Europese bijdrage voor slimme CO2-reductie MKB-ers in Oost Nederland

Gasloze woningen, zonnepanelen, hergebruik van grondstoffen en elektrische auto’s. Dit zijn voorbeelden van initiatieven waarmee wij in Nederland werken aan het terugdringen van CO2. Het MKB in uw regio heeft ongetwijfeld nieuwe kansrijke initiatieven. Om hen een steuntje in de rug te geven heeft OP Oost een nieuwe regeling. Hiermee is het mogelijk om samen impactvolle projecten te realiseren voor een duurzame toekomst. 

Het Europese subsidieprogramma OP Oost stelt 17 miljoen euro beschikbaar voor projecten die bijdragen aan “Slimme CO2-reductie”. OP Oost stimuleert ondernemers in de regio om bij te dragen aan de economie van de toekomst: een slimme en schone economie die zorgt voor duurzame groei en werkgelegenheid. Mkb’ers die samenwerken met andere (grote) ondernemingen, maatschappelijke organisaties en overheden zijn de belangrijkste doelgroep.

Nieuwe regeling

Het aanvragen van subsidie voor innovaties die bijdragen aan de koolstofarme economie is al een aantal jaren mogelijk binnen de verschillende regelingen van OP Oost. Dit jaar is gekozen voor een andere aanpak! Alle regelingen voor slimme CO2-reductie zijn samengebracht, met meer mogelijkheden en een toename van het subsidiepercentage voor MKB naar 50%. 

Samenwerken

Voor Slimme CO2-reductie kan subsidie worden aangevraagd worden door samenwerkende organisaties die plannen hebben om grondstoffen en/of energie te besparen, schone energie te winnen en/of op te slaan. Het samenwerkingsverband moet bestaan uit drie of meer onafhankelijk samenwerkende organisaties, waarvan minimaal 1 MKB-onderneming. Ook kennisinstellingen, gemeenten, waterschappen, woningbouwverenigingen of coöperaties kunnen hiervan deel uitmaken. De subsidie bedraagt minimaal € 350.000,- en maximaal € 2.000.000,- per aanvraag.

Aanvragen indienen

De middelen zijn beschikbaar tussen 16 mei en 31 oktober en worden verdeeld volgens het “first come first serve” principe. Dit betekent dat complete subsidieaanvragen op volgorde van binnenkomst in behandeling worden genomen. Aanvragen is niet meer mogelijk nadat het beschikbare budget is toegekend.

OP Oost 2014-2020

In het Operationeel Programma (OP) Oost werken Gelderland en Overijssel samen met de EU aan structurele versterking van de economie in Oost Nederland. De EU stelt hiervoor €101 miljoen beschikbaar uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Het Rijk en de provincies Gelderland en Overijssel dragen samen €68 miljoen bij. Bij het merendeel van de gesubsidieerde projecten, werken twee of meerdere bedrijven en kennisinstellingen samen. Door deze samenwerking, met soms verrassende partners, komt nieuwe techniek beschikbaar voor andere ondernemers en consumenten. Voor meer informatie zie bijgevoegde folder of onze website www.op-oost.nl

Share Button