Duurzame financiering: actieplan van de Commissie voor een groenere en schonere economie

De Europese Commissie maakt vandaag haar strategie bekend voor een financieel stelsel dat de agenda van de EU inzake klimaat en duurzame ontwikkeling ondersteunt.

Omdat onze planeet steeds vaker geconfronteerd wordt met de onvoorspelbare gevolgen van de klimaatverandering en uitputting van hulpbronnen, zijn dringende maatregelen nodig om tot een duurzamer model te komen. Om de in Parijs overeengekomen EU 2030-doelstellingen te verwezenlijken, zoals 40 % minder uitstoot van broeikasgassen, moet jaarlijks voor ongeveer 180 miljard EUR extra worden geïnvesteerd. Om deze reden stelt de Commissie vandaag op basis van de aanbevelingen van de deskundigengroep op hoog niveau inzake duurzame financiering een stappenplan voor om de financiële sector een grotere rol te geven bij de verwezenlijking van een goed functionerende economie die tevens de ecologische en sociale doelstellingen haalt.

Dit actieplan inzake duurzame financiering maakt deel uit van de inspanningen van de kapitaalmarktenunie om financiering te koppelen aan de specifieke behoeften van de Europese economie ten behoeve van de planeet en onze samenleving. Het is ook van cruciaal belang voor de uitvoering van de historische Overeenkomst van Parijs en de EU-agenda voor duurzame ontwikkeling.

Eerste vicevoorzitter Frans Timmermans“Overschakelen op een groenere en duurzamere economie is goed voor de werkgelegenheid, goed voor de mensen, en goed voor de planeet. Vandaag zorgen wij ervoor dat het financiële stelsel naar dit doel toewerkt. Dankzij onze voorstellen kunnen beleggers en individuele burgers een positieve keuze maken zodat hun geld op een verantwoordelijkere manier wordt gebruikt en duurzaamheid ondersteunt.”

Valdis Dombrovskis, vicevoorzitter en belast met Financiële Stabiliteit, Financiële Diensten en Kapitaalmarktenunie: “Geïnspireerd door het werk van de deskundigengroep op hoog niveau presenteren wij vandaag onze plannen voor een verstrekkende hervorming die een wereldwijd ijkpunt voor duurzame financiering kan zijn. Alleen met de hulp van de financiële sector kunnen wij het jaarlijkse financieringstekort van 180 miljard EUR dichten om onze klimaat- en energiedoelstellingen te halen. Dit zal helpen een duurzame toekomst voor volgende generaties te ondersteunen.”

Jyrki Katainen, vicevoorzitter en belast met Banen, Groei, Investeringen en Concurrentievermogen: “De EU is nu al toonaangevend bij investeringen in efficiënt gebruik van hulpbronnen en sociale infrastructuur via het Europees Fonds voor strategische investeringen. Ten minste 40 % van de infrastructuurinvesteringen van dit fonds zullen naar projecten gaan die bijdragen aan de verwezenlijking van de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs inzake de strijd tegen klimaatverandering. Tegelijkertijd is het scheppen van de voorwaarden voor particuliere beleggers om duurzaam te beleggen van cruciaal belang om de overgang naar een schonere, zuinigere, circulaire economie te bewerkstelligen.”

Miguel Arias Cañete, commissaris voor Klimaatactie en Energie: “Wereldwijde investeringen vormen de sleutel voor de bestrijding van de klimaatverandering; er zijn al biljoenen geïnvesteerd in oplossingen als hernieuwbare energie en energie-efficiëntie. De Overeenkomst van Parijs is een geweldige kans voor investeringen. Hoe kunnen we deze kans benutten? Dit actieplan zal de financiële sector van Europa helpen een leidende wereldwijde positie in te nemen als bestemming van investeringen in groene technologieën.”

