Zet belang en begrip van de pensioendeelnemer voorop bij het toezicht op communicatie over duurzaamheid

De AFM moet vooral inzetten op begrijpelijke communicatie van pensioenfondsen over duurzaamheid. Deze boodschap geeft de Pensioenfederatie mee in een consultatie van de toezichthouder over een nieuwe Leidraad Duurzaamheidsclaims. De conceptversie van de Leidraad gaat uit van verschillende uitgangspunten, waaronder feitelijk juiste, concrete en dus ook begrijpelijke communicatie.

De Pensioenfederatie vindt de uitgangspunten logisch, maar merkt op dat ze met elkaar kunnen botsen. De duurzaamheidsaspecten van beleggingsbeleid zijn complex en verschillen per asset class. Het is onmogelijk om hier heel exact over te communiceren en tegelijkertijd aan te sluiten bij het kennisniveau van de gemiddelde deelnemer. Het overgrote deel van de deelnemers schrikt namelijk snel terug voor complexe en grote hoeveelheden informatie. Een juridisering van de communicatie als gevolg van de voorgestelde Leidraad zal niet bijdragen aan het begrip bij de deelnemer en zijn betrokkenheid bij zijn pensioen. Wij denken niet het effect dat de wetgeving beoogt.

Dit betekent natuurlijk niet dat pensioenfondsen feitelijk onjuist of vaag communiceren over duurzaamheid, maar enkel dat deze uitgangspunten wat de Pensioenfederatie betreft in een verdiepende laag kunnen staan. Daarnaast vereist Europese regelgeving al heel veel precieze en concrete informatie onder de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Zo kunnen geïnteresseerde deelnemers en belanghebbenden altijd op een gedetailleerder niveau het beleid rondom maatschappelijk verantwoord beleggen inzien.

De AFM zal naar verwachting na de zomer de definitieve versie van de Leidraad publiceren en die vervolgens gebruiken bij het toezicht op de communicatie van pensioenfondsen onder de Wet toekomst pensioenen.

Matthies Verstegen, Pensioenfederatie

Share Button