en in de informatie op uw website. U kunt ook overwegen om op de website aan te geven dat, omdat u geen beloningsbeleid heeft opgesteld, u ook niet hoeft aan te geven in hoeverre dat beleid strookt met de duurzaamheidsrisico’s.

2. Productinformatie

Precontractuele informatie

De SFDR vereist dat financiële producten, zoals beleggingsinstellingen, worden geclassificeerd als grijs, lichtgroen of donkergroen. De informatie hierover moet in de precontractuele informatie worden gedeeld met de eindbelegger. Wanneer u grijze producten aanbiedt zijn de vereisten daarvoor beperkter dan bij lichtgroene of donkergroene producten.

Gewone AIF-beheerders moeten een informatie memorandum of prospectus als precontractuele informatie hebben voor hun beleggingsinstellingen. Voor een AIFM light-beheerder is die verplichting er niet. Er zal dan ongetwijfeld aan (potentiële) deelnemers ook op enigerlei wijze documentatie/informatie worden verstrekt over de beleggingsinstelling  voordat deelnemers instappen.

Het is dan logisch dat de vereiste precontractuele informatie op grond van de SFDR in het hiervoor genoemde document wordt opgenomen (via bijvoorbeeld een annex). Voor closed end fondsen die eerder zijn aangeboden en die niet verhandelbaar zijn, hoeft voor de SFDR overigens geen aanpassing van precontractuele informatie plaats te vinden.

Nogmaals wijzen wij erop dat AIFM light-beheerders geen productinformatie op de algemene website moeten gaan publiceren. Voor productinformatie die precontractueel moet worden verstrekt, en verplicht op de website moet worden gepubliceerd – voor lichtgroene en donkergroene producten – kan dit via een secure log voor de deelnemer worden transparant worden gemaakt.

Periodieke informatie

Met betrekking tot periodieke informatie verwijst de SFDR voor vergunninghoudende AIF  beheerders naar het – op grond van de AIFM-richtlijn verplichte – jaarverslag van de beleggingsinstellingen. AIFM light-beheerders hoeven geen jaarverslag voor hun beleggingsinstellingen te hebben en zouden daartoe via de SFDR niet toe verplicht kunnen worden. Wel lijkt het logisch dat AIFM light-beheerders de eventueel vereiste periodieke SFDR-informatie over een beleggingsinstelling, verwerkt in bijvoorbeeld een jaarlijks terugkerende nieuwsbrief. Let wel, de periodieke informatieverstrekking op grond van de SFDR geldt alleen voor lichtgroene en donkergroene producten.

Share Button