Jaarverslag 2002 Groen beleggen gepubliceerd.

Bron
Novem

Het jaarverslag Groen beleggen over 2002 is gepubliceerd.

Het jaar 2002 was een bewogen jaar voor Groen Beleggen. Het politieke afwegingproces over te nemen bezuinigen heeft enige tijd onzekerheid veroorzaakt. Dit heeft geleid tot een afwachtende opstelling van spaarders en ondernemers. Het aantal aanvragen voor een groenfinanciering liep terug van 901 in 2001 tot 372 in 2002. Inmiddels hebben de groenfondsen opnieuw middelen aangetrokken en is een terugkeer naar het oorspronkelijke niveau waarneembaar.

In 2002 werden projecten ten bedrage van circa € 1.108 miljoen goedgekeurd. In 2001 betrof dit een bedrag van € 913 miljoen. De projecten die goedgekeurd werden in 2002 hebben voor een belangrijk deel betrekking op milieuvriendelijke kassen waarvoor een aanvraag in 2001 was ingediend. Het relatief hoge projectvermogen voor 2002 berust dus goeddeels op projecten uit 2001. Naast de genoemde investeringen in de groene kassen waren eveneens projecten in natuur, bos en landschap, biologische landbouw, duurzame energie en duurzame woningbouw belangrijk.
De projecten die in 2002 werden goedgekeurd hebben betrekking op 2.228 hectare biologische landbouw, 1.235 hectare bos en natuur, 192 windturbines en 1.495 dubo woningen. De projecten die op energie betrekking hebben leveren een geraamde jaarlijkse vermindering op van de CO2-uitstoot met 684.000 ton.

Toch zijn er tendensen te signaleren die reden tot zorg geven. Zo kunnen we constateren dat de investeringen in natuur, bos en landschap een daling vertonen. Deze ontwikkeling hangt waarschijnlijk samen met de beperking van budgetten in andere stimuleringsinstrumenten.
De vorming van natuur is kstenintensief en is in veel gevallen slechts door samengaan van meerdere incentives realiseerbaar.
Ook de overgang naar biologische landbouw valt terug. Dit speelt met name in de akkerbouw.
Deskundigen zijn niet eenduidig in hun verklaring van de oorzaak. Algemeen verwacht men echter dat een verdere omschakeling zal blijven plaatsvinden met een groei van ongeveer 20% op jaarbasis.
Positief is echter dat de investeringen in duurzame energie een sterke groei vertonen.
Hierbij ligt een sterk accent op windenergie dat zich meer en meer als een volwaardige en competitieve energiebron gaat manifesteren.
Groen Beleggen biedt ook ruimte aan een verscheidenheid van vernieuwende projecten zoals thermische verwerking van industriële reststoffen, mestvergisting, de productie van biodiesel, slimme combinaties van duurzame energietechnieken en bescherming van oppervlaktewater in kwetsbare gebieden.
Groen Beleggen richt zich op de voorhoede van innovatieve projecten. Daarom worden ontwikkelingen nauwgezet gevolgd en de regeling waar nodig aangepast. Zo is de regeling ook in 2002 aangepast. Een aansprekend voorbeeld is de aanscherping van de prestatie-eisen voor de groene kassen, bedoeld als uitnodiging tot verdere innovatie.
Tenslotte is het afgelopen jaar gebleken dat Groen Beleggen in de maatschappij breed gedragen wordt. Ruim 161.000 spaarders hebben deelgenomen: een bewijs voor de zorg en de maatschappelijke betrokkenheid van de Nederlandse burger bij milieu en natuur.

Share Button