Belangrijkste kenmerken van het actieplan

Een jaar geleden heeft de Commissie een deskundigengroep op hoog niveau inzake duurzame financiering ingesteld die een uitgebreide reeks aanbevelingen voor de financiële sector moest opstellen ter ondersteuning van de overgang naar een koolstofarme economie. Geïnspireerd door het eindverslag van de deskundigengroep stelt de Commissie vandaag een EU-strategie inzake duurzame financiering voor met een stappenplan voor verdere werkzaamheden en maatregelen ten aanzien van alle betrokken partijen in het financiële stelsel. Dit zijn onder meer:

  • de vaststelling van een gemeenschappelijke taal voor duurzame financiering, d.w.z. een uniform EU-classificatiesysteem – of taxonomie – om te bepalen wat duurzaam is en gebieden te identificeren waar duurzame investeringen het meeste effect kunnen sorteren;
  • de invoering van EU-labels voor groene financiële producten op basis van dit EU-classificatiesysteem: dit zal beleggers in staat stellen gemakkelijk te herkennen of beleggingen aan groene of koolstofarme criteria voldoen;
  • verduidelijking van de plicht van vermogensbeheerders en institutionele beleggers om tijdens het beleggingsproces rekening te houden met duurzaamheid, en versterking van de openbaarmakingsvereisten;
  • verzekeraars en beleggingsondernemingen de plicht opleggen om cliënten op basis van hun voorkeuren inzake duurzaamheid te adviseren;
  • duurzaamheid in de prudentiële vereisten opnemen: banken en verzekeringsmaatschappijen zijn een belangrijke bron van externe financiering voor de Europese economie. De Commissie zal de haalbaarheid van een nieuwe bijstelling van de kapitaalvereisten voor banken (de zogenaamde groene ondersteuningsfactor) voor duurzame beleggingen onderzoeken, wanneer dit uit risico-oogpunt gerechtvaardigd is, en er tegelijkertijd voor zorgen dat de financiële stabiliteit wordt gewaarborgd;
  • versterking van de transparantie in de bedrijfsrapportage: wij stellen voor de richtsnoeren inzake niet-financiële informatie te herzien om deze meer op één lijn te brengen met de aanbevelingen van de taskforce klimaatgerelateerde financiële openbaarmaking (TFCD) van de Raad voor financiële stabiliteit.

Achtergrond

De EU en regeringen over de hele wereld hebben zich verbonden tot de doelstelling van een duurzamere economie en samenleving toen zij de Overeenkomst van Parijs inzake klimaatverandering en de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling van de VN goedkeurden. De EU maakt al een verschil dankzij het klimaat- en energiekader van de EU voor 2030, de energie-unie, het actieplan circulaire economie en de uitvoering door de EU van de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling.

Om te komen tot duurzamere groei, moet iedereen in de samenleving daartoe bijdragen. Het financiële stelsel is daarop geen uitzondering. Om particulier kapitaal naar duurzamere investeringen te heroriënteren, moet een grootscheepse herbezinning plaatsvinden op de wijze waarop ons financiële stelsel functioneert. Dit is nodig als de EU duurzamere economische groei, de stabiliteit van het financiële stelsel en meer transparantie en langetermijndenken in de economie wil bewerkstelligen. Die idee vormt ook de kern van de kapitaalmarktenunie (KMU) van de Europese Unie.

In 2016 heeft de Commissie een deskundigengroep op hoog niveau inzake duurzame financiering ingesteld. Deze groep bestond uit 20 ervaren deskundigen uit het maatschappelijk middenveld, de financiële sector, universiteiten en waarnemers van Europese en internationale instellingen. De groep heeft in januari 2018 zijn eindverslag gepubliceerd. Hierin werden acht prioritaire maatregelen gepresenteerd die de groep als noodzakelijke bouwstenen van een zinvol beleid inzake duurzame financiering beschouwde. Het vandaag gepresenteerde actieplan bouwt voort op de aanbevelingen van de deskundigengroep op hoog niveau.

De werkzaamheden op het gebied van een aantal van de belangrijkste aanbevelingen werden besproken in het tussentijdse verslag van de groep van 13 juli 2017. In reactie daarop heeft de Commissie al voorgesteld ecologische, sociale en governancefactoren (ESG) in de taakomschrijving van de Europese toezichthoudende autoriteiten op te nemen. De Commissie heeft ook een openbare raadpleging gehouden over de plichten van institutionele beleggers en vermogensbeheerders op het gebied van duurzaamheid.

Op 22 maart 2018 organiseert de Commissie een conferentie op hoog niveau om het vandaag gepresenteerde actieplan te bespreken.

Share Button