Cushman & Wakefield initieert nieuwe impuls aan transparantie van duurzaamheid in vastgoedtaxaties

Internationaal vastgoedadviseur Cushman & Wakefield is een pilotproject gestart dat nieuwe impuls geeft aan duurzaamheidinitiatieven in de waardering van vastgoed. In de pilot, die vorige week door Cushman & Wakefield is gestart, worden de volgende aspecten onderzocht en uitgewerkt:

  • wet- en regelgeving op het gebied van duurzaamheid vertalen naar concrete financiële impact voor eigenaren en beleggers van vastgoed,
  • relevante BREEAM In-Use kwalificaties (BREEAM is de standaard om duurzaamheidprestaties van vastgoed te meten) selecteren en implementeren in vastgoedwaarderingen om zo de impact van duurzaamheid op de marktwaarde van vastgoed transparant te maken;
  • een opleidingstraject door DGBC om meer dan 75 taxateurs van Cushman & Wakefield op te leiden tot BREEAM expert.

Cushman & Wakefield werkt samen met DGBC omdat beide organisaties zich hebben gecommitteerd aan het actief bijdragen aan verduurzaming van de gebouwde omgeving. Elsbeth Quispel, Head of Strategic Consultancy & Sustainability van Cushman & Wakefield, zegt hierover: “Nu duurzaamheid echt wordt opgepakt, hebben we op diverse manieren de wind in de zeilen. Vanuit de overheid met wet- en regelgeving die voorschrijft dat gebouwen in de nabije toekomst energieneutraal moeten zijn, dat kantoren in 2023 minimaal energielabel C moeten hebben en dat energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van minder dan vijf jaar nu al moeten worden genomen. Tel daarbij op dat banken hebben aangekondigd geen gebouwen meer te willen financieren met een energielabel lager dan C en je hebt een concrete business case voor verduurzaming. Wij vinden dat een unieke kans om onze ambities handen en voeten te geven. Hierin nemen wij als grootste vastgoedadviseur in Nederland graag en met trots het voortouw in elke stap die hier aan bijdraagt.”

De afgelopen tien jaar is er door uiteenlopende partijen serieus onderzoek gedaan naar het waarderen van duurzaamheidsvariabelen van kantoorgebouwen. Zo heeft de beroepsgroep van vastgoedtaxateurs RICS al in 2008 bepaald dat duurzaamheidskenmerken die impact hebben in de markt ook verwerkt moeten worden in de waardering van het vastgoed. Ook financiers van vastgoed verlangen steeds meer dat duurzaamheidaspecten expliciet in taxatierapporten worden opgenomen. Tot heden heeft dit geresulteerd in taxatierapporten die in relatief beperkte mate, en uitsluitend tekstueel, aangeven wat de impact van duurzaamheidsaspecten op de waarde is.

Jeroen Boogaard, Head of Banking Valuations, zegt over de pilot: “In de pilot wordt het duurzaamheidsvraagstuk vanuit een kwalitatieve en een kwantitatieve invalshoek onderzocht. Wanneer wordt gekeken naar de kwalitatieve aspecten houdt de taxateur bij zijn taxatie al met veel duurzaamheidsaspecten rekening zoals bereikbaarheid per openbaar vervoer, voorzieningen in de omgeving en specifieke gebouwkenmerken. Deze aspecten worden tot heden echter niet expliciet als duurzaamheidkenmerken in een taxatierapport opgenomen en nog niet gemeten en onderling gewogen. Momenteel wordt er in taxatierapporten uitsluitend melding gemaakt van enkele duurzaamheidsaspecten terwijl het voor nieuwe impuls belangrijk is om deze kwalitatieve aspecten meetbaar en vergelijkbaar te maken. Pas dan kan de impact van duurzaamheidsmaatregelen op de marktwaarde goed geanalyseerd worden. Voor het meetbaar maken van deze kwalitatieve aspecten sluiten we aan bij de BREEAM In-Use systematiek waarvoor we samenwerken met de DGBC. Om de taxateurs meer bewust te maken van deze methodiek en ten behoeve van verdere professionalisering worden alle gecertificeerde taxateurs opgeleid tot BREEAM expert.”

De maatregelen van de overheid leiden tot concrete financiële consequenties voor gebouweigenaren. Die toekomstige financiële consequenties hebben effect op de toekomstige kasstromen en kunnen inzichtelijk worden gemaakt in de waarderingsmodellen van commercieel vastgoed. Cushman & Wakefield trekt hier een parallel met de manier waarop toekomstige erfpacht correcties in waarderingen worden opgenomen. Als onderdeel van de pilot verzamelt de vastgoedadviseur in samenwerking met CFP Green Buildings waardevolle data waaronder informatie over kosten gerelateerd aan verbetering van energielabels, transacties in relatie tot duurzaamheidaspecten en bijvoorbeeld leegstand gerelateerd aan duurzaamheid. Door middel van dashboards en online tooling die wordt ontwikkeld door de recent aangestelde data-analisten binnen Cushman & Wakefield, kunnen de taxateurs, mede op basis van Big Data, op geaggregeerd niveau waardevolle analyses doen en de verduurzaming van de vastgoedmarkt versnellen.

Share Button