NVB: ‘Banken nemen klimaatrisico’s serieus’

Het rapport ‘De Nederlandse financiële sector veilig achter de dijken’ van de Nederlandsche Bank (DNB) wijst op de toenemende klimaatrisico’s voor de financiële sector. De banken zijn zich hiervan bewust en zijn hier volop mee bezig. Ook DNB heeft hier oog voor, blijkt uit het rapport. “In het algemeen lijkt de Nederlandse financiële sector zich steeds bewuster te zijn van klimaatrisico’s en veel stappen in de goede richting te zetten.” Maar er moet volgens DNB nog wel meer gebeuren.

Het klimaatrapport is waardevol en de aanbevelingen nemen wij serieus, aldus Chris Buijink, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken: “Het rapport laat zien dat we met elkaar de echte omslag nog moeten maken. We moeten samenwerken aan duurzame welvaart. Het is belangrijk dat de nieuwe regering stappen zet om de energietransitie te versnellen en bij de financierbaarheid van de plannen samen met de banken en andere financiers op te trekken. Alle seinen moeten op groen worden gezet. We zullen ook de groei moeten vergroenen.”

De banken onderkennen de risico’s van klimaatverandering en zetten gezamenlijk en individueel stappen om maatregelen te nemen. Banken en pensioenfondsen hebben vlak voor de zomer voorstellen gedaan voor vergroening van de Nederlandse economie. In het kader van het Energieakkoord en het daaraan verbonden Green Deal leveren banken technische expertise over de financiering van duurzame energieprojecten. Ook zijn verschillende banken samen met andere financiële instellingen bezig met het in kaart brengen van de C02-uitstoot van de eigen portefeuille en zijn stappen gezet in het ontwikkelen van meetmethodes. Banken brengen jaarlijks verslag uit over hun vorderingen in het kader van het Klimaatstatement banken.

De banken kunnen snel het roer omgooien in het beperken van de exposure binnen CO2-intensieve sectoren. Groene investeringen zijn enorm in opkomst. DNB ziet dit overigens als een kans én een risico. Cruciaal voor financiële instellingen is om tijdig te weten wat de overheid gaat doen om de omslag te maken naar een duurzame energie, zodat de banken daarop in kunnen spelen. Een goed voorbeeld zijn de regels rondom zuinige energielabels binnen het zakelijke vastgoed (minimaal label C in 2020 en minimaal label A in 2030). De vastgoedsector kan daardoor tijdig aanpassingen doen. DNB wijst erop dat banken aangescherpte eisen hebben aangekondigd voor de herfinanciering van niet-duurzame kantoren.

Share Button