RVO-fondsen beschikbaar voor onderzoek naar MVO-risico’s

De afgelopen maanden stond het thema maatschappelijk verantwoord ondernemen flink in de schijnwerpers. Op 13 mei jl. werd het Convenant Natuursteen ondertekend en op 23 mei jl het Convenant voor de Metaalsector. Ook werd de wet Zorgplicht Kinderarbeid aangenomen in de Eerste Kamer. Deze wet verplicht Nederlandse bedrijven om kinderarbeid in hun keten op te sporen, te voorkomen en zo nodig aan te pakken. De Nederlandse overheid biedt via RVO.nl ondernemers financiële en inhoudelijke ondersteuning aan om maatschappelijke risico’s in hun productieketen in kaart te brengen en aan te pakken.

Ondernemers kunnen bij het Fonds Bestrijding Kinderarbeid (FBK) subsidie aanvragen om onderzoek te doen en maatregelen te nemen tegen kinderarbeid in hun productieketen, en bij het nieuwe Fonds Verantwoord Ondernemen (FVO) ondernemers – al dan niet aangesloten bij de IMVO-convenanten – voor financiële ondersteuning voor het doorlichten van hun productieketen op diverse maatschappelijke risico’s. Hoewel beide fondsen veel op elkaar lijken qua opzet en doelgroep, hebben ze een verschillende invalshoek en is FVO complementair aan FBK.

Fonds Bestrijding Kinderarbeid 

Het Fonds Bestrijding Kinderarbeid (FBK) is een 5-jarig subsidieprogramma (2018–2022) met meerdere openstellingen voor projectaanvragen. In 2019 is € 9 miljoen subsidie beschikbaar. FBK wil bijdragen aan het einddoel waaraan de Nederlandse overheid zich heeft verbonden; het uitbannen van kinderarbeid voor 2025 (SDG8.7). FBK ondersteunt bedrijven die lokaal onderzoek willen doen naar de dieperliggende oorzaken van kinderarbeid in hun productieketen en hiertegen (op lokaal niveau) maatregelen willen nemen. Belangrijk hierbij is dat bedrijven in dezelfde sector de samenwerking opzoeken, niet alleen met elkaar, maar ook met andere partijen, zoals NGO’s en lokale partners. 

Bekijk hier hoe een Nederlands MKB-bedrijf met steun van FBK een project heeft opgezet om kinderarbeid aan te pakken in zijn productieketen.

Fonds Verantwoord Ondernemen 

Het Fonds Verantwoord Ondernemen (FVO) is een 4-jarig subsidieprogramma (2019–2022) met jaarlijkse openstelling voor projectaanvragen. In 2019 is voor FVO € 5,7 miljoen subsidie beschikbaar. FVO heeft als doel Nederlandse bedrijven te stimuleren om de risico’s op het gebied van mensenrechten, arbeid en milieu in hun ketens in ontwikkelingslanden aan te pakken, in samenwerking met lokale partners en maatschappelijke organisaties (zijnde NGOs en vakbonden). Dit doet FVO door ondersteuning te bieden aan de implementatiefase van de convenanten en door — wanneer in de betreffende sector (nog) geen IMVO-convenant is – ondersteuning te bieden aan bedrijven die IMVO-risico’s en misstanden in hun keten willen aanpakken. 

FBK en FVO worden allebei beheerd en uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Share Button