Zuid-Hollands fonds van €35 miljoen voor innovatie in energie

Voor de versnelling van de transitie naar schone energie richten Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland het Energie-Innovatiefonds op en stellen voor hierin €35 miljoen te storten. Dit voornemen volgt uit de Energieagenda die GS 5 juli vaststelden. Provinciale Staten behandelen de Energieagenda en de investeringsstrategie voor het Energie-Innovatiefonds op 12 oktober. 

Gedeputeerde Han Weber: “De oprichting van het Energie-Innovatiefonds is een van de eerste stappen in de uitvoering van de Zuid-Hollandse Energieagenda. Het fonds heeft als doel om bij te dragen aan de stap naar hernieuwbare energie en de vermindering van de CO2-uitstoot en om de Zuid-Hollandse economie te versterken. Voor het verminderen van de CO2-uitstoot en de toename van hernieuwbare energie is de inzet van zowel alle huidig beschikbare technieken – windenergie, zonne-energie en getijdenenergie –  als nieuwe technologieën nodig. Deze nieuwe technologieën willen we met het fonds op weg helpen.”

Fondsvoorwaarden

Om kans te maken op financiering uit het fonds moet een initiatief aan 3 voorwaarden voldoen. Ten eerste moet een initiatief in meer of mindere mate innovatief zijn. Ook moet de werking van de techniek bewezen zijn. Het gaat dus om de fase waarin de technologie wordt opgeschaald of op de markt gebracht wordt.

Ten tweede is het van belang dat of het initiatief leidt tot vermindering van de CO2-uitstoot binnen de provincie Zuid-Holland of bijdraagt aan het provinciale energiesysteem van de toekomst. Te denken valt dan aan de ontwikkeling van slimme energienetwerken (smart grids), energieopslag en energie-conversietechnieken. Als de vermindering van de CO2uitstoot niet kan worden toegerekend aan de provincie Zuid-Holland, maar er wel sprake is van een hoofdvestiging, Research & Development-afdeling of productie binnen de provincie Zuid-Holland, kan een aanvraag ook in aanmerking  komen. Een derde voorwaarde is dat de financiering niet of niet goed via de markt te verkrijgen is.

Opschaling en commercialisering

Onderzoek laat zien dat de markt tekort schiet bij met name de stap naar productie op grotere schaal en het op de markt brengen van nieuwe technieken waarvan al bewezen is dat het technisch werkt. De doorontwikkeling naar grootschalige toepasbaarheid in de praktijk is nodig op technisch gebied – bijvoorbeeld minder onderdelen, beter design, andere materialen – productielijnen, marketing etc. Om deze doorontwikkeling te ondersteunen stort de provincie €35 miljoen in een revolverend fonds. Dat wil zeggen dat het gaat om leningen die in principe terugbetaald moeten worden. Het provinciale fonds is bedoeld om als multiplier te functioneren en andere partijen daarnaast over de streep te trekken om ook te financieren of rendementseisen te verlagen.

€100 miljoen voor energie

In de Energieagenda 2016 – 2020 – 2050 wordt €100 miljoen voor fondsvorming voor de energietransitie al aangekondigd. Deze €100 miljoen is verdeeld in €50 miljoen voor warmte-infrastructuur, €15 miljoen voor warmteopwekking en €35 miljoen voor innovatie in energie. De inzet van €65 miljoen voor warmte wordt met andere partijen binnen Zuid-Holland op dit moment nog onderzocht. De provincie heeft voor de inzet van de fondsmiddelen een marktverkenning uitgevoerd, die de basis is voor de investeringsstrategie voor de oprichting van het Energie-Innovatiefonds.

Energieagenda Zuid-Holland

In de Energieagenda legt de provincie de 5 strategieën, ambities en acties vast om de transitie naar schone, toekomstbestendige energie te realiseren, en daarmee te bouwen aan de economie van de toekomst. De provincie gaat met haar samenwerkingspartners aan de slag met 5 strategieën: innovatie, gebruik van rest- en aardwarmte, duurzaam investeren & inkopen, energietransitie ruimtelijk mogelijk maken en samen werken met de regio’s.

Share Button