Robeco en RobecoSAM ontwikkelen tool voor meten bijdrage onderneming aan de SDG’s

Een mooi rendement realiseren en tegelijkertijd bijdragen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties? Het blijkt nogal een uitdaging om een strategie te ontwikkelen die dat mogelijk maakt. De moeilijkheid zit hem vooral in hoe je de bijdrage van een onderneming aan deze doelen (Sustainable Development Goals; SDG’s) meet. RobecoSAM is een van de eerste die deze puzzel heeft opgelost, met een raamwerk dat een score toekent aan de bijdrage van ondernemingen aan de SDG’s. De Global SDG Credits-strategie, die zeer recent werd gelanceerd, gaat gebruikmaken van dit raamwerk.

Sinds de Verenigde Naties in 2015 de SDG’s hebben opgesteld, neemt onder beleggers de belangstelling toe voor beleggingen die een bijdrage leveren aan deze Duurzame Ontwikkelingsdoelen en tegelijkertijd een goed rendement realiseren.

Het is niet zo moeilijk te bedenken dat bijvoorbeeld een zonne-energiebedrijf een positieve impact heeft op de doelstellingen en dat de impact van een oliemaatschappij negatief is. Maar bij de ontwikkeling van een gerichte SDG-strategie is de uitdaging om de bijdrage van alle ondernemingen in een beleggingsuniversum goed te beoordelen en te kwantificeren. Hier is een raamwerk voor nodig met duidelijke, objectieve en consistente regels.

RobecoSAM is een van de eerste vermogensbeheerders die deze uitdaging heeft overwonnen, dankzij de ontwikkeling van een eigen SDG-raamwerk, dat bestaat uit drie stappen. Het Credit-team van Robeco gaat dit raamwerk gebruiken voor de Global SDG Credits-strategie, die deze maand werd gelanceerd. We gaan hieronder kort in op de drie stappen.

Stap 1: Wat produceert de onderneming?

De eerste stap is dat we de producten en diensten van ondernemingen verbinden aan de SDG’s. In hoeverre dragen ze eraan bij? Ondernemingen worden beoordeeld op basis van een uitgebreide set regels en key performance indicators (KPI’s). De resultaten worden samengevat in een handboek, waarin staat of de bijdrage van deze producten en diensten positief, neutraal of negatief is.

Figuur 2 | Voorbeeld van een SDG-handboek

Download de tabel

Voor bijvoorbeeld de telecomsector is het uitgangspunt positief. Telecommunicatie is immers een belangrijk onderdeel van de infrastructuur in een veilige en verbonden samenleving. Boeren kunnen een mobiele telefoon gebruiken om de marktprijs te checken voordat ze producten verkopen aan tussenpersonen. En markthandelaren kunnen mobiele betalingen accepteren. Op deze manier kan de telecomsector bijdragen aan een goede infrastructuur (SDG 9), economische groei (SDG 8) en uiteindelijk het terugdringen van armoede (SDG 1).

Daarna bepalen we hoe groot de bijdrage is – in het geval van de telecomsector is die in onze ogen klein. Vervolgens graven we dieper door te kijken naar de individuele ondernemingen binnen de sector en hoe die scoren op een reeks KPI’s. Als bijvoorbeeld meer dan de 25% van de omzet van een telecombedrijf behaald wordt in opkomende markten – die het meeste baat hebben bij een goed telecomnetwerk, omdat mobiele betalingen een groot aantal banklozen kan voorzien van een bankrekening – verhogen we de positieve impact van klein naar gemiddeld. Zie figuur 2 voor een voorbeeld van de gebruikte KPI’s.

Stap 2: Hoe gaat de onderneming te werk?
SDG’s gaan ook over de manier waarop ondernemingen zelf te werk gaan. Veroorzaken ze vervuiling? Respecteren ze arbeidsrechten? Worden er maatregelen genomen om corruptie tegen te gaan? In stap 2 beoordelen onze creditanalisten of de praktijken van de onderneming in overeenstemming zijn met de SDG’s. Dit kan ertoe leiden dat de SDG-score wordt aangepast.

Stap 3: Zijn er controverses bekend?
In de laatste stap kijken we of de onderneming betrokken is bij controverses, zoals olielekkages, fraude of omkoping. Ook in deze stap kan de score worden aangepast. Ondernemingen die het UN Global Compact ernstig en structureel schenden, sluiten we zelfs helemaal uit.

De uitkomst van deze driestappenanalyse wordt gekwantificeerd met een uiteindelijke SDG-score. Dit is te zien in tabel 1.

Tabel 1 | Methodologie SDG-score

Bron: Robeco, RobecoSAM

De creditanalisten van Robeco en de duurzaamheidsanalisten van RobecoSAM hebben een inventarisatie gedaan van ongeveer 450 ondernemingen. Hieruit kwam naar voren dat 62% van de ondernemingen een positieve bijdrage levert. Denk hierbij aan netwerkbeheerders, gezondheidszorgbedrijven, banken (met het verstrekken van financiering spelen banken, vooral in opkomende markten, een belangrijke rol in het bevorderen van innovatie en het stimuleren van economische groei) en nutsbedrijven met een relatief klein deel kolen, nucleaire energie en olie in hun energiemix.

Aan de andere kant levert 26% van de geanalyseerde ondernemingen een negatieve bijdrage. Voorbeelden hiervan zijn energieproducenten die relatief veel aan fracking doen, ondernemingen die ongezonde voedingsmiddelen produceren en autofabrikanten met een relatief klein aandeel elektrische en hybride modellen.

Het is een flinke uitdaging om de bijdrage van een onderneming aan de SDG’s te beoordelen. Wij hebben echter een manier gevonden dankzij het SDG-raamwerk van RobecoSAM, dat de bijdrage van de producten en diensten van een onderneming aan de doelstellingen kwantificeert. Uit onze analyse blijkt dat de sectoren energie, auto’s en voedingsmiddelen tot de sectoren met een zwakker SDG-profiel behoren. Toch blijven er meer dan genoeg issuers over om een goed gespreide, wereldwijde creditportefeuille met een positieve impact op de SDG’s samen te stellen.

Share Button